FYNS FLYTTEFORRETNING ApS

Stat-Ene-Vej 135

5220 Odense SØ


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
08/11/2017
Connie Clausen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFYNS FLYTTEFORRETNING ApS
Stat-Ene-Vej 135
5220 Odense SØ
CVR-nr:26045452
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017
RevisorHØFFNER REVISION A/S OFFENTLIGT GODKENDTE REVISORER
Vesterbro 9, 1
5000 Odense C
DK Danmark
CVR-nr:76637415
P-enhed:1002497487

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Fyns Flytteforretning ApS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme.

 

Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

 

Direktionen anser fortsat betingelserne for at fravælge revision for opfyldt.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.


Odense, den 08/11/2017

Direktion
Preben Lund ClausenRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Fyns Flytteforretning ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Fyns Flytteforretning ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Odense, 08/11/2017Finn Høffner
Registreret revisor
HØFFNER REVISION A/S OFFENTLIGT GODKENDTE REVISORER
CVR: 76637415

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består i at drive flytteforretning samt opmagasinering.

 

Usikkerhed ved indregning eller måling

 

Ingen.

 

Usædvanlige forhold


Ingen.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.


Årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje. Selskabets ledelse er opmærksom på, at selskabet har tabt mere end halvdelen af sin selskabskapital.


Resultatet for året 2017/18 forventes at være på niveau med 2016/17.

Ledelsen og enkelte medlemmer af dennes familie vil i den mellemliggende periode stille den fornødne kapital til rådighed. Der henvises til note 4.
 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

 

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

 

Leasing
Ydelser til operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Restforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser.

Resultatopgørelse

Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

 

Bruttofortjeneste/-tab
Bruttofortjeneste/-tab består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, fremmed arbejde samt andre eksterne omkostninger”.

 

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:


                                                                         Brugstid        Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                   5 år                  0

 

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

 

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.

 

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

 

Finansielle anlægsaktiver
Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Egenkapital
Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I året er anvendt en skattesats på 22%.

 

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

 

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Likvide beholdninger
Likvide midler består af posterne indestående i pengeinstitutter.

 

 

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.119.902 940.965
Personaleomkostninger 1 -788.101 -920.078
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -12.983 -8.100
Resultat af ordinær primær drift 318.818 12.787
Andre finansielle indtægter 1.094 526
Øvrige finansielle omkostninger -28.602 -27.493
Ordinært resultat før skat 291.310 -14.180
Skat af årets resultat 2 103.520 -6.980
Årets resultat 394.830 -21.160
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 394.830 -21.160
I alt 394.830 -21.160

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 35.770 16.200
Materielle anlægsaktiver i alt 35.770 16.200
Anlægsaktiver i alt 35.770 16.200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 185.197 263.737
Udskudte skatteaktiver 173.643 70.123
Andre tilgodehavender 18.555 18.556
Tilgodehavender i alt 377.395 352.416
Likvide beholdninger 0 6.025
Omsætningsaktiver i alt 377.395 358.441
Aktiver i alt 413.165 374.641

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -880.537 -1.275.367
Egenkapital i alt -755.537 -1.150.367
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 257.665 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 3 257.665 0
Gæld til banker 68.602 36.315
Leverandører af varer og tjenesteydelser 57.790 38.785
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 521.670 1.041.992
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 262.975 407.916
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 911.037 1.525.008
Gældsforpligtelser i alt 1.168.702 1.525.008
Passiver i alt 413.165 374.641

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Løn og gager 642.508 769.852
Pensionsbidrag 70.434 96.786
Omkostninger til socialsikring 21.854 31.634
Andre personaleomkostninger 53.304 21.805
  788.100 920.078

Der har i årets løb gennemsnitligt været 4 ansatte.

2. Skat af årets resultat

 

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Ændring af udskudt skat 103.520 -1.782
Regulering tidligere års skat 0 8.762
 

103.520

6.980

 

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Anden gæld 312.914 55.249 257.665 0
  312.914 55.249 257.665 0

4. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen Det er ledelsens ansvar at indkalde til generalforsamling senest 6 måneder efter, at tabet er konstateret og her redegøre for den økonomiske stilling og om fornødent stille forslag til foranstaltninger, der bør træffes, herunder selskabets opløsning.

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at de fornødne kreditfaciliteter stilles til rådighed, og at selskabets ejere og enkelte familiemedlemmer fortsat stiller kredit til rådighed, hvilket er ledelsens opfattelse, at de gør.

Årsregnskabet er herfor af ledelsen udarbejdet under forudsætning af fortsat drift.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabets leasingforpligtelser andrager kr. 414.657.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Garantistillelse over for Færdselsstyrelsen kr. 150.000.

false false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed HØFFNER REVISION A/S OFFENTLIGT GODKENDTE REVISORER Vesterbro 9 b 5000 Odense C 260454522016-07-012017-06-30 260454522016-07-012017-06-301 260454522016-07-012017-06-300 260454522015-07-012016-06-30 260454522016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 260454522015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 260454522017-06-30 260454522016-06-30 iso4217:DKK