REVI-NORDVEST ApS

Torsvej 119

7620 Lemvig


Årsrapport

1. maj 2015 - 30. april 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/09/2016
Hans Christian Lauridsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenREVI-NORDVEST ApS
Torsvej 119
7620 Lemvig
Telefonnummer:97811124
e-mailadresse:hanschrlauridsen@altiboxmail.dk
CVR-nr:66753816
Regnskabsår:01/05/2015 - 30/04/2016
BankforbindelseNordea Bank
Vestergade 16
7620 Lemvig
Dk

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er investering i og handel med værdipapirer, anparter i

K/S selskaber og lignende investeringer efter direktionens skøn.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet viser et underskud på kr. 476.698

Under skuddet vedrører regulering af aktier

 

Resultatet er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentlig

forrykker min vurdering af selskabets forhold.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Rapporten fo Revi-Nordvest ApS er aflagt i overensstemmelse med med årsregnskabslovens

bestemmelser for regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af financielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen medregnes ligeledes

alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver medregnes  i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og

forpligtelser som beskrevet for hver regnskabspost nedenfor

Ved indregning tages hensyn til til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

 

Resultatopgørelse

Finansielle poster

Finansielle Indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der

vedrører regnskabsåret, Finansielle poster omfatter resultatandele fra K/S anparter, udbytte,

renteindtægterog omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab

vedrærende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under a'contoskatteordningen m. v.

Andre eksterne udgifter

Eksterne udgifter omfatter omkostninger til administration m. v.

Skat af årets resultat

Årets skat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

Balancen

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige

indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte a'contoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem

den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde f. eks.

vedrørende aktier, hvor skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles

udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af

forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige

underskud måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved

udligning af skat i fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser

inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på gerundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens

lovgivning vil være gældende, når den idskudte skat bliver udløst som aktuel skat

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser

Kortfristet gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. maj 2015 - 30. apr 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Nettoomsætning 0 0
Eksterne omkostninger -5.477 -14.494
Bruttoresultat -5.477 -14.494
Resultat af ordinær primær drift -5.477 -14.494
Andre finansielle indtægter -44.208 7.300
Øvrige finansielle omkostninger -327.276 1.112.832
Ordinært resultat før skat -376.961 1.105.638
Skat af årets resultat -99.737 -200.000
Årets resultat -476.698 905.638
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -476.698 905.638
I alt -476.698 905.638

Balance 30. april 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele 5.272.944 5.788.229
Finansielle anlægsaktiver i alt 5.272.944 5.788.229
Anlægsaktiver i alt 5.272.944 5.788.229
Likvide beholdninger 85.952 11.612
Omsætningsaktiver i alt 85.952 11.612
Aktiver i alt 5.358.896 5.799.841

Balance 30. april 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 4.961.046 5.437.744
Egenkapital i alt 5.161.046 5.637.744
Hensættelse til udskudt skat 0 50.000
Hensatte forpligtelser i alt 0 50.000
Gæld til banker 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 197.850
Skyldig selskabsskat 0 112.097
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 197.850 112.097
Gældsforpligtelser i alt 197.850 112.097
Passiver i alt 5.358.896 5.799.841
true false false false true 01/05/2014 30/04/2015 Ingen bistand Hans Christian Lauridsen Torsvej 119 7620 Lemvig 667538162015-05-012016-04-30 667538162014-05-012015-04-30 667538162015-05-012016-04-30fsa:RetainedEarningsMember 667538162014-05-012015-04-30fsa:RetainedEarningsMember 667538162016-04-30 667538162015-04-30 iso4217:DKK