LÆGÅRDS MALERFIRMA ApS

Gammelbyvej 1

7500 Holstebro


Årsrapport

1. maj 2016 - 30. april 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/09/2017
Helge Lægaard Jensen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLÆGÅRDS MALERFIRMA ApS
Gammelbyvej 1
7500 Holstebro
CVR-nr:32281672
Regnskabsår:01/05/2016 - 30/04/2017
BankforbindelseNordea
Helgolandsgade 20
7500 Holstebro
DK Danmark
RevisorRevisionsfirmaet Iversen & Hald
Brotorvet 6
7500 Holstebro
DK Danmark
CVR-nr:36115432
P-enhed:1019836211

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 for Lægårds Malerfirma ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 30. april 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016  - 30. april 2017.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Holstebro, den 08/09/2017

Direktion
Helge Lægård Jensen
Gitte FlyRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Lægårds Malerfirma ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Lægårds Malerfirma ApS for regnskabsåret 1. maj 2016 – 30. april 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Holstebro, 08/09/2017Preben Hald
registreret revisor
Revisionsfirmaet Iversen & Hald
CVR: 36115432

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktivitet er at drive malervirksomhed.

 

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets drift er stabil. Der har i regnskabsåret ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Der er tilvalgt enkelte regler fra klasse C.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.


Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.


Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.


Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost.


Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.


Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.


Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Selskabets ledelse har valgt at anvende bestemmelserne i Årsregnskabslovens § 32 om at sammendrage

posterne nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.


Nettoomsætningen omfatter indtægter fra salg af handelsvarer og ydelser der indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.


Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

 


 

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.


Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar         5 - 7 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Administrationsselskabet betaler koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne. Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationsselskabet, indregnes i balancen som "tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder" eller "gæld til tilknyttede virksomheder".


Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 


Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.


Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2016 - 30. apr 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.373.746 2.625.171
Personaleomkostninger 1 -2.185.913 -2.439.561
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -46.543 -57.539
Resultat af ordinær primær drift 141.290 128.071
Andre finansielle indtægter 2 28.333 34.808
Øvrige finansielle omkostninger 3 -23.091 -29.872
Ordinært resultat før skat 146.532 133.007
Skat af årets resultat -33.141 -29.720
Årets resultat 113.391 103.287
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 80.000 100.000
Overført resultat 33.391 3.287
I alt 113.391 103.287

Balance 30. april 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Goodwill 46.667 74.667
Immaterielle anlægsaktiver i alt 46.667 74.667
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 19.272 37.815
Materielle anlægsaktiver i alt 19.272 37.815
Anlægsaktiver i alt 65.939 112.482
Råvarer og hjælpematerialer 66.582 50.573
Varebeholdninger i alt 66.582 50.573
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 318.290 242.388
Igangværende arbejder for fremmed regning 47.000 60.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 732.360 704.027
Udskudte skatteaktiver 63.553 52.285
Periodeafgrænsningsposter 25.823 30.497
Tilgodehavender i alt 1.187.026 1.089.197
Omsætningsaktiver i alt 1.253.608 1.139.770
Aktiver i alt 1.319.547 1.252.252

Balance 30. april 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 40.543 7.152
Forslag til udbytte 80.000 100.000
Egenkapital i alt 245.543 232.152
Gæld til banker 429.193 365.185
Leverandører af varer og tjenesteydelser 42.064 69.855
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 95.317 49.329
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 507.430 535.731
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.074.004 1.020.100
Gældsforpligtelser i alt 1.074.004 1.020.100
Passiver i alt 1.319.547 1.252.252

Egenkapitalopgørelse 1. maj 2016 - 30. apr 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 7.152 100.000 232.152
Betalt udbytte -100.000 -100.000
Årets resultat 33.391 80.000 113.391
Egenkapital, ultimo 125.000 40.543 80.000 245.543

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Løn og gager 1.863.998 2.095.008
Pensionsbidrag 252.202 269.472
Andre omkostninger til social sikring 69.713 75.081
  2.185.913 2.439.561

 

Gennemsnitligt antal medarbejdere:

2016/17: 8

2015/16: 8 

2. Andre finansielle indtægter

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 28.333 27.157
Andre finansielle indtægter 0 7.651
  28.333 34.808

3. Øvrige finansielle omkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder

 

1.579

 

215

Andre finansielle omkostninger 21.512 29.657
  23.091 29.872

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået finansielle leasingkontrakter med en ydelse på tkr. 48 i 2017/18 og på tkr. 10 i 2018/19.

 

Selskabet er sambeskattet med Lægård Holding ApS. Som sambeskattet selskab, der ikke er helejet, hæfter selskabet begrænset og subsidiært for selskabsskatter, kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen fremgår af årsrapporten for Lægård Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. 

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet bankgaranti på tkr. 3 for 1 arbejde.


Bortset herfra er der ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser

 

false false false false true 01/05/2015 30/04/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Iversen & Hald Brotorvet, 6 7500 Holstebro 322816722016-05-012017-04-30 322816722016-05-012017-04-301 322816722016-05-012017-04-300 322816722016-05-012017-04-301 322816722015-05-012016-04-30 322816722016-05-012017-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 322816722015-05-012016-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 322816722016-05-012017-04-30fsa:RetainedEarningsMember 322816722015-05-012016-04-30fsa:RetainedEarningsMember 322816722017-04-30 322816722016-04-30 322816722016-05-01fsa:ContributedCapitalMember 322816722016-05-01fsa:RetainedEarningsMember 322816722016-05-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 322816722016-05-01 322816722016-05-012017-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 322816722016-05-012017-04-30fsa:RetainedEarningsMember 322816722017-04-30fsa:ContributedCapitalMember 322816722017-04-30fsa:RetainedEarningsMember 322816722017-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK