AARHUS VVS ApS

Holme Parkvej 165

8270 Højbjerg


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
11/03/2016
Ole Frandsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAARHUS VVS ApS
Holme Parkvej 165
8270 Højbjerg
Telefonnummer:40104486
CVR-nr:34600708
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
RevisorMN Revision og Rådgivning
Egå Havvej 25, 1 th
Egå
DK Danmark
CVR-nr:30318269
P-enhed:1013127375

Ledelsespåtegning

Selskabets ledelse har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2015.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Egå, den 11/03/2016

Direktion
Ole Nikolaj Frandsen
Direktør
Jørgen Hansen
DirektørBestyrelse
Ole Nikolaj Frandsen

Jørgen Hansen


Den uafhængige revisors erklæring om review

Til kapitalejerne i AARHUS VVS ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for AARHUS VVS ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Egå, 11/03/2016Mogens Nygård
Statsaut. Revisor
MN Revision og Rådgivning
CVR: 30318269

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

 

Afskrivning på driftsmateriel foretages lineært med 20 % p.a., for anskaffelsesårets vedkommende forholdsmæssigt for en del af året.

 

Skat af årets resultat beregnes som skatten af årets regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke skattemæssige poster. I det omfang skattebetaling udskydes ved at foretage skattemæssige merafskrivninger eller lignende, hensættes beløbet som udskudt skat.

 

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentetillæg og -fradrag medtages under skat.

Balance

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris med fradrag af foretagne afskrivninger. Driftsmateriel til en anskaffelsespris pr. enhed under den skattemæssige grænse for småanskaffelser udgiftsføres som driftsudgifter.

 

Varelager og igangværende arbejder opgøres til nettokostpris uden tillæg af indirekte omkostninger.

 

Tilgodehavender optages til den værdi, de efter en forsigtig vurdering forventes at kunne indbringe.

 

Udskudt skat hensættes med 23,5 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Et eventuelt skatteaktiv medregnes i det omfang dette efter selskabets forhold forekommer rimeligt.

 

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret hensættes som gæld.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 16.863 54.670
Personaleomkostninger -31.658 -101.406
Resultat af ordinær primær drift -14.795 -46.736
Øvrige finansielle omkostninger -517 0
Ordinært resultat før skat -15.312 -46.736
Skat af årets resultat 3.233 11.527
Årets resultat -12.079 -35.209
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -12.079 -35.209
I alt -12.079 -35.209

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.094 13.442
Udskudte skatteaktiver 20.760 11.527
Tilgodehavender i alt 26.854 24.969
Likvide beholdninger 95.660 128.081
Omsætningsaktiver i alt 122.514 141.523
Aktiver i alt 122.514 152.050

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat -2.392 9.687
Egenkapital i alt 1 77.608 89.687
Skyldig selskabsskat 21.339 3.812
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 23.567 48.024
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 44.906 51.836
Gældsforpligtelser i alt 44.906 51.836
Passiver i alt 122.514 141.523

Noter

1. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Ialt
  kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 9.687 89.687
Årets resultat 0 -12.079 -12.079
Egenkapital ultimo 80.000 -2.392 77.608

 

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet har været virksomhed indenfor VVS
installationer, service, mindre om- og tilbygninger samt aktiviteter
i tilknytning hertil.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

false 01/01/2014 31/12/2014 Den uafhængige revisors erklæringer (review) Mogens Nygård Egå Havvej 25C 8250 Egå 346007082015-01-012015-12-31 346007082015-01-012015-12-311 346007082015-01-012015-12-310 346007082015-01-012015-12-311 346007082015-01-012015-12-310 346007082015-01-012015-12-311 346007082014-01-012014-12-31 346007082015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 346007082014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 346007082015-12-31 346007082014-12-31 iso4217:DKK