NORD-ELEKTRIC TVERSTED ApS

Søndenåvej 5

9881 Bindslev


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
03/05/2018
Jesper Eriksen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenNORD-ELEKTRIC TVERSTED ApS
Søndenåvej 5
9881 Bindslev
Telefonnummer:98931500
e-mailadresse:mail@nord-elektric.dk
CVR-nr:17450735
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseSpar Nord Bank A/S
Østergade 8
9800 Hjørring

Ledelsespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsregnskab for 2016 for Nord-Elektric Tversted ApS.

Den samlede ledelse erklærer:

 

 

* At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

* At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens

  aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

* At årsregnskabet ikke er revideret, og det erklæres at virksomheden

  opfylder betingelserne herfor.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Tversted, den 03/05/2018

Direktion
Jesper Eriksen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det erklæres hermed, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt, og at det er besluttet ikke at
revidere årsrapporten for det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

 

Selskabet har af konkurrencemæssige årsager foretaget sammendrag af resultatopgørelsen i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen indregnes excl. moms og med fradrag af eventuelle rabatter.

 

Andre driftsindtægter og omkostninger:

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

 

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivninger sker lineært over aktivernes forventede brugstid. Afskrivninger foretages over 5 år.

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under 13.200 kr. udgiftsføres i anskaffelsåret. Udgifter til reparation og vedligeholdelse udgiftsføres i det år, de er afholdt. Avance eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver opøres som forskellen mellem salgspris og den bogførte værdi på salgstidspunktet.

 

 

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorelationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amoritiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning:

I balancen måles igangværende arbejde til kostpris inkl. avance af det arbejde, der er udført, men endnu ikke slutfaktureret på balancetidspunktet.

 

Værdipapirer:

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen.

 

Udskudt skat:

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelse:

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 1.357.156 1.491.828
Personaleomkostninger 1 1.194.081 1.185.432
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 54.200 25.697
Resultat af ordinær primær drift 108.875 280.699
Andre finansielle indtægter 200 920
Øvrige finansielle omkostninger 14.857 19.692
Ordinært resultat før skat 94.218 261.927
Skat af årets resultat 2 21.915 61.252
Årets resultat 72.303 200.675
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 105.800 103.400
Overført resultat -33.497 97.275
I alt 72.303 200.675

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 429.763 210.667
Materielle anlægsaktiver i alt 429.763 210.667
Anlægsaktiver i alt 429.763 210.667
Fremstillede varer og handelsvarer 333.625 276.250
Varebeholdninger i alt 333.625 276.250
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 540.899 478.711
Igangværende arbejder for fremmed regning 81.550 63.350
Tilgodehavende skat 9.230 0
Andre tilgodehavender 21.548 9.624
Tilgodehavender i alt 653.227 551.685
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 3.240
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0 3.240
Likvide beholdninger 1.865 324.822
Omsætningsaktiver i alt 988.717 1.155.997
Aktiver i alt 1.418.480 1.366.664

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 284.122 317.619
Forslag til udbytte 105.800 103.400
Egenkapital i alt 589.922 621.019
Gæld til banker 101.916 123.216
Langfristede gældsforpligtelser i alt 3 101.916 123.216
Gæld til banker 316.486 121.700
Leverandører af varer og tjenesteydelser 70.548 92.455
Skyldig selskabsskat 0 744
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 339.608 407.530
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 726.642 622.429
Gældsforpligtelser i alt 828.558 745.645
Passiver i alt 1.418.480 1.366.664

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016
  kr. kr.
Løn og gager 1.008.501 1.002.846
Pensionsbidrag 123.185 121.468
Andre omkostninger til social sikring 62.395 61.118
  1.194.081 1.185.432

 

Gennemsnitlig antal ansatte: 3

2. Skat af årets resultat

  2017 2016
  kr. kr.
Aktuel skat 33.814 55.770
Ændring af udskudt skat 25 4.958
Regulering vedrørende tidligere år -11.924 524
  21.915 61.252

 

Betalt aconto skat 2017, kr. 43.044.

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Prioritetsgæld 0 0 0 0
Kreditinstitutter 123.066 21.150 101.916 0
Leasingforpligtelser 0 0 0 0
  123.066 21.150 101.916 0

 

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabet driver el-installatørvirksomhed fra lejede lokaler i ejendommen Bindslevvej 50 i Tversted. Selskabet udfører hovedsaglig arbejde for sommerhusejere, virksomheder indenfor pelsdyravl samt landbrug iøvrigt.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påviler selskabet de for branchen gældende garantier for udført arbejde.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for bankengagement er deponeret følgende:

 

Løsørepantebreve, nom. 200.000 med sikkerhed i varebiler.

Bogført værdi ialt kr. 273.296.

 

Herudover er der stillet sikkerhed af 3. mand.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Jesper Eriksen, Søndenåvej 5, Tversted, 9881 Bindslev.

false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Jesper Kejser, Bakob ApS Th. Bergsgade 12, Postboks 159 9900 Frederikshavn 174507352017-01-012017-12-31 174507352017-01-012017-12-310 174507352016-01-012016-12-31 174507352017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 174507352016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 174507352017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 174507352016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 174507352017-12-31 174507352016-12-31 iso4217:DKK