BF AUTO ApS

Bredskiftevej 4

8210 Aarhus V


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2016
Fatih Basel
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBF AUTO ApS
Bredskiftevej 4
8210 Aarhus V
Telefonnummer:71226369
e-mailadresse:info@bfauto.dk
CVR-nr:35870180
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis

 

Årsrapporten for BF Auto ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

 

 

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-flyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kost-pris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vær-direguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, her-under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administra-tion, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transakti-oner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Balance

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

 

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 291.144 166.406
Personaleomkostninger 1 -229.426 -126.580
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -35.741 -42.190
Resultat af ordinær primær drift 25.977 -2.364
Øvrige finansielle omkostninger -800
Ordinært resultat før skat 25.977 -3.164
Skat af årets resultat 2 -6.436
Årets resultat 19.541 -3.164
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 19.541 -3.164
I alt 19.541 -3.164

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 17.866 35.733
Materielle anlægsaktiver i alt 3 17.866 35.733
Anlægsaktiver i alt 17.866 35.733
Fremstillede varer og handelsvarer 20.000 6.250
Varebeholdninger i alt 20.000 6.250
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 92.738 73.855
Tilgodehavender i alt 92.738 73.855
Likvide beholdninger 104.174 68.542
Omsætningsaktiver i alt 216.912 148.647
Aktiver i alt 234.778 184.380

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 16.377 -3.164
Egenkapital i alt 66.377 46.836
Skyldig selskabsskat 6.104
Langfristede gældsforpligtelser i alt 6.104
Leverandører af varer og tjenesteydelser 121.662 43.735
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 15.612 23.809
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 25.023 70.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 162.297 137.544
Gældsforpligtelser i alt 168.401 137.544
Passiver i alt 234.778 184.380

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 223.618 124.770

Pension

0 0
Andre omkostninger til social sikring 5.808 1.810
  229.426 126.580

2. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat 6.104 0
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 332 0
  6.436 0

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   

      Andre Anlæg mv.
      kr.
Kostpris primo     53.600
Tilgang     0
Afgang     0
Kostpris ultimo     53.600
     
Opskrivninger primo     0
Årets opskrivning     0
Opskrivninger ultimo     0
     
Af- og nedskrivning primo     -17.867
Årets afskrivning     -17.867
Tilbageførsel ved afgang     0
Af- og nedskrivning ultimo     35.734
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo     17.866
 

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive virksomhed som Autoværksted og hermed forbundet virksomhed.

true false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Fatih Basel Bredskiftevej 4 8210 Århus V 358701802015-01-012015-12-31 358701802014-01-012014-12-31 358701802015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 358701802014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 358701802015-12-31 358701802014-12-31 iso4217:DKK