RONNY BØRGER ApS

Astridsvej 8

2770 Kastrup


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/04/2019
Ronny Børger
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRONNY BØRGER ApS
Astridsvej 8
2770 Kastrup
Telefonnummer:26288822
e-mailadresse:ronny@live.dk
CVR-nr:29793581
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

 

Selskabets aktivitet er udførelsen af VVS-arbejde og anden beslægtet virksomhed.

 

 

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold.

 

Selskabet har haft et tilfredsstillende resultat.

 

 

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

 

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning af væsentlig betydning for årsrapporten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Nettoomsætning 319.758 161.708
Eksterne omkostninger -240.522 -294.239
Bruttoresultat 79.236 -132.531
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -10.666 -2.900
Resultat af ordinær primær drift 68.570 -135.431
Andre finansielle indtægter 1.552 196
Øvrige finansielle omkostninger -7 -33
Ordinært resultat før skat 70.115 -135.268
Skat af årets resultat -23.578 30.165
Årets resultat 46.537 -105.103
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 46.537 -105.103
I alt 46.537 -105.103

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 53.934 22.100
Materielle anlægsaktiver i alt 53.934 22.100
Anlægsaktiver i alt 53.934 22.100
Tilgodehavende skat 103.765 127.343
Andre tilgodehavender 10.142
Tilgodehavender i alt 103.765 137.485
Likvide beholdninger 62.869 7.553
Omsætningsaktiver i alt 166.634 145.038
Aktiver i alt 220.568 167.138

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -536.885 -583.421
Egenkapital i alt -411.885 -458.421
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 619.159
Langfristede gældsforpligtelser i alt 619.159
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.554 6.400
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 16.139
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 612.760
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 632.453 6.400
Gældsforpligtelser i alt 632.453 625.559
Passiver i alt 220.568 167.138

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Kim Riis Sørensen Aavej 15 4800 Nykøbing F. true false false true 297935812018-01-012018-12-31 297935812017-01-012017-12-31 297935812018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 297935812017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 297935812018-12-31 297935812017-12-31 iso4217:DKK