DIN LOKALE TØMRER"SØNDERSIGHUSET" ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
23/06/2015
Preben Møgelmose
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDIN LOKALE TØMRER"SØNDERSIGHUSET" ApS
Ørumvej 105
9700 Brønderslev
Telefonnummer:98835822
Fax:98811557
CVR-nr:30498429
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseDanske Bank
Nygade 2
9700 Brænderslev

Ledelsespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsregnskabet for 1. januar  2014 til 31.december 2014, for ”Din lokale Tømrer Søndersighuset ApS”

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31.12.2014 samt resultat af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar  til 31. december 2014.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 


Brønderslev, den 23/06/2015

Direktion
John Sørensen
DirektørAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten er aflagt efter reglerne for klasse B virksomheder.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægtskriterium
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt realiserede og urealiserede kursreguleringer på transaktioner i fremmed valuta

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat- opgørelsen med  den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der vurderes til:
Driftsmateriel og inventar, 3 – 7 år

Afskrivning på anlægsaktiver påbegyndes når de tages i brug. Aktiver med en kostpris på ikke over kr. 12.300 indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO metoden eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes i balancen på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat beregnes med gældende skattesats.

Udskudt skatteaktiv indregnes i balancen til den værdi, det forventes at kunne realiseres til.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes på stiftelsestidspunktet til kostpris. Efterfølgende måles gældsforpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket for kortfristede gældsforpligtelser og variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til nominel gæld.

Fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutadifferencer indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostningernvendt regnskabspraksis

 

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 582.298 789.434
Distributionsomkostninger -396.933 -373.987
Administrationsomkostninger -83.626 -72.380
Andre driftsomkostninger -344.816 -337.241
Resultat af ordinær primær drift -243.077 5.826
Andre finansielle indtægter 14.219 12.972
Øvrige finansielle omkostninger -16.336 -4.813
Ordinært resultat før skat -245.194 13.985
Ekstraordinært resultat før skat -245.194 13.985
Skat af årets resultat -38.531 6.089
Årets resultat -283.725 20.074
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -283.725 20.074
I alt -283.725 20.074

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Grunde og bygninger 5.279 5.279
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 470.322 347.397
Materielle anlægsaktiver i alt 1 475.601 352.676
Anlægsaktiver i alt 475.601 352.676
Råvarer og hjælpematerialer 10.000 10.000
Varebeholdninger i alt 10.000 10.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 264.634 598.278
Tilgodehavender i alt 264.634 598.278
Omsætningsaktiver i alt 274.634 608.278
Aktiver i alt 750.235 960.954

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 165.003 448.729
Egenkapital i alt 290.003 573.729
Hensættelse til udskudt skat 46.275 7.796
Hensatte forpligtelser i alt 46.275 7.796
Gæld til banker 283.592 96.401
Leverandører af varer og tjenesteydelser 43.010 110.232
Skyldig selskabsskat 432
Anden gæld 87.355 172.364
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 413.957 379.429
Gældsforpligtelser i alt 413.957 379.429
Passiver i alt 750.235 960.954

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 5279 xxx.xxx 521500
Tilgang xxx.xxx xxx.xxx 187800
Afgang -xxx.xxx -xxx.xxx 0
Kostpris ultimo 5279 xxx.xxx 609300
       
Opskrivninger primo xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
Årets opskrivning xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
Opskrivninger ultimo xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
       
Af- og nedskrivning primo -xxx.xxx -xxx.xxx -74103
Årets afskrivning -xxx.xxx -xxx.xxx -64875
Tilbageførsel ved afgang xxx.xxx xxx.xxx 0
Af- og nedskrivning ultimo -xxx.xxx -xxx.xxx -138978
       
Regnskabsmæssig værdi ultimo 5279 xxx.xxx 470322
 

 

01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand Preben Møgelmose Bredgade 153 9700 Brønderslev 304984292014-01-012014-12-31 304984292014-01-012014-12-310 304984292013-01-012013-12-31 304984292014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 304984292013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 304984292014-12-31 304984292013-12-31 iso4217:DKK