SAI HOLDING, STATSAUTORISERET REVISOR ApS

Rønvangen 324

8382 Hinnerup


Årsrapport

1. oktober 2014 - 30. september 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/02/2016
Søren Aarup Iversen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSAI HOLDING, STATSAUTORISERET REVISOR ApS
Rønvangen 324
8382 Hinnerup
CVR-nr:21871001
Regnskabsår:01/10/2014 - 30/09/2015
BankforbindelseNordea A/S
RevisorØSTRUP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Søren Frichs Vej 38, 1
Åbyhøj
DK Danmark
CVR-nr:32774296
P-enhed:1015861092

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014/15 for SAI Holding, Statsautoriseret revisor ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015.

 

Det indstilles til generalforsamlingen, at revisionen fravælges, idet selskabet opfylder betingelserne herfor.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hinnerup, den 25/02/2016

Direktion
Søren Aarup Iversen


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revisionen er fravalgt for det kommende regnskabsår.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i SAI HOLDING, STATSAUTORISERET REVISOR ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SAI HOLDING, STATSAUTORISERET REVISOR ApS for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, 25/02/2016Knud Østrup
Statsautoriseret revisor
ØSTRUP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 32774296

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris (hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden). Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
 

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Indtægter fra kapitalinteresser som er anlægsaktiver omfatter udloddet udbytte.

 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Andre eksterne omkostninger udgør administrationsomkostninger.

Balance

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalinteresser værdiansættes til anskaffelsessum.

 

Selskabsskat
Selskabsskat udgiftsføres med den skat (23,5%), der kan henføres til årets resultat. Den udgiftsførte selskabsskat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering i udskudt skat.

Den udskudte skat beregnes som 23,5% af forskelsværdien mellem de skattemæssige og regnskabsmæssige af- og nedskrivninger. Positiv udskudt skat aktiveres ikke.

 

Gældsforpligtelser
Gæld måles til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. okt 2014 - 30. sep 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Eksterne omkostninger -1.260 -1.250
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 1.040.400 150.000
Bruttoresultat 1.039.140 148.750
Resultat af ordinær primær drift 1.039.140 148.750
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 5.209.133 0
Andre finansielle indtægter 62.737 50.065
Øvrige finansielle omkostninger -476 -192
Ordinært resultat før skat 6.310.534 198.623
Skat af årets resultat -14.429 -11.956
Årets resultat 6.296.105 186.667
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 100.600 99.800
Overført resultat 6.195.505 86.867
I alt 6.296.105 186.667

Balance 30. september 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 675.000 675.000
Andre værdipapirer og kapitalandele 953.500 750.375
Finansielle anlægsaktiver i alt 1 1.628.500 1.425.375
Anlægsaktiver i alt 1.628.500 1.425.375
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 318.705 1.060.571
Tilgodehavender i alt 318.705 1.060.571
Likvide beholdninger 6.753.112 1.911
Omsætningsaktiver i alt 7.071.817 1.062.482
Aktiver i alt 8.700.317 2.487.857

Balance 30. september 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 8.435.671 2.240.766
Forslag til udbytte 101.200 99.800
Egenkapital i alt 2 8.661.871 2.465.566
Skyldig selskabsskat 26.385 21.806
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 12.061 485
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 38.446 22.291
Gældsforpligtelser i alt 38.446 22.291
Passiver i alt 8.700.317 2.487.857

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

     

  Kapitalandele i associerede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 675.000
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 675.000
 
Nettoopskrivninger primo 0
Årets regulering 0
Nettoopskrivninger ultimo 0
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 675.000Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Munk & Iversen, Statsautoriserede revisorer A/S, Aarhus 30% 2.686.771 112.526
Erre Immo ApS, Aarhus 25% 5.725.958 606.721

 

 

 

 

 

2. Egenkapital i alt

  Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 2.240.766 99.800 2.465.566
Udloddet ordinært udbytte 0 0 -99.800 -99.800
Årets resultat 0 6.194.905 101.200 6.296.105
Egenkapital ultimo 125.000 8.435.671 101.200 8.661.871

 

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at besidde aktier i en revisionsvirksomhed samt passiv kapitalanbringelse i øvrigt.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har kautioneret for 31,25% af associeret virksomheds bankgæld, dog max. kr. 468.750. Den samlede bankgæld i den associerede virksomhed udgør pr. 30. september 2015 kr. 15.725.

false 01/10/2013 30/09/2014 Revisionspåtegning Søren Aarup Iversen Rønvangen 324 8382 Hinnerup 218710012014-10-012015-09-30 218710012014-10-012015-09-301 218710012014-10-012015-09-300 218710012013-10-012014-09-30 218710012014-10-012015-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 218710012013-10-012014-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 218710012014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 218710012013-10-012014-09-30fsa:RetainedEarningsMember 218710012015-09-30 218710012014-09-30 iso4217:DKK