TMT ENTREPRISE ApS

Virumvej 94

2830 Virum


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
12/04/2016
Lars Dyrhaug Hansen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTMT ENTREPRISE ApS
Virumvej 94
2830 Virum
Telefonnummer:45938787
Fax:45938787
CVR-nr:30583825
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseNykredit Bank
1780 København V

Ledelsespåtegning

Ledelsen har aflagt årsrapport for 2015.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i selskabets vedtægter.


Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.


Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.


Virum, den 12/04/2016

Direktion
Lars-Christian Dyrhaug Hansen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Betingelserne herfor er overholdt.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i TMT Entreprise ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for TMT Entreprise ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Kgs. Lyngby, 09/03/2016Paul Bo Frier Nielsen
Reg. revisor, FSR-danske revisorer
REVISIONSCENTRET FRIER, Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR: 12697791

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at udøve have- og rengøringsservice og hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets ledelse forventer forbedret resultat i 2016.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt


Årsregnskabet for TMT Entreprise ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling


Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.


Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.


Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.


Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Ændring i anvendt regnskabspraksis


Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning


Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser, handels- og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

 

Andre eksterne omkostninger


Andre eksterne omkostninger indeholder salgs-, lokale, administrationsomkostninger samt autodrift m.v. Der foretages periodisering af alle væsentlige omkostninger.


Finansielle poster


Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, såvel realiserede som urealiserede.

 

Skatter, herunder eventualforpligtelse


I resultatopgørelsen er omkostningsført beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering for årets ændring i hensættelsen til udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.
Selskabet er sambeskattet med TMT Holding ApS. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.


I balancen er den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst indregnet som gæld, medens den  beregnede udskudt skat er indregnet under hensatte forpligtelser. Betalt acontoskat er fradraget i skyldig selskabsskat ved årets udgang.


Den udskudte skat er beregnet med 23,5% på grundlag af alle midlertidige forskelle med undtagelse af eventuel ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget koncerngoodwill. Skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat (eventuelt som et skatteaktiv), såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Balance

 

Materielle anlægsaktiver

 


Materielle anlægsaktiver, herunder leasingaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af scrapværdi. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivninger foretages med lige store beløb over den forventede brugstid. De forventede brugstider er i det væsentligste:


Driftsmateriel 3-5 år

 

 

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr 12.800 afskrives i anskaffelsesåret. 

 
Omkostninger til reparation og vedligeholdelse omkostningsføres i det år, de er afholdt.


Avance eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes som forskellen mellem salgspris reduceret med direkte salgsomkostninger og den bogførte værdi på salgstidspunktet. Beløbet resultatføres som en del af den ordinære drift.

 

Tilgodehavender


Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Hensættelser til udskudt skat


Der er reguleret for udskudt skat for året.

 

Kortfristet gæld

 


Gæld måles til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 2.498.426 2.344.980
Personaleomkostninger 1 -2.271.257 -2.293.026
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -138.790 -137.499
Resultat af ordinær primær drift 88.379 -85.545
Andre finansielle indtægter 21 121
Øvrige finansielle omkostninger -37.719 -38.186
Ordinært resultat før skat 50.681 -123.610
Skat af årets resultat 3 0 0
Andre skatter -4.820 0
Årets resultat 45.861 -123.610
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 45.861 -123.610
I alt 45.861 -123.610

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 539.077 378.910
Materielle anlægsaktiver i alt 4 539.077 378.910
Deposita 53.507 53.507
Finansielle anlægsaktiver i alt 53.507 53.507
Anlægsaktiver i alt 592.584 432.417
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 349.136 394.412
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 19.407 0
Andre tilgodehavender 100.000 100.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 1.469 748
Periodeafgrænsningsposter 0 10.672
Tilgodehavender i alt 470.012 505.832
Likvide beholdninger 489.133 287.511
Omsætningsaktiver i alt 959.145 793.343
Aktiver i alt 1.551.729 1.225.760

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 5 125.000 125.000
Overkurs ved emission 256.600 256.600
Overført resultat -344.625 -390.486
Egenkapital i alt 36.975 -8.886
Hensættelse til udskudt skat 153.708 148.888
Hensatte forpligtelser i alt 6 153.708 148.888
Gæld til banker 694.247 571.576
Langfristede gældsforpligtelser i alt 694.247 571.576
Leverandører af varer og tjenesteydelser 26.000 26.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 20.418
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 640.799 467.764
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 666.799 514.182
Gældsforpligtelser i alt 1.361.046 1.085.758
Passiver i alt 1.551.729 1.225.760

Noter

1. Personaleomkostninger

 

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 2.200.355 2.208.624
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 70.902 84.402
  2.271.257 2.293.026

 

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2015 2014
  kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 138.790 138.999
 
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver 0 -1.500
  138.790 137.499

 

3. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. t.kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 4.820 0
Rentetillæg 0 0
  4.820 0

 

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 1.409.692
Tilgang 398.957
Afgang -100.000
Kostpris ultimo 1.708.649
   
Opskrivninger primo 0
Årets opskrivning 0
Opskrivninger ultimo 0
   
Af- og nedskrivning primo -1.030.782
Årets afskrivning -138.790
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo -1.169.572
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 539.077
 

 

5. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

 

 

 

 

 

 

6. Hensatte forpligtelser i alt

Der er reguleret for udskudt skat for året med kr. 4.820.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og hæfter solidarisk med dette selskab for den samlede skatteforpligtelse.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet sikkerhed for gælden i Jyske Finans i biler og John Deere traktor samt i Santander Consumer Bank for VW Toureq.

 

 

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet er 100% ejet af TMT Holding ApS, CVR nr. 30527623, Virumvej 94, 2830 Virum

 

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionscentret Frier Ulrikkenborg Alle 38-40 2800 Kgs. Lyngby 305838252015-01-012015-12-31 305838252015-01-012015-12-310 305838252015-01-012015-12-311 305838252014-01-012014-12-31 305838252015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305838252014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305838252015-12-31 305838252014-12-31 iso4217:DKK