REVISORERNE DALSGAARD. STAHL & WØLDIKE. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Nytorv 8

4200 Slagelse


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
05/10/2017
Kim Wøldike
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenREVISORERNE DALSGAARD. STAHL & WØLDIKE. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Nytorv 8
4200 Slagelse
Telefonnummer:58531322
e-mailadresse:sd@revisiondsw.dk
CVR-nr:21696382
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017
BankforbindelseJyske Bank
Nytorv 12
4400 Kalundborg
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Revisorerne Dalsgaard, Stahl & Wøldike, statsautoriseret revisionsanpartsselskab.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017.

 

Selskabet har fravalgt revision. Selskabet opfylder fortsat betingelserne herfor.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Slagelse, den 28/09/2017

Direktion
Søren DalsgaardLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver revisionsvirksomhed fra lejede lokaler i Slagelse centrum.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på tkr. 501 anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.


Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste opgøres som nettoomsætningen med fradrag af andre eksterne omkostninger, der omfatter omkostninger til edb, reklame, administration og lokaler.

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af revisions- og konsulentydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med arbejdets udførelse. Nettoomsætningen måles til dagsværdien eksklusive moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejde. 

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

 

Balance

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, som er vurderet til 10 år.  Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil. 

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

 

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

 

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med enventuel nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver:
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere en den regnskabsmæssige værdi.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med eventuel nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde.  Forskydningen heri indgår i posten nettoomsætning. 

 

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 

 

Gældsforpligtelser
Anden gæld, som også omfatter gæld til leverandører, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttoresultat 6.320.313 6.689.119
Personaleomkostninger 1 -5.498.060 -5.862.571
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -122.650 -156.500
Resultat af ordinær primær drift 699.603 670.048
Andre finansielle indtægter 0 8.350
Øvrige finansielle omkostninger -49.755 -56.560
Ordinært resultat før skat 649.848 621.838
Skat af årets resultat 2 -148.432 -136.492
Årets resultat 501.416 485.346
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 502.000 485.000
Overført resultat -584 346
I alt 501.416 485.346

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Goodwill 426.000 493.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt 426.000 493.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 71.000 103.000
Materielle anlægsaktiver i alt 71.000 103.000
Andre tilgodehavender 60.000 60.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 60.000 60.000
Anlægsaktiver i alt 557.000 656.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.000.785 924.964
Igangværende arbejder for fremmed regning 3 959.801 933.992
Tilgodehavender i alt 1.960.586 1.858.956
Likvide beholdninger 368.055 442.458
Omsætningsaktiver i alt 2.328.641 2.301.414
Aktiver i alt 2.885.641 2.957.414

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 829 1.413
Forslag til udbytte 502.000 485.000
Egenkapital i alt 627.829 611.413
Hensættelse til udskudt skat 220.000 207.000
Hensatte forpligtelser i alt 220.000 207.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 62.651 36.537
Skyldig selskabsskat 100.432 84.492
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.874.729 2.017.972
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.037.812 2.139.001
Gældsforpligtelser i alt 2.037.812 2.139.001
Passiver i alt 2.885.641 2.957.414

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Løn og gager 4.791.323 5.126.107
Pensionsbidrag 497.879 521.108
Andre omkostninger til social sikring 208.858 215.356
  5.498.060 5.862.571

 

2. Skat af årets resultat

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Aktuel skat 135.432 118.492
Ændring af udskudt skat 13.000 18.000
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  148.432 136.492

 

3. Igangværende arbejder for fremmed regning

  2016/17 2015/16
  kr. kr.

Igangværende arbejder til salgsværdi 

Modtagne forudbetalinger fra kunder 

1.030.646

-70.845

1.008.418

-74.426

 

 

959.801 933.992

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakt på sædvanlige markedsvilkår.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2016/17 2015/16
Gennemsnitligt antal ansatte 8 8
false false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Ingen bistand Søren Dalsgaard Nytorv 8 4200 Slagelse 216963822016-07-012017-06-30 216963822016-07-012017-06-300 216963822015-07-012016-06-30 216963822016-07-012017-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216963822015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216963822016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 216963822015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 216963822017-06-30 216963822016-06-30 iso4217:DKK