TANDLÆGE KIRSTEN HANDBERG ApS

Lange-Müllers Alle 18

2960 Rungsted Kyst


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
11/06/2019
Søren Primdahl Jakobsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTANDLÆGE KIRSTEN HANDBERG ApS
Lange-Müllers Alle 18
2960 Rungsted Kyst
e-mailadresse:sprimdahl@hotmail.com
CVR-nr:16723134
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
RevisorTT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Vester Voldgade 107
1552 København V
DK Danmark
CVR-nr:29168504
P-enhed:1011801311

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2018 for TANDLÆGE KIRSTEN HANDBERG ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Selskabets ledelse har besluttet at fravælge revision af selskabsts årsregnskab fremover, og ledelsen kan bekræfte, at betingelserne for at kunne fravælge revision fremover er opfyldt. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Rungsted Kyst, den 07/06/2019

Direktion
Kirsten Handberg Jakobsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i TANDLÆGE KIRSTEN HANDBERG ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for TANDLÆGE KIRSTEN HANDBERG ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


København V, 07/06/2019Torben Peter Madsen , mne33231
Statsautoriseret revisor
TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
CVR: 29168504

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er drift af almen tandlægepraksis fra adressen Fiolgade 7, Helsingør.          
          
Tandlægeklinikken er etableret i 1954 og har siden 2008 været utimativt ejet af selskabets nuværende ejer, tandlæge Kirsten Handberg.          
           
En nærmere beskrivelse af virksomhedens aktiviteter findes på www.Kirstenhandberg.dk

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr.  564.783

Egenkapitalen udgør kr.  891.465

 

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.           
          
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Årsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK).

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.           

          
Generelt om indregning og måling          
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.          
          
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de faktureres, idet værdien af igangværende behandlinger ikke medregnes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
          
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.          
          
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.          
          
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.          
          
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.          

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat          
Selskabet anvender bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.         
          
Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning og andre driftsindtægter, med fradrag af direkte teknik- og materialeomkostninger samt andre eksterne omkostninger.
          
Nettoomsætning          
Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.          
          
Andre driftsindtægter og -omkostninger          
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.          
          
Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Andre eksterne omkostninger          
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, drift af tandlægeunits m.v., patientstyring inkl. IT-omkostninger, medarbejderomkostninger og lønsumsafgift, faglig udvikling, administration, lokaler og tab på debitorer.
          
Finansielle poster          
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.       
          
Skat af årets resultat          
Årets skat, består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.                  
 

Balance

         
Materielle anlægsaktiver                   
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.          
          
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.         
          
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.           
          
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:          
          
                                                      Brugstid             Restværdi
Driftsmateriel og inventar           5-10 år                          0%
Biler                                                      5 år                           0%
Klinkudstyr                                     5-10 år                           0%
          
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger          
                   
Nedskrivning på anlægsaktiver          
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, der måtte overstige årets afskrivninger.
          
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert aktiv, henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssig værdi.          
          
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.          
          
Tilgodehavender          
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af kontant beholdning samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.
                    
Udbytte          
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.          
           
Skyldig skat og udskudt skat          
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.           

 

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.          

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.          
          
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.          
          
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 
          
Gældsforpligtelser          
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

 

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 3.384.110 3.662.188
Personaleomkostninger 1 -2.484.561 -2.680.579
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -184.258 -187.068
Resultat af ordinær primær drift 715.291 794.541
Andre finansielle indtægter 2 10.841 0
Øvrige finansielle omkostninger -294 -2.890
Ordinært resultat før skat 725.838 791.651
Skat af årets resultat 3 -161.055 -167.238
Årets resultat 564.783 624.413
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 500.000 1.000.000
Overført resultat 64.783 -375.587
I alt 564.783 624.413

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 378.841 563.099
Materielle anlægsaktiver i alt 378.841 563.099
Deposita 112.500 112.500
Finansielle anlægsaktiver i alt 112.500 112.500
Anlægsaktiver i alt 491.341 675.599
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 163.738 198.646
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 560.719 333.197
Tilgodehavender i alt 724.457 531.843
Likvide beholdninger 319.282 925.490
Omsætningsaktiver i alt 1.043.739 1.457.333
Aktiver i alt 1.535.080 2.132.932

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 191.465 126.682
Forslag til udbytte 500.000 1.000.000
Egenkapital i alt 891.465 1.326.682
Hensættelse til udskudt skat 3.398 19.971
Hensatte forpligtelser i alt 3.398 19.971
Modtagne forudbetalinger fra kunder 12.967 23.073
Leverandører af varer og tjenesteydelser 57.550 59.915
Skyldig selskabsskat 177.628 186.318
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 362.733 486.804
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 29.339 30.169
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 640.217 786.279
Gældsforpligtelser i alt 640.217 786.279
Passiver i alt 1.535.080 2.132.932

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 200.000 126.682 1.000.000 1.326.682
Betalt udbytte 0 0 -1.000.000 -1.000.000
Årets resultat 0 64.783 500.000 564.783
Egenkapital, ultimo 200.000 191.465 500.000 891.465

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager -2.351.929 -2.483.175
Pensionsbidrag -119.314 -168.433
Andre omkostninger til social sikring -13.318 -28.397
Andre personaleomkostninger 0 -574
  -2.484.561 -2.680.579

 

2. Andre finansielle indtægter

Af de finansielle indtægter udgør kr. 10.841 renter fra tilknyttede virksomheder.

 

3. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat -177.628 -186.318
Ændring af udskudt skat 16.573 12.622
Regulering skat tidligere år 0 6.458
  -161.055 -167.238

 

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en sambeskatning, hvorved der er solidarisk hæftelse for betaling af selskabsskatter, samt visse kildeskatter indenfor sambeskatningskredsen fra og med indkomståret 2013 samt for kildeskat på renter, roylaties og udbytter, som forfalder til betaling den 1. juli 2012 eller senere. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Tandlæge Kirsten Handberg Holding ApS, der er administrationsselskab i sambeskatningen. Eventuelle senere korrektioner vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 6
false false true true 01/01/2017 31/12/2017 Revisionspåtegning false false false false TT Revision, statsautoriseret revisionsaktieselskab Vester Voldgade 107 1552 København V 167231342018-01-012018-12-31 167231342018-01-012018-12-311 167231342018-01-012018-12-310 167231342018-01-012018-12-312 167231342017-01-012017-12-31 167231342018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 167231342017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 167231342018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 167231342017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 167231342018-12-31 167231342017-12-31 167231342018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 167231342018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 167231342018-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 167231342018-01-01 167231342018-01-012018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 167231342018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 167231342018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 167231342018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 167231342018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 167231342018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK