HARBO VVS ApS

Øde-Hastrup-Vej 69

4000 Roskilde


Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er godkendt den
30/09/2016
Henning Harbo
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHARBO VVS ApS
Øde-Hastrup-Vej 69
4000 Roskilde
CVR-nr:35383360
Regnskabsår:01/07/2015 - 30/06/2016
BankforbindelseNordea Bank Danmark A/S
Algade 16
4000 Roskilde
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Harbo VVS ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.


Det er ledelsens opfattelse, at betingelserne i Årsregnskabslovens § 135 er opfyldt, hvorfor der er truffet beslutning om, at årsregnskabet ikke skal revideres.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Roskilde, den 30/09/2016

Direktion
Henning Harbo
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Virksomheden har fravalg af revision

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi­
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for­
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen 
mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, er fremkommer inden årsrap­ 
porten aflægges, og som be-  eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Selskabet har valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpe­ 
materialer, andre eksterne udgifter til posten bruttofortjeneste.

....

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste


Bruttofortjeneste opgøres som nettoomsætningen med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpe­ 
materialer, andre eksterne omkostninger samt tillæg af andre driftsindtægter.

 

Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser samt produktion for fremmed regning medtages i 
resultatopførelsen i takt med færdiggørelse af produktionen, hvorved nettoomsætningen svarer til 
salgsværdien af årets udførte arbejder. Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og 
omkostninger på entreprisekontrakter og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres på­ 
lideligt, og der er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.
 
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå 
årets omsætning.
I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. 
Under posten indregnes tillige udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kravene for aktivering.

 

Andre eksterne udgifter
Andre eksterne udgifter omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v..

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkost­ 
ninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. Der fratrækkes også for modtagne godt­ 
gørelser fra offentlige myndigheder.

 

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Posten omfatter af- og nedskrivninger opgjort ud fra principper defineret under de enkelte anlægsaktiver.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godt­ 
gørelse under akontoskatteordningen m.v..

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop­ 
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, 
der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.


....

Balance

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivning sker lineært over den forventede levetid sat til 5 år.
 
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugertid.
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs- tider:    Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 3 - 8 år.
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og -omkostninger.
 
Omsætningsaktiver
Varelager
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives denne til en lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi. Værdien kan reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgs­ værdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.
 
Øvrige tilgodehavender
Øvrige tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien kan reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Forpligtelser
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en forpligtelse.
 
Gældsforpligtelser (kort- og langfristede)
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
 
Skyldig skat og udskudt skat
 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte akontoskatter.
 
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.  I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktiver, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
 
Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lov­ givning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel   skat.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
 
For indeværende år er anvendt en skattesats for aktuel skat på 22 %, og for udskudt skat 22 %
 
 
 
 

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.405.947 1.584.081
Personaleomkostninger 1 -2.090.006 -1.474.924
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -99.591 -65.338
Resultat af ordinær primær drift 216.350 43.819
Andre finansielle indtægter 8.320 243
Øvrige finansielle omkostninger -34.135 -34.300
Ordinært resultat før skat 190.535 9.762
Ekstraordinære indtægter 49.225
Ekstraordinære omkostninger -8.495
Ekstraordinært resultat før skat 50.492
Skat af årets resultat 3 -43.056 -9.578
Årets resultat 147.479 40.914
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 147.479 40.914
I alt 147.479 40.914

Balance 30. juni 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Goodwill 20.000 30.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt 20.000 30.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 294.479 338.917
Materielle anlægsaktiver i alt 294.479 338.917
Anlægsaktiver i alt 314.479 368.917
Fremstillede varer og handelsvarer 282.500 172.315
Varebeholdninger i alt 282.500 172.315
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.015.693 609.657
Igangværende arbejder for fremmed regning 76.000 35.670
Andre tilgodehavender 119.477 72.762
Tilgodehavender i alt 1.211.170 718.089
Omsætningsaktiver i alt 1.493.670 890.404
Aktiver i alt 1.808.149 1.259.321

Balance 30. juni 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Andre reserver 46.136 5.222
Overført resultat 147.479 40.914
Egenkapital i alt 273.615 126.136
Hensættelse til udskudt skat -1.953 8.400
Hensatte forpligtelser i alt -1.953 8.400
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 139.080 270.139
Leverandører af varer og tjenesteydelser 559.438 289.162
Skyldig selskabsskat 57.218 3.809
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 780.751 561.675
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.536.487 1.124.785
Gældsforpligtelser i alt 1.536.487 1.124.785
Passiver i alt 1.808.149 1.259.321

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Løn og gager -1.798.524 -1.286.608
Pensionsbidrag -257.192 -160.483
Andre omkostninger til social sikring -34.290 -27.833
  -2.090.006 -1.474.924

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -99.591 -65.338
  -99.591 -65.338

3. Skat af årets resultat

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Aktuel skat -53.409 -3.809
Ændring af udskudt skat

10.353

-5.769
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  -43.056 -9.578

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitut, 77 tkr., er der givet pant i bil, hvis regnskabsmæssige

værdi pr. 30. juni 2016 udgør 144 tkr.

false false false false true 01/07/2014 30/06/2015 Ingen bistand Henning Harbo Øde-Hastrup-Vej 69 4000 Roskilde 353833602015-07-012016-06-30 353833602015-07-012016-06-300 353833602014-07-012015-06-30 353833602015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 353833602014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 353833602016-06-30 353833602015-06-30 iso4217:DKK