WELZIN'S RENGØRING OG VINDUESPOLERING ApS

Abildtoften 28

3660 Stenløse


Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
26/11/2018
Erik Welzin
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenWELZIN'S RENGØRING OG VINDUESPOLERING ApS
Abildtoften 28
3660 Stenløse
Telefonnummer:48195600
Fax:48195602
CVR-nr:15048182
Regnskabsår:01/07/2017 - 30/06/2018
RevisorRevisionsfirmaet Erik Hultquist
Hovedgaden 8
3460 Birkerød
DK Danmark
CVR-nr:15396105
P-enhed:1000916331

Ledelsespåtegning

Direktionen  har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Welzin´s Rengøring og Vinduespolering ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

 

Det er min  opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Stenløse, den 23/11/2018

Direktion
Erik Welzin
DirektørRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Welzin´s Rengøring og Vinduespolering ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Welzin´s Rengøring og Vinduespolering ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Birkerød, 23/11/2018Erik Hultquist , mne453
Registreret revisor HD/CAND.MERC.AUD
Revisionsfirmaet Erik Hultquist
CVR: 15396105

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

 

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.


Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

BALANCEN

 

Materielle anlægsaktiver:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til brug.

 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

 

                                                                                  Brugstid    Restværdi

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                 5 år            0 %

                                                                                       

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.


Genindvindingsværdien er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning:
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdets færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hver enkelt arbejdes stade. Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket i posten.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Egenkapital

 

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.820.993 1.629.221
Personaleomkostninger 1 -1.757.060 -1.668.204
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -37.373 0
Resultat af ordinær primær drift 26.560 -38.983
Andre finansielle indtægter 4.965 5.354
Øvrige finansielle omkostninger -766 -576
Ordinært resultat før skat 30.759 -34.205
Skat af årets resultat -19.201 -4.290
Årets resultat 11.558 -38.495
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 11.558 -38.495
I alt 11.558 -38.495

Balance 30. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 149.491 172.114
Materielle anlægsaktiver i alt 149.491 172.114
Deposita 36.000 36.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 36.000 36.000
Anlægsaktiver i alt 185.491 208.114
Fremstillede varer og handelsvarer 15.000 15.000
Varebeholdninger i alt 15.000 15.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 585.701 272.961
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 30.451
Udskudte skatteaktiver 12.115 31.316
Andre tilgodehavender 0 66.023
Periodeafgrænsningsposter 25.426 25.426
Tilgodehavender i alt 623.242 426.177
Likvide beholdninger 294.063 249.995
Omsætningsaktiver i alt 932.305 691.172
Aktiver i alt 1.117.796 899.286

Balance 30. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -8.723 -20.281
Egenkapital i alt 116.277 104.719
Modtagne forudbetalinger fra kunder 225.000 166.982
Leverandører af varer og tjenesteydelser 195.672 163.655
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 404.082 344.728
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 176.765 119.202
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.001.519 794.567
Gældsforpligtelser i alt 1.001.519 794.567
Passiver i alt 1.117.796 899.286

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017/18 2016/17
  kr. t.kr.
Gager 1.632.470 1.542
Feriepengeforpligtelse -51.542 0
Pensioner 53.291 59
Sociale omkostninger 49.779 31
Personaleomkostninger 67.214 35
Arbejdstøj 13.436 13
Refusioner -7.588 -12
  1.757.060 1.668

 

Gennemsnitligt antal ansatte

 

5

 

5

 

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Aktivitet:

Serviceydelser indenfor rengøring .        

false false false false true 01/07/2016 30/06/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Erik Hultquist Hovedgaden 8 3460 Birkerød 150481822017-07-012018-06-30 150481822017-07-012018-06-301 150481822017-07-012018-06-300 150481822017-07-012018-06-302 150481822016-07-012017-06-30 150481822017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 150481822016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 150481822018-06-30 150481822017-06-30 iso4217:DKK