Harnov Holding ApS

Stævnen 34, 3 th

7100 Vejle


Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er godkendt den
21/11/2018
René Fuursted Lyskjær
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHarnov Holding ApS
Stævnen 34, 3 th
7100 Vejle
Telefonnummer:26689300
CVR-nr:37352314
Regnskabsår:01/07/2017 - 30/06/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at eje anparter og aktier samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold er i regnskabsåret forløbet planmæssigt.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivnder efter regnskabsårets afslutning, som har nogen betydning for selskabet.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder

afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant

effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af

eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og

nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af

værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages

nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi

 

Resultatopgørelse

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering

og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og

med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til

virksomhedens hovedaktivitet.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,

tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved

finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og

transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under

acontoskatteordningen mv.

 

Ekstraordinære indtægter og omkostninger

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører

fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balance

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Harnov ApS er ejet 100% af Harnov Holding ApS

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende

efterfølgende regnskabsår.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte

acontoskatter.

 

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld,

måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 0 0
Ordinært resultat før skat 0 0
Skat af årets resultat 0
Årets resultat 0 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 0 0
I alt 0 0

Balance 30. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 50.000 50.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 50.000 50.000
Anlægsaktiver i alt 50.000 50.000
Aktiver i alt 50.000 50.000

Balance 30. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Egenkapital i alt 50.000 50.000
Passiver i alt 50.000 50.000
true false false false true 07/01/2016 30/06/2017 Ingen bistand René Fuursted Lyskjær Kildevej 27 8700 Horsens 373523142017-07-012018-06-30 373523142016-01-072017-06-30 373523142017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 373523142016-01-072017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 373523142018-06-30 373523142017-06-30 iso4217:DKK