BLYNOV & CO A/S

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/05/2015
Keld Blynov
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBLYNOV & CO A/S
Islevdalvej 146
2610 Rødovre
Telefonnummer:44922111
Fax:44922711
CVR-nr:17865587
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseNordjyske Bank
Frederiksborggade 1, 1.th.
1360 København
DK Danmark
RevisorSolrød Revision
Hovedgaden 35, 4622 Havdrup Hovedgaden 35
4622 Havdrup
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsen har draget omsorg for at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og indeholder efter vores overbevisning de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling pr. 31.12.2014.

Iøvrigt er selskabet ledet ud fra going koncern basis.


, den

Direktion
Keld Blynov
Bestyrelse
Keld Blynov

Christian Blynov

Lone Birgitte Blynov

Jesper Blynov


Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet


Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Blynov & Co. A/S for perioden 01.01.2014-31.12.2014.
Resultatet viser et driftsunderskud på - kr. 108.055,07 før beregning af selskabsskat, der andrager kr. 0,00.
Der overføres således et driftsunderskud på kr. - 108.055,07 til næste år ( 01.01. - 31.12.2015 ), hvorefter kapitalen i selskabet andrager kr. 2.113.229,63.
Årsregnskabet er udarbejdet på going koncern basis og aktiverne er værdiansat med fortsat drift for øje.
I overensstemmelse med god revisionsskik har vi overbevist os om aktivernes tilhørsforhold, om deres tilstedeværelse og om deres forsvarlige vurdering.
Vi har ligeledes påset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler selskabet, fremgår af regnskabet.
Årsregnskabet er i øvrigt aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og indeholder efter vores overbevisning de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2014.
Selskabets interne årsregnskab afviger kun fra det officielle i opstillingsmåde og specifikationsgrad.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse har over for revisor erklæret:
at selskabet ej har påtaget sig gæld eller andre forpligtelser, herunder kautions-, garanti-, pensions-, eller lignende forpligtelser udover hvad der er anført i regnskabet
at selskabets aktiver ikke er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover det i regnskabet nævnte
at selskabet ikke har indgået købs- eller salgskontrakter, hvortil der ikke er taget hensyn i årsregnskabet
at der ikke er rejst retssager, skattekrav eller lignende, hvortil der ikke er taget hensyn i årsregnskabet

Revisors ansvar

Jeg har den 27.maj 2015 forsynet selskabets årsregnskab for regnskabsåret 2014 med følgende påtegning:
Vi har revideret årsregnskabet for Blynov & Co. A/S for perioden 01.01 - 31.12.2014 ( efterfølgende specifikationer )
Resultatopgørelsen viser et driftsunderskud på - kr. 108.055,07 og balancen en egenkapital på kr. 2.113.229,63.
Årsregnskabet er udarbejdet på going koncern basis og aktiverne er værdiansat med fortsat drift for øje.
Jeg anser regnskabet for opgjort i overensstemmelse med forskrifterne i lovgivningen og vedtægterne og regnskabet giver efter min opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af årets resultat og selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2014.
Revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik og giver herudover ej anledning til andre særlige bemærkninger.

Konklusion

Årsregnskabet fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.

Havdrup, 27/05/2015Peter Amundsen
Revisor
Solrød Revision

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de i årsregnskabslovens gældende regnskabsbestemmelser.

Værdiansættelsen af selskabets aktiver er sket med udgangspunkt i anskaffelsesprisen og med fortsat drift for øje

Bruttoavance:

Bruttoavancen fremgår af særlig specifikation omfattende årets udfakturerede salg +/- regulering for igangværende arbejde, køb samt +/- varelager ( vareforbrug )

Medarbejderforhold:

Selskabet har i perioden 01.01. - 31.12.2014 haft ca. 5 medarbejdere beskæftiget.

Vederlagt og gager til bestyrelsen således:

Gager til bestyrelsen ( arbejdende ) kr. 1.200.000,00

Der er ej udbetalt tantieme.

Selskabsskat:

Der er hensat til skatter af driftsoverskud for 01.01. - 31.12.2014 kr. 0,00

Varebeholdninger / igangværende arbejder:

Der er anvendt følgende vurderingsprincipper:

Færdigvarer til indkøbspriser

Igangværende arbejder er værdiansat efter de til den enkelte ordre afholdte udgifter.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender ( debitorer ) er optaget til fakturapris.

Selskabskapital:

Selskabskapitalen er opdelt i 500 stk. aktier á kr. 1.000,00 pr. stk. eller en samlet bunden kapital, der andrager kr. 500.000,00.

Garantier:

Garantier er stillet jfr. AB 92 vedr. entrepriser samt afsluttede entrepriser.

Der er indgået aftale vedr. pensionsordninger.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig særlige kautions-, pensions-, og garantiforpligtelser.

 

.....

Resultatopgørelse

Driftsunderskud før skat - kr. 108.055,07

Balance

Kr. 2.982.674,69....

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Eksterne omkostninger 1.393.733 2.045.491
Bruttoresultat 3.046.289 3.783.236
Personaleomkostninger 1.231.469 1.611.239
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 103.613
Resultat af ordinær primær drift -104.616 22.892
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 4.924 11.113
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger -1.485
Ordinært resultat før skat 108.055 34.005
Ekstraordinært resultat før skat 34.005
Skat af årets resultat 0 12.005
Årets resultat -108.055 22.000
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat -108.055 22.000
I alt -108.055 22.000

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 310.841 310.841
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Materielle anlægsaktiver i alt 310.841 310.841
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 310.841 310.841
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 355.000 200.000
Varebeholdninger i alt 355.000 200.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.292.620 1.110.443
Igangværende arbejder for fremmed regning 405.000 25.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 17.007 16.566
Tilgodehavender i alt 1.714.627 1.152.009
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 602.205 1.245.041
Omsætningsaktiver i alt 2.671.832 2.597.050
Aktiver i alt 2.982.674 2.907.891

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Andre reserver 1.613.229 1.703.018
Overført resultat -108.055 22.000
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt 2.113.229 2.225.018
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 523.117 159.669
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat 0 12.005
Anden gæld 346.327 511.199
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 869.445 682.873
Gældsforpligtelser i alt 869.445 682.873
Passiver i alt 2.982.674 2.907.891
01/01/2013 31/12/2013 Revisionspåtegning Lone Blynov Køge Bugt Alle 11 2670 Greve 178655872014-01-012014-12-31 178655872014-01-012014-12-311 178655872014-01-012014-12-310 178655872014-01-012014-12-310 178655872014-01-012014-12-311 178655872014-01-012014-12-312 178655872014-01-012014-12-313 178655872013-01-012013-12-31 178655872014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 178655872013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 178655872014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 178655872014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 178655872013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 178655872014-12-31 178655872013-12-31 iso4217:DKK