CHERRYWEB IVS

Langgade 27

7321 Gadbjerg


Årsrapport

31. marts 2017 - 30. marts 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
03/08/2018
Kasper Bjerreskov
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCHERRYWEB IVS
Langgade 27
7321 Gadbjerg
Telefonnummer:71992336
e-mailadresse:Bjerreskov@cherryweb.dk
CVR-nr:35813551
Regnskabsår:31/03/2017 - 30/03/2018
BankforbindelseSydbank

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets vigtigste forretningsområde er IT branchen. 

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets resultat udgør et overskud på kr. 1.624, hvilket anses for utilfredsstillende.
Selskabets balance udviser en samt aktivmasse på kr. 27.056 og en egenkapital på kr. 13.887. 

 

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb 

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. 

 

Resultatfordeling 

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen. 

 

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2018/2019 

Det forventes, at selskabet vil kunne forbedre nuværende aktivitetsniveau og forbedre indtjeningen.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte
forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har
været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Indtægter fra salg af varer, hvilket omfatter salg af halvfabrikata til træindustrien og handel med træ,
indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten
kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for
afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger
til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen
med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Finansielle anlægsaktiver
Deposita indregnes til nominel værdi.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen,
nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under
hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening
eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle
udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af
ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser i øvrigt
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld,
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 31. mar. 2017 - 30. mar. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Nettoomsætning 5.423 -1.529
Bruttoresultat 5.423
Bruttofortjeneste/Bruttotab -1.529
Personaleomkostninger -3.799
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0
Resultat af ordinær primær drift 1.624 -1.529
Øvrige finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat 1.624 -1.529
Skat af årets resultat -357 346
Årets resultat 1.267 -1.183
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 1.267 -1.183
I alt 1.267 -1.183

Balance 30. marts 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Goodwill 0
Deposita 0
Anlægsaktiver i alt 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19.327 1.981
Udskudte skatteaktiver 840 1.197
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 0
Tilgodehavender i alt 20.167 3.178
Likvide beholdninger 6.889 14.372
Omsætningsaktiver i alt 27.056 14.372
Aktiver i alt 27.056 17.550

Balance 30. marts 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 100 100
Overført resultat 13.787 5.346
Egenkapital i alt 13.887 5.446
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 13.169 12.104
Gældsforpligtelser i alt 13.169 12.104
Passiver i alt 27.056 17.550
true false false false true 31/03/2016 30/03/2017 Ingen bistand Kasper Bjerreskov Thorsbjerggade 9 6500 Vojens 358135512017-03-312018-03-30 358135512016-03-312017-03-30 358135512017-03-312018-03-30fsa:RetainedEarningsMember 358135512016-03-312017-03-30fsa:RetainedEarningsMember 358135512018-03-30 358135512017-03-30 iso4217:DKK