SAI HOLDING, STATSAUTORISERET REVISOR ApS

Rønvangen 324

8382 Hinnerup


Årsrapport

1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
09/01/2019
Søren Aarup Iversen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSAI HOLDING, STATSAUTORISERET REVISOR ApS
Rønvangen 324
8382 Hinnerup
CVR-nr:21871001
Regnskabsår:01/10/2017 - 30/09/2018
BankforbindelseNordea A/S

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/18 for SAI Holding, Statsautoriseret revisor ApS.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hinnerup, den 09/01/2019

Direktion
Søren Aarup IversenAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til foregående periode.

 

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris (hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden). Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
 

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

 

Indtægter fra kapitalinteresser som er anlægsaktiver

Indtægter fra kapitalinteresser som er anlægsaktiver omfatter udloddet udbytte.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab samt modtagne udbytter vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Balance

 

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalinteresser værdiansættes til anskaffelsessum.

 

Nedskrivning på finansielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages der nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen.

 

Likvide beholdninger

Omfatter bankindestående.

 

Selskabsskat
Selskabsskat udgiftsføres med den skat (22%), der kan henføres til årets resultat. Den udgiftsførte selskabsskat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering i udskudt skat.

Den udskudte skat beregnes som 22% af forskelsværdien mellem de skattemæssige og regnskabsmæssige af- og nedskrivninger. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

 

Gældsforpligtelser
Gæld måles til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Eksterne omkostninger -13.212 -18.413
Bruttoresultat -13.212 -18.413
Resultat af ordinær primær drift -13.212 -18.413
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 0 30.000
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 235.000 235.000
Andre finansielle indtægter 174.173 657.325
Øvrige finansielle omkostninger -252 -519
Ordinært resultat før skat 395.709 903.393
Skat af årets resultat 1 -35.354 -140.558
Årets resultat 360.355 762.835
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 108.000 105.800
Overført resultat 252.355 657.035
I alt 360.355 762.835

Balance 30. september 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 370.000 370.000
Andre værdipapirer og kapitalandele 953.500 953.500
Finansielle anlægsaktiver i alt 1.323.500 1.323.500
Anlægsaktiver i alt 1.323.500 1.323.500
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 209.566 536.843
Andre tilgodehavender 900.000 762.750
Tilgodehavender i alt 1.109.566 1.299.593
Andre værdipapirer og kapitalandele 5.845.517 6.296.511
Værdipapirer og kapitalandele i alt 5.845.517 6.296.511
Likvide beholdninger 1.930.651 1.108.050
Omsætningsaktiver i alt 8.885.734 8.704.154
Aktiver i alt 10.209.234 10.027.654

Balance 30. september 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 9.964.878 9.712.523
Forslag til udbytte 108.000 105.800
Egenkapital i alt 10.197.878 9.943.323
Skyldig selskabsskat 4.295 67.355
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 7.061 16.976
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 11.356 84.331
Gældsforpligtelser i alt 11.356 84.331
Passiver i alt 10.209.234 10.027.654

Noter

1. Skat af årets resultat

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Aktuel skat 35.354 140.558
  35.354 140.558

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er at besidde aktier i en revisionsvirksomhed samt passiv kapitalanbringelse i øvrigt.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har kautioneret for 31,25% af associeret virksomheds bankgæld, dog max. kr. 468.750.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2017/18 2016/17
Gennemsnitligt antal ansatte 1 1
false false false false false 01/10/2016 30/09/2017 Ingen bistand Dansk Revision Århus Tomsagervej 2, 1. sal 8230 Åbyhøj 218710012017-10-012018-09-30 218710012017-10-012018-09-300 218710012016-10-012017-09-30 218710012017-10-012018-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 218710012016-10-012017-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 218710012017-10-012018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 218710012016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 218710012018-09-30 218710012017-09-30 iso4217:DKK