JENS H. ELMERKJÆR ADVOKATANPARTSSELSKAB

Amagertorv 11

1160 København K


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/06/2018
Jens Elmerkjær
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJENS H. ELMERKJÆR ADVOKATANPARTSSELSKAB
Amagertorv 11
1160 København K
Telefonnummer:59656553
Fax:59656655
CVR-nr:20230096
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseDRAGSHOLM SPAREKASSE
Asnæs Centret
4550 Asnæs
DK Danmark
RevisorREVISIONSHUSET I HOLBÆK APS
Tækkemandsvej 1
4300 Holbæk
DK Danmark
CVR-nr:87948412
P-enhed:1004444561

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Jens H. Elmerkjær Advokatanpartsselskab.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten for retvisende. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af

 

selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.


København, den 22/05/2018

Direktion
Jens Henning Elmerkjær
AdvokatDen uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i JENS H. ELMERKJÆR ADVOKATANPARTSSELSKAB

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for JENS H. ELMERKJÆR ADVOKATANPARTSSELSKAB for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Holbæk, 24/05/2018Carsten Hansen , mne395
Registreret revisor
REVISIONSHUSET I HOLBÆK APS
CVR: 87948412

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktiviteter er advokatvirksomhed.
 
Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat udgør for regnskabsåret 2017 TDKK. 76 mod TDKK. 540 i regnskabsåret 2016.

 

Årets resultat anses for at være tilfredsstillende.

 

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

 

Efterfølgende begivenheder

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Regnskabsgrundlag

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Selskabsskat og udskudt skat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

 

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

 

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtigelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Resultatopgørelsen

 

Bruttoresultat
Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabsloven § 32 valgt at sammendrage posterne omsætning, direkte udgifter mv., som i årsrapporten er opført som bruttoresultat.

 

Omsætningen resultatføres i takt med at arbejdet udføres / faktureres.

 

Øvrige udgifter
Udgifterne er opdelt i posterne personaleudgifter og afskrivninger.

 
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten "resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder".

 

Finansielle indtægter og udgifter
Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med beløb, som omfatter renteindtægter og –udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg.


Balancen

 

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, installationer, driftsmateriel og inventar indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceres med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, hvilket er fastsat således:

 

Bygninger afskrives med udgangspunkt i at de vedligeholdes/renoveres løbende via driften i virksomheden, cirka  200 år.
Tekniske installationer  15 år.
Driftsmateriel og inventar  5 år.

 

Grunde afskrives ikke.

 

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 13.200 omkostningsføres direkte i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.


Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

 

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posterne "Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder".

 

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i tilknyttede virksomheder" den regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis

 

Besætning
Besætningen (heste) vurderes individuelt af selskabets ledelse, ud fra en forventet realisationsværdi for hver enkelt hest.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til realkreditinstitut, leverandører og anden gæld mv. indregnes til kostpris.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 1.144.001 1.523.973
Personaleomkostninger 1 -528.488 -568.509
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -126.111 -56.154
Resultat af ordinær primær drift 489.402 899.310
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver -26.437 9.210
Andre finansielle indtægter 61.901 1.400
     Andre finansielle omkostninger -424.669 -292.290
Ordinært resultat før skat 100.197 617.630
Skat af årets resultat 2 -24.003 -77.881
Årets resultat 76.194 539.749
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 76.194 539.749
I alt 76.194 539.749

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Grunde og bygninger 12.023.437 11.978.437
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 275.410 123.433
Materielle anlægsaktiver i alt 3 12.298.847 12.101.870
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.779.916 3.050.723
Finansielle anlægsaktiver i alt 4 5.779.916 3.050.723
Anlægsaktiver i alt 18.078.763 15.152.593
Råvarer og hjælpematerialer 200.000 200.000
Varebeholdninger i alt 200.000 200.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 971.412 450.480
Tilgodehavende skat 32.875 0
Andre tilgodehavender 12.633 29.530
Periodeafgrænsningsposter 0 8.370
Tilgodehavender i alt 1.016.920 488.380
Likvide beholdninger 6.843.497 4.685.969
Omsætningsaktiver i alt 8.060.417 5.374.349
Aktiver i alt 26.139.180 20.526.942

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 5 125.000 125.000
Reserve for opskrivninger 3.936.535 3.936.535
Overført resultat -36.052 -112.246
Egenkapital i alt 4.025.483 3.949.289
Hensættelse til udskudt skat 913.265 904.387
Hensatte forpligtelser i alt 6 913.265 904.387
Gæld til realkreditinstitutter 4.503.001 4.538.938
Langfristede gældsforpligtelser i alt 7 4.503.001 4.538.938
Gæld til realkreditinstitutter 35.300 35.183
Gæld til banker 423.146 0
Modtagne forudbetalinger fra kunder 6.833.497 4.469.984
Leverandører af varer og tjenesteydelser 66.373 60.461
Skyldig selskabsskat 0 45.313
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 9.289.785 6.039.570
Periodeafgrænsningsposter 49.330 483.817
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 16.697.431 11.134.328
Gældsforpligtelser i alt 21.200.432 15.673.266
Passiver i alt 26.139.180 20.526.942

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Registreret kapital mv. Reserve for opskrivninger Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 3.936.535 -112.246 0 3.949.289
Årets resultat 76.194 76.194
Egenkapital, ultimo 125.000 3.936.535 -36.052 0 4.025.483

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016
  DKK. DKK.
Lønninger og gager 571.300 471.207
Kørselsgodtgørelse 0 48.246
Værdi af frie goder -102.304 -8.025
Pensioner 46.431 46.431
ATP-bidrag 7.051 5.967
AER-, AES-, FIB-bidrag, barsel.dk mv. 6.010 4.683
  528.488 568.509

 

Gennemsnitligt antal beskæftige medarbejdere

 

2,1

 

1,8

2. Skat af årets resultat

  Udgiftsført skat Skyldig skat
  DKK. DKK.
     
Regulering af aktuel skat vedrørende tidligere år 0 0
Skat af årets skattepligtige indkomst 15.125 -32.875
Ændring af udskudt skat 8.878 913.265
  24.003 0

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Installationer Driftsmidler og inventar
  DKK. DKK. DKK.
       
Samlet kostpris primo 8.755.966 210.837 427.813
Tilgang 90.000 0 275.000
Afgang til kostpris 0 0 -70.000
Samlet kostpris ultimo 8.845.966 210.937 632.813
     
Samlede opskrivninger primo 5.213.953 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Samlede opskrivninger ultimo 5.213.953 0 0
     
Samlede af- og nedskrivning primo 2.187.419 15.000 304.380
Årets afskrivning 30.000 15.000 54.190
Afskrivninger på udgået udstyr 0 0 -1.167
Af- og nedskrivning ultimo 2.217.419 30.000 357.403
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 11.842.500 180.937 275.410
 

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

 

 

 

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed

By Farmor Aps

 

100%

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed

I/S Søgade 14, Sorø

75%

  DKK. DKK.
Kostpris primo 50.000 3.089.346
Tilgang 0 2.755.630
Afgang 0 0
Kostpris ultimo 50.000 5.844.976
 
   
Nettoopskrivninger primo -670 -87.953
Andel i årets resultat -0 -26.437
Udloddet udbytte 0 0
Nettoopskrivninger ultimo -670 -114.390
 
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 49.330 5.730.586
 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Andel Egenkapital Andel Årets resultat
By Farmor ApS 100% 49.330 0
Interessentskabet Søgade 14, Sorø 75% 5.730.586 -26.437

 

 

5. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen består af 125 anparter á DKK. 1.000. Kapitalandelene er ikke opdelt i klasser.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 regnskabsår. 

6. Hensatte forpligtelser i alt

  2017 2016
  DKK. DKK.
Udskudt skat 913.265 904.387
  913.265 904.387

7. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo forfalder første år Restgæld efter 1 år Restgæld efter 5 år
  DKK. DKK. DKK. DKK.
Realkreditinstitutter 4.538.301 35.300 4.503.001 4.361.355
  4.538.301 35.300 4.503.001 4.361.355

8. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

 Klienttilsvar
 Af de likvide midler i alt er DKK. 6.843.497, er DKK. 6.833.497 bundet til det samlede klienttilsvar som udgør DKK. 6.833.497 pr. balancedagen.
 
  Gæld til realkreditinstitutter
 Der er tinglyst pant til Nykredit på DKK. 4.609.000 i selskabets ejendom beliggende Søhusvej 21, 4534 Hørve, hvor restgælden pr. balancedagen udgør DKK. 4.538.301. Ejendommen har incl. installationer en bogført værdi på DKK. 12.023.437.
 
 Gæld til pengeinstitut
 Til sikkerhed for gæld til Dragsholm Sparekasse, er tinglyst ejerpantebrev stort DKK. 1.500.000 med pant i ejendommen Søhusvej 21, 4534 Hørve. Der er pr. balancedagen DKK. 423.146 i gæld til Dragsholm Sparekasse.
 
 Sikkerhed for den tilknyttede virksomhed, Interessentskabet Søgade 14, Sorø gæld til pengeinstitut
Til sikkerhed for selskabets gæld til Dragsholm Sparekasse, er tinglyst ejerpantebreve store DKK. 1.500.000 med pant i ejendommen Søhusvej 21, 4534 Hørve og DKK. 600.000 med pant i ejendommen Søhusvej 15 (lagt ind under Søhusvej 21), 4534 Hørve.
 

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets kapitalfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Jens Henning Elmerkjær, Søhusvej 21, 4534 Hørve.

 

false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Revisionspåtegning false false false false Henning Nielsen Hørve Stationsvej 7 4534 Hørve 202300962017-01-012017-12-31 202300962017-01-012017-12-311 202300962017-01-012017-12-310 202300962017-01-012017-12-312 202300962016-01-012016-12-31 202300962017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 202300962016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 202300962017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 202300962016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 202300962017-12-31 202300962016-12-31 202300962017-01-01fsa:ContributedCapitalMember 202300962017-01-01fsa:RevaluationReserveMember 202300962017-01-01fsa:RetainedEarningsMember 202300962017-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 202300962017-01-01 202300962017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 202300962017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 202300962017-12-31fsa:RevaluationReserveMember 202300962017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 202300962017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK