KJELLERUP TAGRENOVERING ApS

Gl Hærkrovej 33

8620 Kjellerup


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
16/05/2019
Robin Kaxe
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKJELLERUP TAGRENOVERING ApS
Gl Hærkrovej 33
8620 Kjellerup
Telefonnummer:22384125
CVR-nr:29392129
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
RevisorSIERSBÆK ApS STATSAUTORISERET REVISIONS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED
Bohrsvej 1
8600 Silkeborg
DK Danmark
CVR-nr:32790186
P-enhed:1015923624

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i KJELLERUP TAGRENOVERING ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for KJELLERUP TAGRENOVERING ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Silkeborg, 09/04/2019Svend Kjær Siersbæk , mne9753
Statsautoriseret revisor
SIERSBÆK ApS STATSAUTORISERET REVISIONS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED
CVR: 32790186

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter
Selskabets formål er drift af virksomhed med tagrenovering samt hermed beslægtet virksomhed.

 

Selskabets medarbejdere
Selskabet har i årets løb i gennemsnit beskæftiget 2 medarbejdere.

 

Vigtige begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling.
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse b-virksomheder.

Generelt om indregning og måling.


Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, i lighed med alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdig kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynlig, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

 

Nettoomsætning


Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang.


Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Skat af årets resultat


Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

 

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åre-mål:
 

Driftsmidler .....................................................................................................................................5 år
Varevogne........................................................................................................................................5 år

 

Varebeholdninger
Varelageret er optaget til kostpris.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Likvide beholdninger.

Likvidebeholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindestående. 

 

Udskudt skatteaktiv
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatter.

 

Selskabsskat
I resultatopgørelsen udgiftsføres beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

 

Den udskudte skat omfatter den skattebyrde, der efter nugældende skatteregler hviler på foretagne skattemæssige merafskrivninger på anlægsaktiver fratrukket skattemæssige uudnyttede underskud.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi hvortil aktiver forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealisationsværdien.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 432.343 778.827
Personaleomkostninger 1 -520.812 -539.254
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -40.427 -36.080
Resultat af ordinær primær drift -128.896 203.493
Øvrige finansielle omkostninger -2.252 -7.281
Ordinært resultat før skat -131.148 196.212
Skat af årets resultat 3 0 -40.430
Årets resultat -131.148 155.782
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -131.148 155.782
I alt -131.148 155.782

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 82.349 111.976
Materielle anlægsaktiver i alt 4 82.349 111.976
Anlægsaktiver i alt 82.349 111.976
Råvarer og hjælpematerialer 67.741 84.890
Varebeholdninger i alt 67.741 84.890
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 28.623 56.486
Udskudte skatteaktiver 2.100 2.100
Tilgodehavende skat 1.672 10.000
Andre tilgodehavender 28.451 28.451
Periodeafgrænsningsposter 6.856 9.010
Tilgodehavender i alt 67.702 106.047
Likvide beholdninger 94.630 250.964
Omsætningsaktiver i alt 230.073 441.901
Aktiver i alt 312.422 553.877

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 87.176 218.324
Egenkapital i alt 212.176 343.324
Leverandører af varer og tjenesteydelser 29.953 34.305
Skyldig selskabsskat 0 22.330
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 70.293 153.918
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 100.246 210.553
Gældsforpligtelser i alt 100.246 210.553
Passiver i alt 312.422 553.877

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager 489.674 517.555
Pension 20.942 9.802
ATP-bidrag 5.396 5.207
Øvrige bidrag 4.205 6.490
Barsel 595 200
Personaleomkostninger i alt 520.812 539.254

 

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2018 2017
  kr. kr.
Driftsmidler 40.427 36.080
  40.427 36.080

3. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0 18.100
Regulering af udskudt skat 0 25.700
  0 43.800

 

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Varevogm Driftsmidler
  kr. kr.
Anskaffelsessum 1/1 2018 75.000 261.011
Tilgang til kostpriser 0 10.800
Afgang til kostpriser 0 0
Anskaffelsessum 31/12 2018 75.000 271.811
     
Afskrivninger 1/1 2018 39.611 184.424
Afskrivninger solgte aktiver 0 0
Årets afskrivning 13.000 27.427
Afskrivninger 31/12 2018 52.611 211.851
     
Bogført værdi 31/12 2018 22.389 59.960
 

 

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 2
true false false true 01/01/2017 31/12/2017 Revisionspåtegning false false false false SIERSBÆK ApS STATSAUTORISERET REVISIONS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED Bohrsvej 1 8600 Silkeborg 293921292018-01-012018-12-31 293921292018-01-012018-12-311 293921292018-01-012018-12-312 293921292017-01-012017-12-31 293921292018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293921292017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293921292018-12-31 293921292017-12-31 iso4217:DKK