BF AUTO ApS

Silkeborgvej 2

8000 Aarhus C


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
13/06/2017
Lars Grøngaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBF AUTO ApS
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
Telefonnummer:86207500
e-mailadresse:chc@gorrissenfederspiel.com
CVR-nr:35870180
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
RevisorAgner Nygaard Madsen
Holmstruphøjvej 29
8210 Aarhus V
DK Danmark

Den uafhængige revisors revisionspåtegningKonklusion

Nærværende årsrapport er udarbejdet på grundlag af de i selskabet foreliggende bilag og meddelte oplysninger. Det er min opfattelse, at årsrapporten udgiver et retvisende resultat af selskabets økonomiske stilling. Der er ikke foretaget revision.

Grundlag for konklusion

Gennemgang af bogførings- og bilagsmateriale m.v.

Aarhus, 08/06/2017Agner Nygaard Madsen
Reg. revisor
Agner Nygaard Madsen

Ledelsesberetning

Selskabet trådte den 23. marts 2017 i frivillig likvidation. Baggrunden herfor var, at selskabets tidligere ledelse og anpartshaver afgik ved døden den 23. oktober 2016. Undertegnede blev ved beslutning på ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med den frivillige likvidation indsat som likvidator i selskabet. Der har ikke været øvrige ansatte i selskabet.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

  

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 1.076.222
Eksterne omkostninger 1 -748.350
Bruttoresultat 327.872 291.144
Personaleomkostninger 2 -217.094 -229.426
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -35.741
Andre driftsomkostninger 3 -143.604
Resultat af ordinær primær drift -32.826 25.977
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 4 24.000
Andre finansielle indtægter 100
Øvrige finansielle omkostninger -2.674
Ordinært resultat før skat -11.400 25.977
Skat af årets resultat -6.436
Årets resultat -11.400 19.541

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 17.866 17.866
Materielle anlægsaktiver i alt 17.866 17.866
Anlægsaktiver i alt 17.866 17.866
Fremstillede varer og handelsvarer 20.000 20.000
Varebeholdninger i alt 20.000 20.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 81.716 92.738
Andre tilgodehavender 6.079
Tilgodehavender i alt 87.795 92.738
Likvide beholdninger 66.025 104.174
Omsætningsaktiver i alt 173.820 216.912
Aktiver i alt 191.686 234.778

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Andre reserver 16.377 -3.164
Overført resultat -11.400 19.541
Egenkapital i alt 54.977 66.377
Skyldig selskabsskat 6.104
Langfristede gældsforpligtelser i alt 6.104
Leverandører af varer og tjenesteydelser 68.728 121.662
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 24.896 15.612
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 43.085 25.023
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 136.709 162.297
Gældsforpligtelser i alt 136.709 168.401
Passiver i alt 191.686 234.778

Noter

1. Eksterne omkostninger

Note 1 - Eksterne omkostninger    
     
    2016
     
Reservedele                    -622.163
Diverse                      -34.891
Forbrugsvarer                      -15.868
Afgifter og depositum                            -256
Dæk og fælge                            -638
Værktøj og Maskiner                      -37.748
Olie                      -22.421
Fragt                         -1.440
Fragt u/moms                            -163
Reservedele DE u/moms indenfor EU                         -2.224
Synsgebyrer                         -5.423
Arbejdstøj                         -5.115
Eksterne omkostninger ialt                    -748.350

2. Personaleomkostninger

Note 2  - Personaleomkostninger    
     
Lønninger                    -208.736
Pensioner, arbejdsgiver                         -2.530
AER (Samlet betaling)                              197
DA-barsel                         -2.306
Personaleudgifter                         -3.719
Personaleomkostninger i alt                    -217.094

3. Andre driftsomkostninger

Note 3 - Andre driftsomkostninger    
     

Salgs- og rejseomkostninger

   
Restaurationsbesøg -1.464,00  
Rejseudgifter -3.882,00  
Kundekaffe -1.210,00  
Salgs- og rejseomkostninger i alt -6.556,00  
     
Autodrift - personbiler    
Brændstof -1.558,98  
Bilforsikring -843,19  
Vægtafgift -2.518,77  
Reparation/vedligeholdelse -119,95  
Autodrift - personbiler i alt -5.040,89  
     
Lokaleomkostninger    
Husleje m/moms -60.000,00  
El, vand og gas -12.493,73  
Vedligeholdelse og rengøring -6.521,62  
Forsikringer (lokale) -239,88  
Lokaleomkostninger i alt -79.255,23  
     
Administrationsomkostninger    
Kontorartikler og tryksager -782,81  
Edb-udgifter / software -8.547,08  
Mindre anskaffelser -1.073,11  
Telefon  -2.702,38  
Internetforbindelse -1.216,75  
Rengøringsartikler -735,95  
Porto og gebyrer -1.692,93  
Revisor -7.700,00  
Advokat -5.331,00  
Forsikringer -19.171,76  
Kontingenter m/moms -1.962,00  
Kontingenter u/moms -1.326,24  
Ej fradragsberettigede omkostninger -510,00  
Administrationsomkostninger i alt -52.752,01  
     
Andre driftsomkostninger i alt   -143.604

4. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Note 4 - Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver    
     
Forsikringserstatning af bil                        24.000
true false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Revisionspåtegning false false false false Christian Clausen Christensen Silkeborgvej, 2 8000 358701802016-01-012016-12-31 358701802016-01-012016-12-311 358701802015-01-012015-12-31 358701802016-12-31 358701802015-12-31 iso4217:DKK