Hjalthor Danmark ApS

Kornmarksvej 22

2605 Brøndby


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er godkendt den
31/05/2018
Tom Kristensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHjalthor Danmark ApS
Kornmarksvej 22
2605 Brøndby
e-mailadresse:renethhansen@gmail.com
CVR-nr:37954616
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseSwedbank
DK Danmark

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

1-1-2017 - 31-12-2017 Alm standard Dinero

 

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Nettoomsætning 1.765.796
Vareforbrug -369.316
     Andre eksterne omkostninger -291.984
Ejendomsomkostninger -73.283
Administrationsomkostninger -105.858
Bruttoresultat 925.355
Personaleomkostninger -873.408
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -49.018
Resultat af ordinær primær drift 2.929
Andre finansielle indtægter 367
Ordinært resultat før skat 3.296
Årets resultat 3.296

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 63.844
Materielle anlægsaktiver i alt 63.844
Anlægsaktiver i alt 63.844
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 120.002
Tilgodehavender i alt 120.002
Likvide beholdninger 20.154
Omsætningsaktiver i alt 140.156
Aktiver i alt 204.000

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000
Egenkapital i alt 40.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 30.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 134.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 164.000
Gældsforpligtelser i alt 164.000
Passiver i alt 204.000
true false false false true 24/08/2016 31/12/2016 Ingen bistand Linda Bielefeldt Værløsevej 2 4640 Fakse 379546162017-01-012017-12-31 379546162017-12-31 iso4217:DKK