EL-INSTALLATØR MARTIN NIELSEN ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2015
Martin Nielsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenEL-INSTALLATØR MARTIN NIELSEN ApS
Søbakken 6
7000 Fredericia
CVR-nr:28842139
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
RevisorREVISIONSFIRMAET JAN CHRISTIANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Vestre Engvej 3
5400 Bogense
DK Danmark
CVR-nr:27619096
P-enhed:1010423046

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2014 for Martin Nielsen ApS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Fredericia, den 22/05/2015

Direktion
Martin Nielsen
Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i EL-INSTALLATØR MARTIN NIELSEN ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for EL-INSTALLATØR MARTIN NIELSEN ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Bogense, 22/05/2015Jan Christiansen
Statsautoriseret revisor
REVISIONSFIRMAET JAN CHRISTIANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i el-installationsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er i regnskabsåret 2014 realiseret et resultat på 426.628 kr. Ledelsen betragter årets resultat som meget tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for El-Installatør Martin Nielsen ApS for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

 

Generelt om indregning om måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle om-kostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og - omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

 

Regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkost-ninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdi-pa¬pirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffel-sen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2-5 år

 

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.600 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultat-opgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Regnskabspraksis

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgsværdi med fradrag af færdiggø-relsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejde for fremmed regning
Igangværende arbejde for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen, og de samlede for-ventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.


Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%.

 

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 2.303.707 1.846.925
Personaleomkostninger 1 -1.687.173 -1.424.858
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -36.804 -29.398
Resultat af ordinær primær drift 579.730 392.669
Andre finansielle indtægter 5.570 8.638
    Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder -18.454 -1.588
    Andre finansielle omkostninger -1.609 -11.590
Ordinært resultat før skat 565.237 388.129
Ekstraordinært resultat før skat 565.237 388.129
Skat af årets resultat 3 -138.609 -99.917
Årets resultat 426.628 288.212
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 420.000 280.000
Overført resultat 6.628 8.212
I alt 426.628 288.212

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 126.183 19.067
Materielle anlægsaktiver i alt 4 126.183 19.067
Anlægsaktiver i alt 126.183 19.067
Fremstillede varer og handelsvarer 46.475 50.021
Varebeholdninger i alt 46.475 50.021
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 725.533 489.757
Igangværende arbejder for fremmed regning 8.010 4.332
Udskudte skatteaktiver 2.950 5.389
Tilgodehavender i alt 736.493 499.478
Likvide beholdninger 1.695.179 1.253.764
Omsætningsaktiver i alt 2.478.147 1.803.263
Aktiver i alt 2.604.330 1.822.330

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 471.212 464.584
Forslag til udbytte 420.000 280.000
Egenkapital i alt 5 1.016.212 869.584
Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer 0 49.453
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 49.453
Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer 49.453 48.546
Leverandører af varer og tjenesteydelser 63.619 24.436
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 573.099 262.233
Skyldig selskabsskat 239.905 103.735
Anden gæld 633.291 417.456
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 28.751 46.887
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.588.118 903.293
Gældsforpligtelser i alt 1.588.118 952.746
Passiver i alt 2.604.330 1.822.330

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 1.421.844 1.193.248
Pensionsbidrag 222.474 197.203
Andre omkostninger til social sikring 32.208 31.629
Øvrige personaleomkostninger 10.647 2.778
  1.687.173 1.424.858

 

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2014 2013
  kr. kr.
Driftsmidler 42.804 40.576
Avance ved salg af driftsmidler -6.000 -11.178
  36.804 29.398

 

3. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Aktuel skat 136.735 103.735
Regulering af udskudt skat 2.439 -3.818
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  99.917 99.917

 

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 203.060
Tilgang 149.920
Afgang -75.000
Kostpris ultimo 277.980
   
   
Af- og nedskrivning primo 183.993
Årets afskrivning 42.804
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver -75.000
Af- og nedskrivning ultimo 151.797
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 126.183
 

 

5. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 464.584 280.000 869.584
Udbetalt udbytte 0 0 -280.000 -280.000
Henlagt til udbytte 0 0 420.000 420.000
Overført resultat 0 6.628 0 6.628
Egenkapital ultimo 125.000 471.212 420.000 1.016.212

 

Selskabskapitalen består af 125 anparter á nominelt DKK 1.000.

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen de sidste 5 år.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med leverandører er deponeret

DKK 50.000 på særskilt konto i pengeinstitut.

 

Leasingforpligtelse med restløbetid på 18 mdr. og en samlet forpligtelse på 70.310 kr.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum

5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

 

MN Holding Erritsø ApS, Søbakken 6, 7000 Fredericia.

Nærtstående parter

Selskabes nærtstående parter omfatter følgende:

 

Bestemmende indflydelse

MN Holding Erritsø ApS

Direktør Martin Nielsen, Søbakken 6, 7000 Fredericia

 

Transaktioner med nærtstående parter

Mellemregning der forrentes på markedsvilkår.

Alle transaktioner vurderes at være foregået på markedsmæssige vilkår

01/01/2013 31/12/2013 Revisionspåtegning Jan Christiansen Vestre Engvej 3 5400 Bogense 288421392014-01-012014-12-31 288421392014-01-012014-12-311 288421392014-01-012014-12-310 288421392013-01-012013-12-31 288421392014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288421392013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288421392014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288421392013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288421392014-12-31 288421392013-12-31 iso4217:DKK