SØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/06/2015
Carsten Thomsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS
Industrivej 30
7080 Børkop
CVR-nr:28893744
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseDanske Bank A/S
RevisorKROGH & THOMSEN I/S
Ulvehavevej 36
7100 Vejle
DK Danmark
CVR-nr:19154408
P-enhed:1003701975

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Søren Christensen Tømrer- og Snedkerforretning ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Børkop, den 28/05/2015

Direktion
Søren Christensen


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision og opfylder stadig betingelserne herfor.

Den uafhængige revisors erklæring om review

Til kapitalejerne i SØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for SØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle, 28/05/2015Carsten Thomsen
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

 

Balance

Immaterielle anlægsaktiver:

Immaterielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært baseret på følgende levetid:

Goodwill   10 år

 

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært baseret på følgende levetid:

Inventar og driftsmidler   5 - 8 år
Biler u/scrapværdi   5 år


Mindre nyanskaffelser u/kr. 12.000 samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

 

Finansielle anlægsaktiver:

Anparter i datterselskaber indregnes til selskabets indre værdi pr. balancedagen.

 

Varebeholdninger:

Varebeholdninger der består af indkøbte byggematerialer er optaget til anskaffelsespriser eller dagspriser, hvor disse er lavere.

 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Gældsposter:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb.

 

Selskabsskat:

Der er i årsrapporten afsat skat med 24,5% af årets resultat reguleret for skattemæssige dispositioner. Værdien af skatteaktiv er ikke medregnet.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 1 142.100 145.099
Bruttoresultat 142.100 145.099
Bruttofortjeneste/Bruttotab 100.733 -35.268
Personaleomkostninger 2 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 3 -90.708 -13.971
Resultat af ordinær primær drift 152.125 95.860
Andre finansielle indtægter 34.385 32.205
Øvrige finansielle omkostninger -29.563 -39.851
Ordinært resultat før skat 156.947 88.214
Ekstraordinært resultat før skat 156.947 88.214
Skat af årets resultat 4 0 0
Årets resultat 156.947 88.214
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 50.000 50.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 92.101 20.099
Overført resultat 14.846 18.115
I alt 156.947 88.214

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Goodwill 0 47.500
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 47.500
Andre værdipapirer og kapitalandele 921.370 779.270
Finansielle anlægsaktiver i alt 921.370 779.270
Anlægsaktiver i alt 921.370 826.770
Råvarer og hjælpematerialer 10.000 10.000
Varebeholdninger i alt 10.000 10.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.329 140.618
Andre tilgodehavender 913.716 944.741
Periodeafgrænsningsposter 53.625 3.100
Tilgodehavender i alt 971.670 1.088.459
Omsætningsaktiver i alt 981.670 1.098.459
Aktiver i alt 1.903.040 1.925.229

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Reserve for opskrivninger 640.121 548.020
Overført resultat 485.710 470.864
Forslag til udbytte 50.000 50.000
Egenkapital i alt 5 1.300.831 1.193.884
Gæld til banker 321.199 340.388
Leverandører af varer og tjenesteydelser 61.985 193.179
Anden gæld 219.025 197.778
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 602.209 731.345
Gældsforpligtelser i alt 602.209 731.345
Passiver i alt 1.903.040 1.925.229

Noter

1. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

  2014 2013
                    kr. tkr.

Gedved Bolig Udlejning ApS - Ejerandel 50%:

 

Årets resultat efter skat - I alt

 

 

287.840

 

 

294

 

Egenkapital pr. 30. september 2014

 

1.812.850

 

1.525

 

 

 

 

  2014 2013
  kr. tkr.

ApS af 5/5 2014 - Ejerandel 100%:

 

Årets resultat efter skat

 

 

-1.820

 

 

-2

 

Egenkapital pr. 31. december 2014

 

14.945

 

17

 

2. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. tkr.
     
Lønninger medarbejdere 421.212 363
Udgifter til social sikring 8.366 6
Overført direkte udgifter -429.578 -369
  0 0

 

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2014 2013
  kr. tkr.
     
Leasing 25.991 27
Inventar u/kr. 12.000 8.838 17
Tab / Fortjeneste ved salg af driftsmidler 8.379 -77
Goodwill 47.500 47
  90.708 14

 

4. Skat af årets resultat

 

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

  2014 2013
  kr. tkr.
     
Skat af årets indkomst 0 0
  0 0

 

5. Egenkapital i alt

 

 

Selskabskapital

Reserve for

opskrivninger

Overført

resultat

Forslag til

udbytte

I alt
  kr. kr. kr. kr. kr.
           
Saldo primo 125.000 548.020 470.864 50.000 1.193.884
Udloddet ordinært udbytte       -50.000 -50.000
Årets resultat   92.101 14.846 50.000 156.947
Egenkapital ultimo 125.000 640.121 485.710 50.000 1.300.831

 

 

Søren Christensen, Børkop ejer over 5% af selskabskapitalen.

 

Selskabskapitalen er uændret de seneste 5 år.

6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er tømrer- og snedkerforretning og dermed beslægtet virksomhed samt at eje anparter og aktier i danske og udenlandske selskaber.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

  2014 2013
  kr. tkr.
     
Leasingaftale - 1 stk. 178.000 26

 

 

Andre forpligtelser:

 

Selskabet indgår i sambeskatning og kan ifalde hæftelse herfor.

 

Der er ingen aktuel forpligtelse for datterselskab.

01/01/2013 31/12/2013 Den uafhængige revisors erklæringer (review) Marianne Pedersen Ulvehavevej 36 7100 Vejle 288937442014-01-012014-12-31 288937442014-01-012014-12-311 288937442014-01-012014-12-310 288937442013-01-012013-12-31 288937442014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288937442013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288937442014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442013-01-012013-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288937442013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288937442014-12-31 288937442013-12-31 iso4217:DKK