ACONCEPT ApS

Islevdalvej 100 A

2610 Rødovre


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
08/12/2017
Mikael Johnsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenACONCEPT ApS
Islevdalvej 100 A
2610 Rødovre
CVR-nr:36197579
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Aconcept ApS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et revisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 29/11/2017

Direktion
Mikael Bernt JohnsenLedelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er flytteforretning samt rydning af og opkøb af dødsboer.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 151.428, og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. 260.385.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten for Aconcept ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer

af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost ninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt , at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt , at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem  kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst .

 

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribut ion, salg, reklame, administration,

lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre

omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

 

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsakt iver.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

 

Skat af årets resultat

Årets skat , der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge

af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres årets resultat,

og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

 

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt , hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugst iden på de enkelte bestanddele er forskellig.

 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                        5 år

 

Aktiver med en kostpris på under 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret .

 

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

 

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til dagsværdi.

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer,

direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger

og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsæt es under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af

årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte

acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

 

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede rest leasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

 

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 535.720 481.595
Personaleomkostninger 1 -327.517 -439.920
     Lønninger -302.510 -405.060
     Andre omkostninger til social sikring -4.838 -12.015
     Andre personaleomkostninger -20.169 -22.845
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -34.250 -34.250
Resultat af ordinær primær drift 208.202 7.425
Andre finansielle indtægter 703 1.542
Øvrige finansielle omkostninger -10.339 -3.566
Ordinært resultat før skat 198.566 5.401
Skat af årets resultat 2 -47.138 -3.991
Årets resultat 151.428 1.410
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 151.428 1.410
I alt 151.428 1.410

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 61.333 95.583
Materielle anlægsaktiver i alt 61.333 95.583
Andre værdipapirer og kapitalandele 9.000 52.500
Finansielle anlægsaktiver i alt 9.000 52.500
Anlægsaktiver i alt 70.333 148.083
Fremstillede varer og handelsvarer 250.712 250.712
Varebeholdninger i alt 250.712 250.712
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 255.296 127.978
Tilgodehavende skat 1.697 0
Andre tilgodehavender 48.539 12.540
Tilgodehavender i alt 305.532 140.518
Likvide beholdninger 27.067 33.660
Omsætningsaktiver i alt 583.311 424.890
Aktiver i alt 653.644 572.973

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 50.000 50.000
Overført resultat 210.385 58.957
Egenkapital i alt 260.385 108.957
Hensættelse til udskudt skat 0 775
Hensatte forpligtelser i alt 0 775
Skyldig selskabsskat 43.611 4.774
Langfristede gældsforpligtelser i alt 43.611 4.774
Gæld til banker 34.720 0
Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 162.299
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 74.180
Skyldig selskabsskat 4.774 24.417
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 292.574 111.918
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 17.580 85.653
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 349.648 458.467
Gældsforpligtelser i alt 393.259 463.241
Passiver i alt 653.644 572.973

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Lønninger 302.510 405.060
Andre omkostninger til social sikring 4.838 12.015
Andre personaleomkostninger 20.169 22.845
  327.517 439.920

2. Skat af årets resultat

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Årets aktuelle skat 49.610 4.774
Årets udskudte skat -2.472 -783
  47.138 3.991

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 50 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

  Selskabskapital Overført resultat I alt
Egenkapital:      
Egenkapital primo 50.000 58.957 108.957
Årets resultat 0 151.428 151.428
Aktie-/anpartskapital ultimo 50.000 210.385 260.385

4. Oplysning om eventualaktiver

  2016/17 2015/16
  kr. kr.

Leasingforpligtelser fra operationel leasing.

Samlede fremtidige leasingydelser:

   

Inden for et år

  62.955
Mellem 1 og 5 år   126.768
    189.723
false false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Ingen bistand TT Revision Vester Voldgade 107 1552 København V 361975792016-07-012017-06-30 361975792016-07-012017-06-300 361975792015-07-012016-06-30 361975792016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 361975792015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 361975792017-06-30 361975792016-06-30 iso4217:DKK