REVIZONE ApS

Blommevænget 140

8300 Odder


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er godkendt den
20/06/2017
Leif Rasmussen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenREVIZONE ApS
Blommevænget 140
8300 Odder
CVR-nr:30553624
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseFolkesparekassen

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016 for ReviZone ApS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres.

 

Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Saksild, den 20/06/2017

Direktion
Leif Rasmussen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres.

Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive regnskabs- og bogføringsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabet er afsluttet med et overskud. Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomheden finansielle stilling.


Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 727.957 834.146
Personaleomkostninger 1 -623.496 -653.281
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -75.601 -71.804
Resultat af ordinær primær drift 28.860 109.061
Andre finansielle indtægter 4.660 3.673
Øvrige finansielle omkostninger 2 -19.951 -18.528
Ordinært resultat før skat 13.569 94.206
Skat af årets resultat -16.996 -33.056
Årets resultat -3.427 61.150
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 60.000
Overført resultat -3.427 1.150
I alt -3.427 61.150

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Grunde og bygninger 77.276 102.801
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 203.732 242.419
Materielle anlægsaktiver i alt 281.008 345.220
Andre værdipapirer og kapitalandele 117.144 97.928
Finansielle anlægsaktiver i alt 117.144 97.928
Anlægsaktiver i alt 398.152 443.148
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 103.317 312.596
Igangværende arbejder for fremmed regning 106.000 90.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 97.818 119.641
Andre tilgodehavender 5.632 22.980
Tilgodehavender i alt 312.767 545.217
Likvide beholdninger 38.033 0
Omsætningsaktiver i alt 350.800 545.217
Aktiver i alt 748.952 988.365

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 184.688 128.115
Forslag til udbytte 0 60.000
Egenkapital i alt 309.688 313.115
Gæld til banker 117.364 152.414
Langfristede gældsforpligtelser i alt 117.364 152.414
Gæld til banker 0 2.841
Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.370 25.440
Skyldig selskabsskat 5.061 27.056
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 255.671 428.123
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 53.798 39.376
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 321.900 522.836
Gældsforpligtelser i alt 439.264 675.250
Passiver i alt 748.952 988.365

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 592.405 625.265
Omkostninger til social sikring 13.415 12.650
Andre personaleomkostninger 17.676 15.366
  623.496 653.281

2. Øvrige finansielle omkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Renter pengeinstitutter mv. 3.517 2.825
Kreditorrenter 199 451
Renteudgifter billån 6.949 8.731
Renter på gæld til anpartshaver 1.284 1.108
Renter og gebyrer uden fradrag 8.001 5.413
Renter af gæld til associerede virksomheder 0 0
  19.951 18.528

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

5. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Leif Rasmussen Blommevænget 140C 8300 Odder true false false false 305536242016-01-012016-12-31 305536242016-01-012016-12-310 305536242015-01-012015-12-31 305536242016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305536242015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305536242016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305536242015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305536242016-12-31 305536242015-12-31 iso4217:DKK