HARBO VVS ApS

Øde-Hastrup-Vej 69

4000 Roskilde


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
18/12/2015
Henning Harbo
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHARBO VVS ApS
Øde-Hastrup-Vej 69
4000 Roskilde
CVR-nr:35383360
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015
BankforbindelseNordea Bank Danmark A/S
Algade 16
4000 Roskilde
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014/15 for Harbo VVS ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.


Det er ledelsens opfattelse, at betingelserne i Årsregnskabslovens § 135 er opfyldt, hvorfor der er truffet beslutning om, at årsregnskabet ikke skal revideres.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Roskilde, den 18/12/2015

Direktion
Henning Harbo
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Virksomheden har fravalg af revision.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi­
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for­
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen 
mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, er fremkommer inden årsrap­ 
porten aflægges, og som be-  eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Selskabet har valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpe­ 
materialer, andre eksterne udgifter til posten bruttofortjeneste.

....

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste


Bruttofortjeneste opgøres som nettoomsætningen med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpe­ 
materialer, andre eksterne omkostninger samt tillæg af andre driftsindtægter.

 

Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser samt produktion for fremmed regning medtages i 
resultatopførelsen i takt med færdiggørelse af produktionen, hvorved nettoomsætningen svarer til 
salgsværdien af årets udførte arbejder. Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og 
omkostninger på entreprisekontrakter og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres på­ 
lideligt, og der er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.
 
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå 
årets omsætning.
I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. 
Under posten indregnes tillige udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kravene for aktivering.

 

Andre eksterne udgifter
Andre eksterne udgifter omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v..

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkost­ 
ninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. Der fratrækkes også for modtagne godt­ 
gørelser fra offentlige myndigheder.

 

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Posten omfatter af- og nedskrivninger opgjort ud fra principper defineret under de enkelte anlægsaktiver.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godt­ 
gørelse under akontoskatteordningen m.v..

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop­ 
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, 
der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.


....

Balance

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivning sker lineært over den forventede levetid sat til 5 år.
 
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugertid.
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs- tider:    Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 3 - 8 år.
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og -omkostninger.
 
Omsætningsaktiver
Varelager
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives denne til en lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi. Værdien kan reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgs­ værdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.
 
Øvrige tilgodehavender
Øvrige tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien kan reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Forpligtelser
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en forpligtelse.
 
Gældsforpligtelser (kort- og langfristede)
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
 
Skyldig skat og udskudt skat
 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte akontoskatter.
 
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.  I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktiver, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
 
Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lov­ givning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel   skat.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
 
For indeværende år er anvendt en skattesats for aktuel skat på 23,5 %, og for udskudt skat 22 %
 
 
 
 

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.584.081 1.002.516
Personaleomkostninger 1 -1.474.924 914.088
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -65.338 72.499
Resultat af ordinær primær drift 43.819 15.929
Andre finansielle indtægter 243 3.333
Øvrige finansielle omkostninger -34.300 11.409
Ordinært resultat før skat 9.762 7.853
Ekstraordinære indtægter 3 49.225
Ekstraordinære omkostninger 4 -8.495
Ekstraordinært resultat før skat 50.492
Skat af årets resultat 5 -9.578 2.631
Årets resultat 40.914 5.222
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 40.914 5.222
I alt 40.914 5.222

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Goodwill 30.000 40.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt 30.000 40.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 338.917 275.825
Materielle anlægsaktiver i alt 338.917 275.825
Anlægsaktiver i alt 368.917 315.825
Fremstillede varer og handelsvarer 172.315 158.050
Varebeholdninger i alt 172.315 158.050
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 609.657 236.530
Igangværende arbejder for fremmed regning 35.670 50.715
Andre tilgodehavender 72.762 9.056
Tilgodehavender i alt 718.089 454.351
Omsætningsaktiver i alt 890.404 454.351
Aktiver i alt 1.259.321 770.176

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Andre reserver 5.222
Overført resultat 40.914 5.222
Egenkapital i alt 126.136 85.222
Hensættelse til udskudt skat 8.400 2.631
Hensatte forpligtelser i alt 8.400 2.631
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 270.139 240.343
Leverandører af varer og tjenesteydelser 289.162 293.464
Skyldig selskabsskat 3.809 0
Anden gæld 561.675 148.516
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.124.785 682.323
Gældsforpligtelser i alt 1.124.785 682.323
Passiver i alt 1.259.321 770.176

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Løn og gager 1286608 781700
Pensionsbidrag 160483 104656
Andre omkostninger til social sikring 27833 27732
  1474924 914088

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 65338 72499
  65338 72499

3. Ekstraordinære indtægter

Udbetalt af forsikringsselskab til dækning af materialler og værktøj efter tyveri.

4. Ekstraordinære omkostninger

Tab vedr. afhændelse af aktiver.

 

5. Skat af årets resultat

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Aktuel skat -3809 0
Ændring af udskudt skat

-5769

-2631
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  -9578 -2631

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitut, 107 tkr., er der givet pant i bil, hvis regnskabsmæssige

værdi pr. 30. juni 2015 udgør 185 tkr.

24/06/2013 30/06/2014 Ingen bistand PH-Regnskab Hammersvej 6 4622 Havdrup 353833602014-07-012015-06-30 353833602014-07-012015-06-300 353833602013-06-242014-06-30 353833602014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 353833602013-06-242014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 353833602015-06-30 353833602014-06-30 iso4217:DKK