CPH Byg og Service ApS

Gudrun Børresensvej 9

4070 Kirke Hyllinge


Årsrapport

1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/11/2018
Flemming Pelby
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCPH Byg og Service ApS
Gudrun Børresensvej 9
4070 Kirke Hyllinge
Telefonnummer:29740486
e-mailadresse:flemming@pelby.dk
CVR-nr:29787077
Regnskabsår:01/10/2017 - 30/09/2018

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
           
         
           
           
Årsrapporten for CPH Byg og Service ApS for 1. oktober 2017 - 30. september 2018 er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Årsrapporten er udarbejdet efter
samme regnskabspraksis  som sidste år.      
           
RESULTATOPGØRELSEN        
           
Bruttofortjeneste        
Nettoomsætningen ved udført arbejde indregnes i resultatopgørelsen på faktureringstidspunktet.  
           
Finansielle poster.        
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt tillæg og godtgørelse under aconto
skatteordningen mv.        
           
Skat af årets resultat.        
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med 
den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer 
direkte på egenkapitalen.        
           
BALANCEN          
           
Materielle anlægsaktiver.        
           
Materielle anlægsaktiver måles til dagspris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.  
Der afskrives ikke på grunde        
           
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.  
           
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.      
           
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes 
forventede brugstider:        
           
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar             3-8 år.      
           
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den  
regnskabsmæssige værdi.        
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.  
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.    
           
Tilgodehavender fra salg.        
Tilgodehavende fra salg måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.   
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.    
           
Periodeafgrænsningsposter        
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår.          
           
Skyldig skat og udskudt skat.         
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto skatter.
           
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og 
forpligtelser.          
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den
værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved 
modregning  i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.   
           
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være 
gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer 
i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.   
           
Gældsforpligtelser        
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte 
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem 
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.  
           
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For 
obligationslån svarer til en restgæld beregnet som lånets  amortiseret kostpris underliggende kontantværdi på
 låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på 
optagelsestidspunktet.        
Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til
amortiseret kostpris, hvilket sæsvanligvis svarer til nominel værdi.    
           
           

Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Nettoomsætning 0 365.600
Eksterne omkostninger 0 -365.600
Bruttoresultat 0 0
Resultat af ordinær primær drift 0 0
Ordinært resultat før skat 0 0
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 0 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 0 0
I alt 0 0

Balance 30. september 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Likvide beholdninger 0 0
Omsætningsaktiver i alt 0 0
Aktiver i alt 0 0

Balance 30. september 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 919.000 919.000
Overført resultat -1.066.506 -1.066.506
Egenkapital i alt -147.506 -147.506
Leverandører af varer og tjenesteydelser 147.506 147.506
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 147.506 147.506
Gældsforpligtelser i alt 147.506 147.506
Passiver i alt 0 0

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabet har ingen aktivitet.

true false false false true 01/10/2016 30/09/2017 Ingen bistand Flemming Pelby Gudrun Børresensvej 9 4070 Kirke Hyllinge 297870772017-10-012018-09-30 297870772016-10-012017-09-30 297870772017-10-012018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 297870772016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 297870772018-09-30 297870772017-09-30 iso4217:DKK