RASMUS BOLDT IVS

Årsrapport

1. marts 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
16/05/2015
Rasmus Boldt
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRASMUS BOLDT IVS
Helletoften 10, 2 tv
5800 Nyborg
CVR-nr:35823107
Regnskabsår:01/03/2014 - 31/12/2014

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2014.                                           

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.                                                                

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.                                                                            

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Nyborg, den 16/05/2015

Direktion
Rasmus Boldt
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

GENERELT                                                                                              

Selskabets årsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.                                                                                                                  

Generelt om indregning og måling                                                                                                      

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.                                                                                                            

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.                                                                                                      

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.                                                                                           

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.                                                                                                  

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.                                                                                           

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.                                 

Valuta                                                                                                      

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Mellemværender i udenlandsk valuta er indregnet til balancedagens valutakurs. Realiserede såvel som urealiserede kursreguleringer indgår i resultatopgørelsen.                

Skat af årets resultat                                                                                                      

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.                                                                                            

Materielle anlægsaktiver                                                                                            

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.                         

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.            

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.                                                                                                    

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel og inventar 3-5 år                                                                                                             

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.500 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.                                                                                                             

Tilgodehavender                                                                                                             

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.                                                                             

Gældsforpligtelser                                                                                                         

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.                                                                         

Skyldig skat og udskudt skat                                                                                       

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.                                                                                        

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.                                                                         

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.                                                                     

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 24,5%.                                                                                       

Resultatopgørelse 1. mar 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 -
kr. kr.
Nettoomsætning 3.290
Eksterne omkostninger -4.315
Bruttoresultat -1.025
Personaleomkostninger -2.466
Resultat af ordinær primær drift -3.491
Øvrige finansielle omkostninger -2
Ordinært resultat før skat -3.493
Ekstraordinært resultat før skat -3.493
Skat af årets resultat 677
Årets resultat -2.816
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -2.816
I alt -2.816

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 -
kr. kr.
Tilgodehavende skat 677
Andre tilgodehavender 1.092
Tilgodehavender i alt 1.769
Likvide beholdninger 415
Omsætningsaktiver i alt 2.184
Aktiver i alt 2.184

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 5.000
Overført resultat -2.816
Egenkapital i alt 2.184
Passiver i alt 2.184
Ingen bistand Rasmus Boldt Helletoften 10, 2.tv. 5800 Nyborg 358231072014-03-012014-12-31 358231072014-03-012014-12-310 358231072014-03-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 358231072014-12-31 iso4217:DKK