K.E. MAMMEN FREDERICIA ApS

Gl. Ribevej 65

7000 Fredericia


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
10/11/2015
Hanne Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenK.E. MAMMEN FREDERICIA ApS
Gl. Ribevej 65
7000 Fredericia
Telefonnummer:75913139
CVR-nr:11052878
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015
BankforbindelseJyske Bank
Enghavevej 32
7100 Vejle
RevisorMOGENS PETERSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Vejlevej 5
7000 Fredericia
DK Danmark
CVR-nr:14119507
P-enhed:1000683332

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 – 30. juni 2015 for K. E. Mammen Fredericia ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Fredericia, den 27/08/2015

Direktion
Kim Skafte Pedersen
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejeren i K.E. MAMMEN FREDERICIA ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for K.E. MAMMEN FREDERICIA ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fredericia, 27/08/2015M. Petersen
statsautoriseret revisor
MOGENS PETERSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.


GENERELT OM VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIPPER

 

Indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser (gæld) indregnes i balancen, når selskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige betalinger o. lign. vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregn-skabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Der er foretaget sammendrag af posterne nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkost-ninger til posten ”bruttofortjeneste”, jf. årsregnskabslovens § 32.


Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).


Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.


Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler og salg samt kontorhold m.v.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedag-penge til virksomhedens ansatte.


Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt tillæg og godtgørelse under a´contoskatteordningen m.v.


Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-relsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle selskabsskat af driftsresultatet fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster, med fuld refusion ved fordeling af skattemæssige underskud.

Balance

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver værdiansættes på grundlag af anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

      Driftsmidler                                  5-8 år

 

 Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter mens tab indregnes under afskrivninger.


Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kost- eller dagspris efter laveste værdis princip.


Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg er optaget efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender til den værdi, hvormed de forventes at indgå.


Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning er værdiansat inclusiv aconto avance.


Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtigelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.


Udskudt skat
Det er selskabets politik at henføre selskabsskat til det år, hvori indkomsten regnskabsmæssigt konstateres, uanset om indkomsten medregnes i den skattepligtige indkomst på et andet tidspunkt. Udskudt skat svarer således til den skat, der vil udløses, såfremt selskabets aktiver realiseres til bogført værdi, og skattemæssige henlæggelser tilbageføres.


Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.


Selskabsskat
Årets beregnede selskabsskat til betaling indregnes i balancen under skatteforpligtelser eller tilgode-havende selskabsskat.

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 3.133.380 2.892.465
Personaleomkostninger 1 -2.222.077 -2.165.498
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -111.514 -111.542
Resultat af ordinær primær drift 799.789 615.425
Andre finansielle indtægter 3.614 3.162
Øvrige finansielle omkostninger -551 -407
Ordinært resultat før skat 802.852 618.180
Skat af årets resultat 2 -191.406 -137.397
Årets resultat 611.446 480.783
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 800.000
Overført resultat -188.554
I alt 611.446

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 749.412 666.781
Materielle anlægsaktiver i alt 3 749.412 666.781
Anlægsaktiver i alt 749.412 666.781
Råvarer og hjælpematerialer 91.572 85.205
Varebeholdninger i alt 91.572 85.205
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.221.847 869.110
Igangværende arbejder for fremmed regning 4 586.932 615.216
Tilgodehavender i alt 1.808.779 1.484.326
Likvide beholdninger 163.838 431.274
Omsætningsaktiver i alt 2.064.189 2.000.805
Aktiver i alt 2.813.601 2.667.586

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 891.862 1.080.416
Forslag til udbytte 800.000 500.000
Egenkapital i alt 5 1.891.862 1.780.416
Hensættelse til udskudt skat 49.537 35.626
Hensatte forpligtelser i alt 49.537 35.626
Leverandører af varer og tjenesteydelser 314.010 417.108
Skyldig selskabsskat 178.027 136.235
Anden gæld 380.165 298.201
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 872.202 851.544
Gældsforpligtelser i alt 872.202 851.544
Passiver i alt 2.813.601 2.667.586

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Løn og gager 1.865.829 1.782.871
Pensionsbidrag 312.405 334.378
Sociale ydelser 43.843 48.249
  2.222.077 2.165.498

2. Skat af årets resultat

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Aktuel skat 177.495 135.828
Ændring af udskudt skat 13.911 1.569
  191.406 137.397

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Driftsmidler
  kr.
Anskaffelsessum primo 936.119
Årets tilgang 194.145
Anskaffelsessum ultimo 1.130.264
   
Afskrivning primo -269.338
Årets afskrivning -111.514
Afskrivning ultimo -380.852
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 749.412
 

 

4. Igangværende arbejder for fremmed regning

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Igangværende arbejder for fremmed regning 586.932 615.216
A´contofaktureret 0 0
  586.932 615.216

5. Egenkapital i alt

  Anpartskapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 200.000 1.080.416 500.000 1.780.416
Udloddet ordinært udbytte     -500.000 -500.000
Årets resultat   -188.554 800.000 611.446
Egenkapital ultimo 200.000 891.862 800.000 1.891.862

 

Anpartskapitalen kr. 200.000 er fordelt i 10 kapitalandele á kr. 20.000 pr. stk.

 

Der har ikke været ændringer i anpartskapitalen i de seneste 5 regnskabsår.

6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet  
   
Selskabets formål er, at drive VVS-virksomhed og dermed beslægtet virksomhed.
 

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.  
   
Eventualforpligtelser
   
Der er stillet garantier for kr. 36.000. Garantierne er dækket gennem moderselskabet.
   
Kontraktlige forpligtelser
 
På leasingforpligtelse resterer 12 ydelser med en samlet forpligtelse på i alt kr. 64.900.
   
Sambeskatning
 
Selskabet indgår i en koncernsambeskatning, hvor det hæfter for koncernens selskabsskatter

m.v. i henhold til Selskabsskattelovens regler herom, samt for eventuel indeholdte

kildeskatter på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

   

01/07/2013 30/06/2014 Revisionspåtegning MOGENS PETERSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Vejlevej 5 7000 Fredericia 110528782014-07-012015-06-30 110528782014-07-012015-06-301 110528782014-07-012015-06-300 110528782013-07-012014-06-30 110528782014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 110528782014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 110528782015-06-30 110528782014-06-30 iso4217:DKK