RENAS FYN ApS

Østerbro 28

5000 Odense C


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
12/03/2019
Jens Knud Hermansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRENAS FYN ApS
Østerbro 28
5000 Odense C
CVR-nr:30985974
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
RevisorREVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg
DK Danmark
CVR-nr:35486178
P-enhed:1018798537

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2018 for Renas Fyn ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Odense, den 28/02/2019

Direktion
Jens Knud HermansenDen uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i RENAS FYN ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for RENAS FYN ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Svendborg, 28/02/2019Morten Pedersen , mne31470
statsautoriseret revisor
REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR: 35486178

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i udførelse af rengøringsopgaver på kontraktbasis.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret 2018 er selskabets 9. regnskabsår. Årets resultat udviser et overskud på 2.317 t.kr. hvilket anses som tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten aflægges med tilvalg af enkelte regler for klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret
i forhold til sidste år.


Generelt om indregning og måling

 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

 

Resultat i dattervirksomheder

Resultat i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvorefter selskabets andel af dattervirksomheders resultat indregnes forholdsmæssigt med fradrag af afskrivninger af koncerngoodwill.


Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

 

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

 

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

 

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

 

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af uafskrevet koncerngoodwill.

 

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af

kapitalandele i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

 

Varebeholdning
Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 7.852.034 5.871.973
Personaleomkostninger 1 -5.498.349 -3.691.336
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -319.326 -129.188
Resultat af ordinær primær drift 2.034.359 2.051.449
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 738.082 329.245
Andre finansielle indtægter 2 6.432 32.003
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder 0 -348
     Andre finansielle omkostninger -1.113 -2.242
Ordinært resultat før skat 2.777.760 2.410.107
Skat af årets resultat 3 -461.031 -475.543
Årets resultat 2.316.729 1.934.564
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 1.500.000 0
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen 0 1.500.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 738.082 -170.755
Overført resultat 78.647 605.319
I alt 2.316.729 1.934.564

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 332.730 185.810
Materielle anlægsaktiver i alt 4 332.730 185.810
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.057.712 317.630
Deposita 59.125 59.125
Finansielle anlægsaktiver i alt 5 1.116.837 376.755
Anlægsaktiver i alt 1.449.567 562.565
Råvarer og hjælpematerialer 48.000 44.786
Varebeholdninger i alt 48.000 44.786
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.990.347 1.929.569
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.158.807 334.183
Udskudte skatteaktiver 46.396 14.611
Andre tilgodehavender 716.200 20.260
Periodeafgrænsningsposter 38.960 37.334
Tilgodehavender i alt 5.950.710 2.335.957
Likvide beholdninger 206.486 916.912
Omsætningsaktiver i alt 6.205.196 3.297.655
Aktiver i alt 7.654.763 3.860.220

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
     Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 879.955 141.873
Overført resultat 851.171 772.524
Forslag til udbytte 1.500.000 0
Egenkapital i alt 3.356.126 1.039.397
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.404.197 1.184.824
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 256.419
Skyldig selskabsskat 492.816 485.468
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.399.624 894.112
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 2.000 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.298.637 2.820.823
Gældsforpligtelser i alt 4.298.637 2.820.823
Passiver i alt 7.654.763 3.860.220

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 141.873 772.524 0 1.039.397
Årets resultat 738.082 78.647 1.500.000 2.316.729
Egenkapital, ultimo 125.000 879.955 851.171 1.500.000 3.356.126

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager 4.556.119 3.220.794
Pensioner 446.058 268.866
Andre omkostninger til social sikring 496.172 201.676
  5.498.349

3.691.336

 

2. Andre finansielle indtægter

I posten 'Andre finansielle indtægter' indgår renter af mellemværender med tilknyttede virksomheder med kr. 0 (2017 - kr. 12.853).

3. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat 492.816 485.468
Ændring af udskudt skat -31.785 -9.925
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  461.031 475.543

 

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 665.924
Tilgang 552.602
Afgang -210.000
Kostpris ultimo 1.008.526
   
Af- og nedskrivning primo 480.114
Årets afskrivning 202.038
Tilbageførsel ved afgang -6.356
Af- og nedskrivning ultimo 675.796
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 332.730
 

5. Finansielle anlægsaktiver i alt


 

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 175.757
Årets tilgang 2000
Kostpris ultimo 177.757
 
Nettoopskrivninger primo 141.873
Andel i årets resultat 738.082
Udloddet udbytte 0
Nettoopskrivninger ultimo 879.955
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.057.712
 

6. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabet har under henvisning til Årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage regnskabsposterne Nettomsætning, Vareforbrug og Andre Eksterne Omkostninger til regnskabsposten Bruttoresultat.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber.

 

Selskabet har indgået leje- og leasingaftaler med en samlet årlig ydelse på t.kr. 489 og med en samlet forpligtelse pr. statusdagen på t.kr. 473.

 

8. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 11
false false false true 01/01/2017 31/12/2017 Revisionspåtegning false false false false Knud Erik Banke Kristensen Bjernevej 5 5600 Faaborg 309859742018-01-012018-12-31 309859742018-01-012018-12-311 309859742018-01-012018-12-310 309859742018-01-012018-12-312 309859742017-01-012017-12-31 309859742018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 309859742017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 309859742018-01-012018-12-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember 309859742017-01-012017-12-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember 309859742018-01-012018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 309859742017-01-012017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 309859742018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 309859742017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 309859742018-12-31 309859742017-12-31 309859742018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 309859742018-01-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 309859742018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 309859742018-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 309859742018-01-01 309859742018-01-012018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 309859742018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 309859742018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 309859742018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 309859742018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 309859742018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 309859742018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK