JUELSMINDE REVISION OG RÅDGIVNING ApS

Sandbjergvej 23

7130 Juelsminde


Årsrapport

1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
23/07/2019
Jørgen Koch
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJUELSMINDE REVISION OG RÅDGIVNING ApS
Sandbjergvej 23
7130 Juelsminde
Telefonnummer:20459906
CVR-nr:33241933
Regnskabsår:01/07/2018 - 30/06/2019

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets vigtigste forretningsområde er at udføre bogførings- og rådgivningsarbejde i Østjylland.

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillinde under hensyntagen til, at selskabets direktion ikke ønsker at konsolidere selskabet.

.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligrt vil kunne påvirke bedømmelsen af selskabets resultat for 2018/19 samt den økonomiske stilling pr. 30. juni 2019.

.....


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Bruttoresultat 131.717 123.104
Personaleomkostninger -131.900 -123.050
Resultat af ordinær primær drift -183 54
Ordinært resultat før skat -183 54
Skat af årets resultat 0
Årets resultat -183 54
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -183 54
I alt -183 54

Balance 30. juni 2019

Aktiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.250 3.000
Andre tilgodehavender 8.000 16.000
Tilgodehavender i alt 14.250 19.000
Likvide beholdninger 91.660 90.418
Omsætningsaktiver i alt 105.910 109.418
Aktiver i alt 105.910 109.418

Balance 30. juni 2019

Passiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 175 358
Egenkapital i alt 80.175 80.358
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 25.735 29.060
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 25.735 29.060
Gældsforpligtelser i alt 25.735 29.060
Passiver i alt 105.910 109.418

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/07/2017 30/06/2018 Ingen bistand Jørgen Koch Sandbjergvej 23 7130 Juelsminde true false false true 332419332018-07-012019-06-30 332419332017-07-012018-06-30 332419332018-07-012019-06-30fsa:RetainedEarningsMember 332419332017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 332419332019-06-30 332419332018-06-30 iso4217:DKK