DREWSEN'S VVS ApS

Lærkevej 16

4300 Holbæk


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
18/03/2016
Torben Drewsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDREWSEN'S VVS ApS
Lærkevej 16
4300 Holbæk
Telefonnummer:20468416
Fax:59442805
CVR-nr:24242021
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseSpar Nord Bank
RevisorREVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB
Kalundborgvej 60
4300 Holbæk
DK Danmark
CVR-nr:19720705
P-enhed:1003950290

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2015 for Drewsens VVS ApS.

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015.

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Holbæk, den 15/02/2016

Direktion
Torben Drewsen

Bo Johannes Larsen
Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Drewsens VVS ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Drewsens VVS ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet. Vi har udført vores udvidet gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standarder om udvidet gennemgang af regnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og hvor det er hensigtsmæssigt, andre i selskabet, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelseberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Holbæk, 15/02/2016Martin Skovholm
registreret revisor HD-R
REVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB
CVR: 19720705

Ledelsesberetning

 

Beretning


Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets vigtigste forretningsområde er Smede- og VVS virksomhed samt virksomhed naturligt forbundet hermed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
 
Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Der er foretaget enkelte tilvalg fra de øvrige regnskabsklasser.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
 

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret og omfatter renteindtægter og –omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under a´conto-skatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.


BALANCEN

 

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

 

Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      5 år

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

 

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Den aktuelle skat afsættes med den for indkomståret aktuelle skattesats.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring
i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter leverandørgæld samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 1.369.293 1.387.378
Personaleomkostninger 1 -1.090.679 -1.153.847
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -21.153 -27.069
Resultat af ordinær primær drift 257.461 206.462
Andre finansielle indtægter 74 0
     Andre finansielle omkostninger -19.088 -7.273
Ordinært resultat før skat 238.447 199.189
Skat af årets resultat 3 -49.797 -44.861
Årets resultat 188.650 154.328
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 200.000 200.000
Overført resultat -11.350 -45.672
I alt 188.650 154.328

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 4 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 28.593 32.746
Materielle anlægsaktiver i alt 5 28.593 32.746
Anlægsaktiver i alt 28.593 32.746
Varebeholdninger i alt 514.389 532.966
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 510.370 382.373
Andre tilgodehavender 36.700 36.700
Tilgodehavender i alt 547.070 419.073
Likvide beholdninger 95.213 154.398
Omsætningsaktiver i alt 1.156.672 1.106.437
Aktiver i alt 1.185.265 1.139.183

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 56.664 68.011
Forslag til udbytte 200.000 200.000
Egenkapital i alt 6 456.664 468.011
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 248.494 194.641
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 10.000 38.125
Skyldig selskabsskat 35.797 44.861
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 434.310 393.545
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 728.601 671.172
Gældsforpligtelser i alt 728.601 671.172
Passiver i alt 1.185.265 1.139.183

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Lønninger og gager 830.869 927.892
Pensioner 173.340 113.099
Sociale omkostninger 22.153 23.928
Forsikringer -5.029 42.841
Øvrige personaleomkostninger 69.346 46.087
  1.090.679 1.153.847

 

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2015 2014
  kr. kr.
Goodwill 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 21.153 27.069
  21.153 27.069

 

3. Skat af årets resultat

 

  2015 2014
  kr. kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 49.797 44.861
Regulering af udskudt skat 0 0
  49.797 44.861

 

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 200.000
Tilgang i årets løb 0
Afgang i årets løb 0
Kostpris ultimo 200.000
   
Akkumulerede afskrivninger primo 200.000
Årets afskrivninger 0
Afskrivninger på afhændede aktiver 0
Akkumuklerede afskrivninger ultimo 200.000
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0

 

5. Materielle anlægsaktiver i alt

 

Andre anlæg,

driftsmateriel

og inventar

  kr.
Kostpris primo 296.846
Tilgang i årets løb 17.000
Afgang i årets løb 0
Kostpris ultimo 313.846
   
Akkumulerede afskrivninger primo 264.100
Årets afskrivninger 21.153
Afskrivninger på afhændede aktiver 0
Akkumulerede afskrivninger ultimo 285.253
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 28.593

 

6. Egenkapital i alt

  Indskudskapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 200.000 68.014 200.000 468.014
Udbetalt udbytte 0 0 -200.000 -200.000
Årets resultat 0 -11.350 0 -11.350
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 200.000 200.000
Egenkapital ultimo 200.000 56.664 200.000 456.664

 

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualposter mv.                        
                        
Leje- og leasingforpligtelser                        
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler, der løber frem til medio 2018, samlet forpligtelse t.kr. 660.                        

 

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er afgivet virksomhedspant tkr. 400, i debitorer, varebeholdninger og driftsmidler for engagement med Spar Nord.                                    

 

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet´s nærtstående parter omfatter følgende:   
   
Bestemmende indflydelse:   
Direktør Torben Drewsen, Lærkevej 16, 4300  Holbæk.   
Direktør Bo Larsen, Bakken 4, 4300  Holbæk.   
 

false 01/01/2014 31/12/2014 Erklæring om udvidet gennemgang Revisorgården Holbæk Kalundborgvej 60 4300 Holbæk 242420212015-01-012015-12-31 242420212015-01-012015-12-311 242420212015-01-012015-12-310 242420212015-01-012015-12-311 242420212014-01-012014-12-31 242420212015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 242420212014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 242420212015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 242420212014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 242420212015-12-31 242420212014-12-31 iso4217:DKK