Virksomheden 2017 ApS

Ove Jensens Alle 31

8700 Horsens


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/07/2017
Jesper Mortensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenVirksomheden 2017 ApS
Ove Jensens Alle 31
8700 Horsens
Telefonnummer:75641444
e-mailadresse:info@jhm-el.dk
CVR-nr:66054519
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseDanske Bank
Kirkegade 21
7100 Vejle
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016 for Virksomheden ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2017 ikke skal revideres. Ledelsen anser
betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Horsens, den 26. juni 2017


Horsens, den 26/06/2017

Direktion
Jesper Hvidt Mortensen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive elinstallationsvirksomhed


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Virksomhedens resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på kr. 48.621, og virksomhedens
balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 276.134.


Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer
Årets resultat anses for værende utilfredsstillende.
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

 

Årsrapporten for Virksomheden 2017 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs lovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

 

Resultatopgørelsen

 

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste for dele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget.Indtægt er fra entreprisekontrakt er, hvo r køber har haft væsentlig indflydelse på udformningen af aktivet indregnes som nettoomsætning, i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svar er til salgsværdien af årets udførte entreprisearbejder (produktionsmetoden). Metoden anvendes når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden kan måles pålideligt.

Når indtægter fra en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes kun omsætning svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang, det er sandsynligt, at de vil blive betalt af modparten.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner,  samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Afskrivninger omfat ter af - og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Kostprisen på et samlet materielt anlægsaktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Af skrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel rest værd i, afsk rives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:                                       5 år

 

Finansielle indtægt er og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn­ skabsåret. Finansielle poster omfatter r ent e indtægt er og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatte ordningen m.v.

 

Skat

Skat af årets resultat omfat ter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

 

Balancen

 

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af· og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

For egenproducerede anl ægsaktiver omfatter kostpris en løn· og materiale omkostninger m.v., der direkte er medgået til produktionen samt en andel af de produktionsomkostninger, der in direkte kan henføres hertil.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

 

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapir er måles t il dagsværdi. Dagsværdien opgøres til kursværdien på balancedagen. Værdipapirerne anses som en anlægsbeholdning.

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgs­ sum med fradrag af færdiggørelses omkosntinger og omkostninger, der af holdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Kostprisen for råvarer og hjælpematerialer omfat ter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger og andre omkostninger direkte for bundet med købet.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foret ages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objekt i vindikation på, at et tilgodehavende er værdiforr inget. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foret ages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive r ente for det enkelte tilgodehavende.

 

Egenkapital

 

Foreslået udbytte

Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavendeaktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetodee af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er op stået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværd ien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat for ventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse t il det modtagne provenu efter fradrag af af­holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værd i ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasing forpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 461.926 2.320.520
Personaleomkostninger -1.799.167 -2.027.741
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -65.813 -72.748
Andre driftsomkostninger -97.832
Resultat af ordinær primær drift -1.403.054 122.199
Andre finansielle indtægter 1.377.805 1.545
Øvrige finansielle omkostninger -23.374 -55.659
Ordinært resultat før skat -48.623 68.085
Skat af årets resultat -17.470
Årets resultat -48.623 50.615
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -48.623 50.615
I alt -48.623 50.615

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 104.207 430.020
Materielle anlægsaktiver i alt 104.207 430.020
Anlægsaktiver i alt 104.207 694.219
Råvarer og hjælpematerialer 100.000 201.098
Varebeholdninger i alt 100.000 201.098
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 471.069 1.302.354
Igangværende arbejder for fremmed regning 151.000 301.000
Udskudte skatteaktiver 730 730
Periodeafgrænsningsposter 46.954 96.954
Tilgodehavender i alt 669.753 1.704.038
Andre værdipapirer og kapitalandele 70.000 264.199
Værdipapirer og kapitalandele i alt 70.000 264.199
Likvide beholdninger 53.672
Omsætningsaktiver i alt 839.753 1.958.808
Aktiver i alt 943.960 2.653.027

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 76.135 124.808
Egenkapital i alt 276.135 324.808
Gæld til banker 26.888
Leverandører af varer og tjenesteydelser 199.747 191.495
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 441.190 2.136.724
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 667.825 2.328.219
Gældsforpligtelser i alt 667.825 2.328.219
Passiver i alt 943.960 2.653.027
false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Jesper Mortensen Gludvej 125, Brund 7130, Juelsminde 660545192016-01-012016-12-31 660545192016-01-012016-12-310 660545192015-01-012015-12-31 660545192016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 660545192015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 660545192016-12-31 660545192015-12-31 iso4217:DKK