RAVNHOLDT RENGØRING ApS

Lyngvej 33, 2 tv

2800 Kgs. Lyngby


Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/11/2016
David Ravnholdt
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRAVNHOLDT RENGØRING ApS
Lyngvej 33, 2 tv
2800 Kgs. Lyngby
Telefonnummer:38747978
CVR-nr:28149468
Regnskabsår:01/07/2015 - 30/06/2016
RevisorGE REVISION & RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Stamholmen 175, 2
2650 Hvidovre
DK Danmark
CVR-nr:25187091
P-enhed:1007399649

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Ravnholdt Rengøring ApS.                
                
Årsregnskabet, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.                
                
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.                
                
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.                
                
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.                

 


Kgs. Lyngby, den 29/11/2016

Direktion
David Ravnholdt Kjær

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Ravnholdt Rengøring ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Ravnholdt Rengøring ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.


Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Hvidovre, 29/11/2016Benjamin Jensen
Registreret Revision
GE REVISION & RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 25187091

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter        
Selskabets hovedaktivitet består i rengøringsvirksomhed.         
        
Usædvanlige forhold        
Der er i regnskabsåret ikke indtruffet usædvanlige forhold.         
        
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold         
Selskabets økonomiske udvikling har foregået planmæssigt.         
        
Årets resultat anses for tilfredsstillende.         
        
Begivenheder efter balancedagen        
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt påvirker selskabets finansielle stilling.          
Øvrige forhold        
Selskabet har tabt hele selskabskapitalen. Det er ledelsens vurdering at selskabet  vil kunne reetablere kapitalen via selskabets egen indtjening.        

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet for Ravnholdt Rengøring ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.                        
                        
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.                        
                        
Generelt om indregning og måling                        
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.                        
                        
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.                        
                        
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.                        
                        
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.                        
                        
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en  konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.                        
                        
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges,  og som be- eller afkræfter forhold,  der eksisterede på balancedagen.                        
                        
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.                        
                        
RESULTATOPGØRELSEN                        
                        
Bruttoresultat                        

Selskabet har som følge af konkurrencemæssige hensyn og med henvisning til årsregnskabslovens § 32 stk. 1 valgt ikke at vise omsætningen og dermed foretaget en sammendragning i resultatopgørelsen. De sammendragne poster indgår i posten bruttoresultat.                        
                        
Nettoomsætning                        
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen på faktureringstidspunktet. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.                        
                        
Andre eksterne omkostninger                        
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.                        
                        
Ydelser i forbindelse med operationelle leasingaftaler og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler
oplyses under eventualposter mv.                        
                        
Personaleomkostninger                        
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.                        
                        
Finansielle indtægter og omkostninger                        
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser  mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.                        
                        
BALANCEN                        
                        
Immaterielle anlægsaktiver                     
   
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid.                        
                        
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:                        
                        
Goodwill            5 år            
                        
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af imaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivningerne.                        
                        
Materielle anlægsaktiver                        
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.                        
                        
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.                        
                        
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.                        
                        
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:                        
                        
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar            5 år            
                        
Aktiver med en kostpris på under 12.900 DKK. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.                        
                        
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivningerne.                        
                        
Finansielle anlægsaktiver                        
Deposita måles til kostpris.                        
                        
Værdiforringelse af anlægsaktiver                        
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.                        
                        
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.                                                   
Tilgodehavender                        
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.                        
                        
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.                        
                        
Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.                        
                        
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.                        
                        
Periodeafgrænsningsposter                        
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.                        
                        
Gældsforpligtelser                        
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.                        
                        
Andre gældsforpligtigelser                        
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, dattervirksomheder samt anden gæld, måles
til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.                        

 

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttoresultat 726.847 934.953
Personaleomkostninger 1 -695.970 -880.288
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -6.000 -37.488
Resultat af ordinær primær drift 24.877 17.176
Øvrige finansielle omkostninger -9.348 -15.136
Ordinært resultat før skat 15.529 2.040
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 15.529 2.040
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 15.529 2.040
I alt 15.529 2.040

Balance 30. juni 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 2 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 9.000 15.000
Materielle anlægsaktiver i alt 3 9.000 15.000
Deposita 21.000 2.400
Finansielle anlægsaktiver i alt 21.000 2.400
Anlægsaktiver i alt 30.000 17.400
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 88.528 126.292
Andre tilgodehavender 0 0
Periodeafgrænsningsposter 29.506 21.839
Tilgodehavender i alt 118.034 148.131
Likvide beholdninger 32.527 82
Omsætningsaktiver i alt 150.561 148.213
Aktiver i alt 180.561 165.613

Balance 30. juni 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 4 125.000 12.500
Overført resultat -187.885 -203.415
Egenkapital i alt 5 -62.885 -78.415
Gæld til banker 0 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gæld til banker 0 26.267
Leverandører af varer og tjenesteydelser 46.852 23.545
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 94.197 145.998
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 102.397 48.217
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 243.446 244.027
Gældsforpligtelser i alt 243.446 244.027
Passiver i alt 180.561 165.613

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 2014/15
  kr. kr.
Lønninger -628.758 -807.047
Andre omkostninger til social sikring -67.212 -73.242
  -695.970 -880.288

 

Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget gennemsnitligt:

 

2

 

2

2. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Anskaffelsespris pr. 1. juli 2015 30.000
Anskaffelsespris pr. 30. juni 2016 30.000
Afskrivninger pr. 1. juli 2015 -30.000
Afskrivninger pr. 30. juni 2016 -30.000
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2016 0

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Anskaffelsespris pr. 1. juli 2015 297.460
Årets afgang    -267.460
Anskaffelsespris pr. 30. juni 2016 30.000
 
Afskrivninger pr. 1. juli 2015 -15.000
Årets afskrivninger -6.000
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang 0
Afskrivninger pr. 30. juni 2016 -21.000
 

Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2016   

9.000
 

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a DKK 1.000. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Anpartskapital 1. juli 2010 125.000
Tilgang 0
Anpartskapital ultimo 125.000

5. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Ialt
  kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 -203.415 -78415
Årets resultat 0 15.529 15.529
Egenkapital ultimo 125.000 -187.885 -62.885

 

6. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen, det er ledelsens vurdering at kapitalen vil kunne reetableres via egen indtjening, det må dog forventes at tage nogle år.                     

 

            

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

David Ravnholdt Kjær 100 %

false false false false true 01/07/2014 30/06/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Benjamin Jensen stamholmen 175 2650 Hvidovre 281494682015-07-012016-06-30 281494682015-07-012016-06-301 281494682015-07-012016-06-300 281494682014-07-012015-06-30 281494682015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 281494682014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 281494682016-06-30 281494682015-06-30 iso4217:DKK