Kondal Tagentreprise IVS

Sct Jørgens Park 118, 2 tv

4700 Næstved


Årsrapport

24. november 2017 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
26/03/2019
Charlotte Petersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKondal Tagentreprise IVS
Sct Jørgens Park 118, 2 tv
4700 Næstved
CVR-nr:39128489
Regnskabsår:24/11/2017 - 31/12/2018

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 24. november 2017 - 31. december 2018 for Kondal Tagentreprise IVS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 24. november 2017 - 31. december 2018.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Selskabet har fravalgt revision og opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Næstved, den 25/03/2019

Direktion
Charlotte PetersenLedelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er at udarbejde tagentrepriser samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat er negativt med kr. 250.736, hvilket er som forventet. Resultatet anses for at være mindre tilfredsstillende.

 

Selskabets egenkapital er ultimo året negativ med kr. 250.735 og selskabet er hermed omfattet af reglerne om kapitaltab i selskabsloven § 119. Ledelsen forventer, at egenkapitalen reetableres ved egen indtjening i de kommende år.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning som har eller vil kunne få betydning for årets resultat eller selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten aflægges i danske kroner. Det er selskabets første regnskabsår.

 


GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

 

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.


Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

 

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

 

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Nettoomsætning / bruttofortjeneste
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter salgsmetoden (faktureringsmetoden).

 

Af konkurrencemæssige hensyn er en række af resultatopgørelsens poster sammendraget og benævnt bruttofortjeneste i den officielle årsrapport.

 

Vareforbrug
Vareforbrug omfatter årets køb af varer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter salgs-, lokale og administrationsomkostninger.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

 

 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Finansielle poster omfatter renter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

 

Skat af årets resultat og selskabsskat
Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

 

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.


Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

 


BALANCEN

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

 

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

 

Egenkapital
Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Reserve for iværksætterselskaber
Reserve for iværksætterselskaber omfatter den i henhold til selskabsloven regler for iværksætterselskaber lovpligtige reserve. Der henlægges årligt et beløb svarende til minimum 25 % af årets resultat indtil reserven inklusive  selskabskapitalen udgør minimum kr. 50.000. I tilfælde af underskud, sker der ingen henlæggelse på reserven.

 

Hensættelser til udskudt skat
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen.

 

Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

 

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 24. nov. 2017 - 31. dec. 2018

Note 2017/18 -
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 335.661
Personaleomkostninger 1 -584.785
Resultat af ordinær primær drift -249.124
Øvrige finansielle omkostninger -1.612
Ordinært resultat før skat -250.736
Årets resultat -250.736
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -250.736
I alt -250.736

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 25.437
Andre tilgodehavender 9.900
Tilgodehavender i alt 35.337
Likvide beholdninger 16.554
Omsætningsaktiver i alt 51.891
Aktiver i alt 51.891

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1
Overført resultat -250.736
Egenkapital i alt -250.735
Modtagne forudbetalinger fra kunder 55.375
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 196.680
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 50.571
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 302.626
Gældsforpligtelser i alt 302.626
Passiver i alt 51.891

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017/18
  kr.
Løn og gager 549.690
Pensionsbidrag 8.969
Andre omkostninger til social sikring 5.491
Andre personaleomkostninger 20.635
  584.785

2. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabet har samlet ikke-indregnede fremførbare skattemæssige underskud på kr. 248.602, svarende til et skatteaktiv på kr. 54.692 med en selskabsskatteprocent på 22 %.

3. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt hele sin kapital pr. 31. december 2018 og er derfor omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabslovens § 119.


Som følge af den negative egenkapital i selskabet vil der på den kommende generalforsamling blive drøftet, hvorledes egenkapitalen kan reetableres. Det forventes dog, at selskabet kan reetablere egenkapitalen ved egen drift. Selskabets reelle ejer vil i kommende regnskabsperiode stille den nødvendige kapital til rådighed, så selskabet kan dække sine forpligtelser over for tredjemand.


Ved vurdering af selskabets kapital, skal der tages højde for gæld til anpartshaver på kr. 50.571.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. statusdagen.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2017/18
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false false Ingen bistand STB Regnskab ApS Kanalvej 3, 2. 4 2800 Kgs Lyngby 391284892017-11-242018-12-31 391284892017-11-242018-12-310 391284892017-11-242018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 391284892018-12-31 iso4217:DKK