PPS INVEST ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/05/2015
Philip Søndergaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPPS INVEST ApS
Kalundborgvej 214
4300 Holbæk
CVR-nr:16088773
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseSpar Nord Bank
Slotsvolden 7, Slotscentret
4300 Holbæk
RevisorREVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB
Kalundborgvej 60
4300 Holbæk
DK Danmark
CVR-nr:19720705
P-enhed:1003950290

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014 for PPS Invest ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.


Holbæk, den 06/03/2015

Direktion
Philip Winther Søndergaard
Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i PPS Invest ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for PPS Invest ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede.
Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Holbæk, 06/03/2015Martin Skovholm
registreret revisor HD-R
REVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB

Ledelsesberetning

 

Hovedaktiviteter 
Selskabets formål er konsulentvirksomhed samt investeringsvirksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets resultat anses for utilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år på følgende område. 

 

Selskabets beholdning af børsnoterede aktier er medtaget i årets som et omsætningsaktiv i modsætning til tidligere som et anlægsaktiv. Der er foretaget korrektion af sammenlignings tal.

 

Herudover er der ikke foretaget ændring i den anvendte regnskabspraksis.
 
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

 

Resultat af kapitalandele
Resultat af kapitalandele indregnes med andele af resultatet af de enkelte virksomheder.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, udbytter, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

 

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregningen af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

 

BALANCEN

 

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomhed indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i tilknyttede virksomheder” den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill).

 

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til ”Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode” under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til modervirksomheden og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.

 

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr, 0. Har modervirksomheden en retlig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance indregnes en hensat forpligtelse hertil.

 

Værdipapir
Øvrige værdipapirer måles til kursværdi på statustidspunktet.

 

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Den aktuelle skat afsættes med den for indkomståret aktuelle skattesats.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Skyldig skat og udskudt skat, fortsat
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi på statustidspunktet.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat -8.750 -8.125
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 1 -55.708 49.514
Andre finansielle indtægter 0 3
Øvrige finansielle omkostninger -1.443 -10.908
Ordinært resultat før skat -65.901 30.484
Skat af årets resultat 2 -30.175 3.400
Årets resultat -96.076 33.884
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 99.800 46.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode -55.708 49.514
Overført resultat -140.168 -61.630
I alt -96.076 33.884

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 69.326 198.034
Finansielle anlægsaktiver i alt 3 69.326 198.034
Anlægsaktiver i alt 69.326 198.034
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 190.424 149.324
Udskudte skatteaktiver 2.000 32.175
Tilgodehavende skat 48.000 29.375
Tilgodehavender i alt 240.424 210.874
Likvide beholdninger 66.510 66.510
Omsætningsaktiver i alt 306.934 277.384
Aktiver i alt 376.260 475.418

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
    Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 613 56.321
Overført resultat 147.909 288.077
Forslag til udbytte 99.800 46.000
Egenkapital i alt 4 328.322 470.398
Anden gæld 47.938 5.020
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 47.938 5.020
Gældsforpligtelser i alt 47.938 5.020
Passiver i alt 376.260 475.418

Noter

1. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

  2014 2013
  kr. kr.

Indtægter fra kapitalandele

-55.708 49.514
  -55.708 49.514

 

2. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0 3.375
Regulering udskudt skat -30.175 0
  -30.175 3.375

 

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

 

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 141.713
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 141.713
   
Op og nedskrivninger primo 56.321
Årets op og nedskrivninger -55.708
Op og nedskrivninger ultimo 613
   
Udloddet udbytte -73.000
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 69.326

 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
 

 

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
PPS Consult Aps, Holbæk 100% 69.326 -55.708

4. Egenkapital i alt

  Indskudskapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 56.321 288.077 46.000 470.398
Udbetalt udbytte 0 0 0 -46.000 -46.000
Årets resultat 0 -55.708 -140.168 0 -195.876
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 0 99.800 99.800
Egenkapital ultimo 80.000 613 147.909 99.800 328.322

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser                                    
                                    
Selskabet er sambeskattet med PPS Consult ApS og hæfter som følge heraf  solidarisk for sambeskatningens samlede selskabsskatter, udbytteskatter mv.                                    

 

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke pantsat sine aktiver.

01/01/2013 31/12/2013 Revisionspåtegning RevisorGården Holbæk Kalundborgvej 60 4300 Holbæk 160887732014-01-012014-12-31 160887732014-01-012014-12-311 160887732014-01-012014-12-310 160887732013-01-012013-12-31 160887732014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 160887732013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 160887732014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 160887732013-01-012013-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 160887732014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 160887732013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 160887732014-12-31 160887732013-12-31 iso4217:DKK