FLINDT-KRISTENSEN ApS

Kystvejen 100

5330 Munkebo


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
14/01/2019
Martin Kristensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFLINDT-KRISTENSEN ApS
Kystvejen 100
5330 Munkebo
CVR-nr:32342337
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Flindt-Kristensen ApS.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabet aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Munkebo, den 14/01/2019

Direktion
Jesper Vildsø Flindt
Martin Lund Kristensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling, at selskabet fravælger revision af årsregnskab for 1. januar 2019 - 31. december 2019. Den lovpligtige revision af årsregnskabet fravælges i henhold til årsregnskabslovens § 135, idet selskabet ikke overskrider følgende størrelser: En balancesum på 4 mio. kr., En nettoomsætning på 8 mio. kr. og Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at yde virksomheder konsulentbistand, og rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et resultat på DKK 2.033.415, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på DKK 1.280.291.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2018 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Herudover er der tilvalgt enkelte regler i klasse C.

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
 

Årsregnskabet er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.


Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregningen og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

 

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

 

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Under henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabets ledelse valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger i posten bruttoresultat.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

 

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

 

Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og
færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisem indgår råvarer, hjælpematerialer og fremmed arbejde.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder..

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af ordinært resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med
den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger.


Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.


Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.


Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering
af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år


Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.


Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.

 

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

 

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere nettorealisationsværdi.


Det enkelte igangværende arbejde indregnes under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

 

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital - Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.


Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.


Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af femtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelserinden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.


Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 9.734.043 9.270.062
Personaleomkostninger 1 -7.067.080 -6.843.588
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -37.085 -36.000
Resultat af ordinær primær drift 2.629.878 2.390.474
Andre finansielle indtægter 2 0 5.700
Øvrige finansielle omkostninger 3 -20.896 -87.900
Ordinært resultat før skat 2.608.982 2.308.274
Skat af årets resultat 4 -575.567 -521.731
Årets resultat 2.033.415 1.786.543
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 1.750.000
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen 2.000.000 0
Overført resultat 33.415 36.543
I alt 2.033.415 1.786.543

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 37.085
Materielle anlægsaktiver i alt 0 37.085
Anlægsaktiver i alt 0 37.085
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.727.211 3.230.329
Igangværende arbejder for fremmed regning 336.500 560.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 260.644
Udskudte skatteaktiver 9.622 3.091
Andre tilgodehavender 118.389 70.619
Periodeafgrænsningsposter 0 16.896
Tilgodehavender i alt 3.191.722 4.141.579
Likvide beholdninger 182.260 2.282.955
Omsætningsaktiver i alt 3.373.982 6.424.534
Aktiver i alt 3.373.982 6.461.619

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 100.000 100.000
Overført resultat 1.180.291 1.146.876
Forslag til udbytte 0 1.750.000
Egenkapital i alt 1.280.291 2.996.876
Leverandører af varer og tjenesteydelser 177.214 540.531
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 10.160 1.642.160
Skyldig selskabsskat 404.098 386.854
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.502.219 895.198
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.093.691 3.464.743
Gældsforpligtelser i alt 2.093.691 3.464.743
Passiver i alt 3.373.982 6.461.619

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 100.000 1.146.876 1.750.000 0 2.996.876
Betalt udbytte 0 0 -1.750.000 -2.000.000 -3.750.000
Årets resultat 0 33.415 0 2.000.000 2.033.415
Egenkapital, ultimo 100.000 1.180.291 0 0 1.280.291

Der er i 2013 lavet kapital udvidelse med nom. 40.000.


Der er i 2014 lavet kapitalnedsættelse med nom. 40.000.

 

Der er i 2017 lavet kapital udvidelse med nom. 20.000.

 

Herudover er ikke sket ændringer i virksomhedskapitalen de fire foregående år.

Noter

1. Personaleomkostninger

 

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager 5.749.935 5.577.590
Pension 608.826 602.327
Social ydelser 77.827 85.359
Andre omkostninger personale 630.492 578.312
  7.067.080 6.843.588
     
Gennemsnitlig antal ansatte 11 11

 

2. Andre finansielle indtægter

  2018 2017
  kr. kr.
Renter tilknyttet virksomhed 0 5.700
  0 5.700

3. Øvrige finansielle omkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Renter tilknyttede virksomheder 0 32.160
Andre finansielle omkostninger 20.896 55.740
  20.896 87.900

4. Skat af årets resultat

 

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat 582.098 524.854
Ændring af udskudt skat -6.531 -3.123
  575.567 521.731

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Huslejeforpligtelse :
Selskabet har indgået lejeaftaler indeholdende 3 måneders opsigelsesvarsel svarende til i alt 73 tkr.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank er der afgivet virksomhedspant med 2.000 tkr.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af kapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

  • Maltece Holding ApS, Alléparken 25, 5290 Marslev
  • Malau Holding ApS, Naurvænget 2, 5250 Odense SV
  • MQN Holding ApS, Jernbane Allé 17, 5250 Odense SV
  • PhiMag Holding ApS, Venusvej 16, 8960 Randers SØ
false false false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand KRB-Regnskab ApS Lærkedals Alle 14 5250 Odense SV 323423372018-01-012018-12-31 323423372018-01-012018-12-310 323423372018-01-012018-12-311 323423372017-01-012017-12-31 323423372018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 323423372017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 323423372018-01-012018-12-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember 323423372017-01-012017-12-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember 323423372018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 323423372017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 323423372018-12-31 323423372017-12-31 323423372018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 323423372018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 323423372018-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 323423372018-01-01fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember 323423372018-01-01 323423372018-01-012018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 323423372018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 323423372018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 323423372018-01-012018-12-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember 323423372018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 323423372018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 323423372018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 323423372018-12-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK