BACH OG POULSEN'S EFTF. MURERFIRMABENNY NIELSEN ApS

Dolmer Bygade 8

8500 Grenaa


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
22/05/2017
Gunnar Thybo Johansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBACH OG POULSEN'S EFTF. MURERFIRMABENNY NIELSEN ApS
Dolmer Bygade 8
8500 Grenaa
CVR-nr:21243795
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

Direktionen  har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Bach & Poulsens eftf. Murerfirma, Benny Nielsen ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Direktionen anser fortsat betingelserne for fravalg af revisionen som opfyldt.


Grenaa, den 22/05/2017

Direktion
Susanne Poulsen
Benny Møller NielsenLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er udførelse af murer- og isoleringsarbejde samt dermed forbundne aktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret har været præget af afmatning på byggeområdet.

 

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Bach & Poulsen eftf. Murerfirma Benny Nielsen ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringeraf finansielle aktiver og forpligtelser.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges,  og som be- eller afkræfter forhold,  der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af ydelser,  indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regns-

skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansielle omkostninger ved finansiel leasing, smt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordninen mv.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner og  inventar måles til kostpris med fradrag af  akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Tekniske anlæg og maskiner:              5 år

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Tekniske anlæg og maskiner

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller

tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Varebeholdninger       
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.      

 
Kostpris for igangværende arbejder optages til kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn.       
       
Tilgodehavender       
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien re-       
duceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.       
       
Periodeafgrænsningsposter       
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.       
       
Skyldig skat og udskudt skat       
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.       
       
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.        
       
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 
       
Gældsforpligtelser       
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen melllem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.       
       
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 350.218 431.937
Personaleomkostninger 1 -331.014 -392.211
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 19.204 39.726
Øvrige finansielle omkostninger -216 -1.782
Ordinært resultat før skat 18.988 37.944
Skat af årets resultat -3.328 -7.900
Årets resultat 15.660 30.044
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 15.660 30.044
I alt 15.660 30.044

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Råvarer og hjælpematerialer 6.500 6.500
Varebeholdninger i alt 6.500 6.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 55.119 165.095
Igangværende arbejder for fremmed regning 95.400 91.400
Udskudte skatteaktiver 16.166 19.483
Andre tilgodehavender 0 0
Tilgodehavender i alt 166.685 275.978
Likvide beholdninger 176.452 64.578
Omsætningsaktiver i alt 349.637 347.056
Aktiver i alt 349.637 347.056

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 99.353 83.692
Egenkapital i alt 224.353 208.692
Leverandører af varer og tjenesteydelser 52.560 107.695
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 72.724 30.669
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 125.284 138.364
Gældsforpligtelser i alt 125.284 138.364
Passiver i alt 349.637 347.056

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 300.728 350.314
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 30.286 41.897
  331.014

392.211

 

Gns antal ansatte er 1 i både 2016 og 2015.

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Gunnar Thybo Johansen Duevej 21 8500 Grenaa 212437952016-01-012016-12-31 212437952016-01-012016-12-310 212437952016-01-012016-12-311 212437952015-01-012015-12-31 212437952016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 212437952015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 212437952016-12-31 212437952015-12-31 iso4217:DKK