CJA INVEST ApS

Egelundsvej 9

8240 Risskov


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2019
Jens Peter Juul
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCJA INVEST ApS
Egelundsvej 9
8240 Risskov
Telefonnummer:40203208
CVR-nr:29328145
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive investeringsvirksomhed herunder eje kapitalandele i andre virksomheder samt relevant konsulentvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på DKK 59.752, hvorefter egenkapitalen er positiv med DKK 1.093.368., hvilket betragtes som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 46.300 103.485
Resultat af ordinær primær drift 46.300 103.485
Andre finansielle indtægter 36.331 3.760
Øvrige finansielle omkostninger -6.049 -90.442
Ordinært resultat før skat 76.582 16.803
Skat af årets resultat -16.830 -3.906
Årets resultat 59.752 12.897
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 59.752 12.897
I alt 59.752 12.897

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 42.500 42.500
Finansielle anlægsaktiver i alt 42.500 42.500
Anlægsaktiver i alt 42.500 42.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.750 32.750
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 450.000 450.000
Tilgodehavende skat 0 5.417
Tilgodehavender i alt 472.750 488.167
Andre værdipapirer og kapitalandele 246.050 214.400
Værdipapirer og kapitalandele i alt 246.050 214.400
Likvide beholdninger 679.030 642.035
Omsætningsaktiver i alt 1.397.830 1.344.602
Aktiver i alt 1.440.330 1.387.102

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 968.368 908.616
Egenkapital i alt 1.093.368 1.033.616
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.000 2.000
Skyldig selskabsskat 3.815 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 341.147 351.486
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 346.962 353.486
Gældsforpligtelser i alt 346.962 353.486
Passiver i alt 1.440.330 1.387.102

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Jens Peter Juul Egelundsvej 9 8240 true false false true 293281452018-01-012018-12-31 293281452017-01-012017-12-31 293281452018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293281452017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293281452018-12-31 293281452017-12-31 iso4217:DKK