RONNY BØRGER ApS

Astridsvej 8

2770 Kastrup


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/05/2018
Ronny Børger
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRONNY BØRGER ApS
Astridsvej 8
2770 Kastrup
Telefonnummer:26288822
e-mailadresse:ronny@live.dk
CVR-nr:29793581
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 01.01.2017 – 31.12.2017 for Ronny Børger ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet efter vor opfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

 

Ledelsen anser betingelserne i årsregnskabslovens § 135 stk. 1, 2. pkt. for at være opfyldt. Ledelsen har derfor besluttet at foreslå generalforsamlingen, at selskabets årsrapport fremover ikke skal revideres.

 

 Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatdisponering indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


København, den 28/05/2018

Direktion
Ronny BørgerLedelsesberetning

Hovedaktivitet

 

Selskabets aktivitet er udførelsen af VVS-arbejde og anden beslægtet virksomhed.

 

 

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold.

 

Selskabet har haft et tilfredsstillende resultat.

Ledelsen forventer et tilfredsstillende resultat for det nye regnskabsår, der vil medføre, at selskabets kapitalforhold vil blive reetableret i løbet af 2-3 år.

 

Årsrapporten er af ledelsen aflagt med fortsat drift for øje.

 

Selskabets ledelse har fravalgt revision.

 

 

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

 

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning af væsentlig betydning for årsrapporten.

 

 

Resultatdisponering

 

Årets resultat udgør ifølge selskabets resultatopgørelse DKK  -105.103 der er til disposition for generalforsamlingen. Beløbet foreslås overført til næste år.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

GENERELT

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske regnskabslovgivning og gældende danske regnskabsstandarder for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til året før og omfatter følgende væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag:

 

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdigreguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdig måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

 

 

VALUTA OG SIKRINGSDEPOTER

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

 

 

RESULTATOPGØRELSE

 

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt.

 

 

Nettoomsætning

 

Af særlige konkurrencemæssige hensyn er nettoomsætningen ikke oplyst, men indregnes med vise omkostninger i bruttoresultatet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

 

I bruttoresultatet indregnes indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser i henhold til faktureringsprincippet, således at indtægter indregnes i takt med levering.

 

Afskrivninger

 

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet r anvendt følgende brugstider:

 

Driftsmateriel                                                           3-10 år

Immaterielle anlægsaktiver                                    10 år

 

Mindre nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar,  indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

 

Finansielle poster

 

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og – tab på værdipapirer.

 

Endvidere indregnes tillæg/fradrag i forbindelse med afregning af selskabskatten.

 

 

Skatter

 

Årets aktuelle skatter og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

 

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte aconto skatter.

 

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver indregnes fuldt ud i balancen med 22,0% for 2016, 23,5% for 2015, 24,5 % for 2014 samt 25 % af tidligere år, af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktier og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdig, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

 

BALANCE

 

Materielle anlægsaktiver

 

Materielle anlægsaktiver indregnes i balancen til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

 

Finansielle anlægsaktiver

 

Finansielle anlægsaktiver optages til kostpris.

 

 

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi med fradrag for skønnedes tabsrisici efter en individuel vurdering.

 

 

Gældsforpligtelser

 

Gæld optages til pålydende værdi.

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Nettoomsætning 161.708 108.583
Eksterne omkostninger -294.239 -205.488
Bruttoresultat -132.531 -96.905
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -2.900 -10.969
Resultat af ordinær primær drift -135.431 -107.874
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 196 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger -33 -21
Ordinært resultat før skat -135.268 -107.895
Skat af årets resultat 30.165 23.763
Årets resultat -105.103 -84.132
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat -105.103 -84.132
I alt -105.103 -84.132

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 22.100 0
Materielle anlægsaktiver i alt 22.100 0
Anlægsaktiver i alt 22.100 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24.463
Tilgodehavende skat 127.343 97.178
Andre tilgodehavender 10.142
Tilgodehavender i alt 137.485 121.641
Likvide beholdninger 7.553 11.229
Omsætningsaktiver i alt 145.038 132.870
Aktiver i alt 167.138 132.870

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -583.421 -478.319
Egenkapital i alt -458.421 -353.319
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 619.159 466.545
Langfristede gældsforpligtelser i alt 619.159 466.545
Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.400 6.400
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 13.244
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.400 19.644
Gældsforpligtelser i alt 625.559 486.189
Passiver i alt 167.138 132.870
false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Riis Sørensen ApS Aavej 15 4800 Nyykøbing F. 297935812017-01-012017-12-31 297935812017-01-012017-12-310 297935812016-01-012016-12-31 297935812017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 297935812016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 297935812017-01-012017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 297935812016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 297935812017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 297935812016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 297935812017-12-31 297935812016-12-31 iso4217:DKK