KZJ HOLDING ApS

Mogensensvej 1

5000 Odense C


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
09/05/2018
Kasper Jepsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKZJ HOLDING ApS
Mogensensvej 1
5000 Odense C
Telefonnummer:51596615
e-mailadresse:kj@fioniait.dk
CVR-nr:25526341
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
RevisorCarsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Skovhaven 138
5320 Agedrup
DK Danmark
CVR-nr:25452313
P-enhed:1007719392

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for KZJ Holding ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31 . december 2017.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Årsregnskabet er ikke revideret, og ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.


Odense, den 07/05/2018

Direktion
Kasper Jepsen
DirektørRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i KZJ Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for KZJ Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 – 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Odense, 07/05/2018Cartsten Bjørn Jensen , mne7392
Statsautoriseret revisor
Carsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR: 25452313

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets aktivitet er at eje anparterne i Fionia IT ApS.


Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Der er ikke i årets løb sket væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.


Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

 

 

Resultatopgørelse


Indtægter og udgifter

Indtægter og udgifter medtages i de år som de vedrører.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

Moderselskabet og det danske datterselskab er sambeskattede.  Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.  Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

 

 

Balance


Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i dattervirksomheder måles til kostpris.  I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

 

Skyldig skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Gældsforpligtelser
Gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Eksterne omkostninger -3.500 -4.300
Bruttoresultat -3.500 -4.300
Resultat af ordinær primær drift -3.500 -4.300
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 10.000 0
     Andre finansielle omkostninger -12 0
Ordinært resultat før skat 6.488 -4.300
Skat af årets resultat 0 946
Årets resultat 6.488 -3.354
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 6.488 -3.354
I alt 6.488 -3.354

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 80.000 80.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 1 80.000 80.000
Anlægsaktiver i alt 80.000 80.000
Tilgodehavende skat 12.000 4.942
Tilgodehavender i alt 12.000 4.942
Likvide beholdninger 2.950 2.950
Omsætningsaktiver i alt 14.950 7.892
Aktiver i alt 94.950 87.892

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 90.000 90.000
Overført resultat -1.206 -7.694
Egenkapital i alt 88.794 82.306
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.500 3.500
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 2.656 2.086
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.156 5.586
Gældsforpligtelser i alt 6.156 5.586
Passiver i alt 94.950 87.892

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 90.000 -7.694 0 82.306
Betalt udbytte 0 0
Årets resultat 6.488 0 6.488
Egenkapital, ultimo 90.000 -1.206 0 88.794

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandel i tilknyttet virksomhed
  kr.
Kostpris 11/12 2013 80.000

Regnskabsmæssig værdi 31/12 2017:   80.000 kr.

 

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed omfatter:
Fionia IT ApS - CVR-nr. 25 53 12 05
Hjemsted:   Odense Kommune
Ejerandel:   100 %

 

Hovedtal for selskabet
Egenkapital pr. 31/12 2017:   232.575 kr.
Resultat 1/1 - 31/12 2017:   9.518kr. 

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Hæftelse som følge af sambeskatning med tilknyttet virksomhed (datterselskab)

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2017 2016
Antal ansatte, ultimo 1 1

Der er alene ansat direktør uden aflønning.

false false true false true 01/01/2016 31/12/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Carsten Bjørn Jensen Skovhaven 138 5320 Agedrup 255263412017-01-012017-12-31 255263412017-01-012017-12-311 255263412017-01-012017-12-310 255263412017-01-012017-12-312 255263412016-01-012016-12-31 255263412017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255263412016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255263412017-12-31 255263412016-12-31 255263412017-01-01fsa:ContributedCapitalMember 255263412017-01-01fsa:RetainedEarningsMember 255263412017-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255263412017-01-01 255263412017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255263412017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255263412017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 255263412017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255263412017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK