LEIF THOMSEN A/S

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2015
Leif Thomsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLEIF THOMSEN A/S
Baldershøj 23
2635 Ishøj
Telefonnummer:36300401
CVR-nr:21478490
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseSydbank A/S
Kgs. Nytorv 30
1050 1050 København K
RevisorREVISIONSFIRMAET BENT RINDOM
Pilekærvej 2
2970 Hørsholm
DK Danmark
CVR-nr:51229428
P-enhed:1001963984

Ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2014 for LEIF THOMSEN A/S

 

    Den samlede ledelse erklærer:

 

• At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

• At årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle

   stilling samt resultat.

 

   Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Ishøj, den 29/05/2015

Direktion
Leif Thomsen
Bestyrelse
Kim Kaj Kofoed Hansen

Kenneth Klinke Svendsen

Leif Thomsen

Alice Birgitte Thomsen


Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i LEIF THOMSEN A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for LEIF THOMSEN A/S for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Hørsholm, 29/05/2015Bent Rindom
Registreret revisor FSR - danske revisorer
REVISIONSFIRMAET BENT RINDOM

Ledelsesberetning

 

Væsentligste aktiviteter

Selskabet udfører traditionel anlægs- og kloakeringsarbejder inden for bygge- og anlægsbranchen.

Arbejderne udføres både efter regning og efter tilbud for såvel mindre som større entrepriser.

 

Væsentlige ændringer i aktviteter og økonomiske forhold

Der har ikke været væsentlige ændringer i årets løbAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i

årsregnskabslovens § 32.

 

Nettoomsætningen
Indtægterne fra salg og udførte arbejder medtages i det år hvor levering, normalt fakturering, har fundet sted.


Variable omkostninger
Omkostninger forbundet med de udførte arbejder, herunder lønninger og materialeforbrug, udgiftsføres samtidigt med levering og fakturering af udførte arbejder.


Kapacitetsomkostninger
Omkostninger til administration, herunder lønninger til administrativt personale, samt af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver.

 

Finansielle indtægter
Omfatter renteindtægter og modtaget værdipapirafkast, samt kursreguleringer på obligationer og beholdning af værdipapirer.


Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 24,5 pct.

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugs tider. Driftsmidler afskrives over 10 år. Automobiler og ladvogne afskrives over 5 til 8 år.


Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugs tid indgår ikke i afskrivnings-grundlaget. Aktiver med en kostpris under kr. 12.300 udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

 

Værdipapirer
Beholdning af værdipapirer måles til dagsværdi (kursværdien på balancedagen).
Årets ændring i den samlede kursværdi indregnes med ét beløb i resultatopgørelsens finansielle poster.


Råvarelager og værdi af igangværende arbejder
Værdi af råvarelager optages til anskaffelsespris. Eventuel værdien af igangværende arbejder opgøres til kostpris for materialerne, samt tillæg for værdien af de medgåede arbejder.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med eventuel nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.


Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 24 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser
Gæld måles til nominel restgæld. Hvis låneoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris.

....

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 756.066 1.380.812
Distributionsomkostninger -487.067 -563.229
Administrationsomkostninger -237.377 -464.538
Andre driftsomkostninger -458.529 -432.765
Resultat af ordinær primær drift -426.907 -79.720
Andre finansielle indtægter 30.366 12.350
Ordinært resultat før skat -396.541 -67.370
Ekstraordinært resultat før skat -396.541 -67.370
Skat af årets resultat 2 100.960 14.213
Årets resultat -295.581 -53.157
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 98.400 96.600
Overført resultat -393.981 -149.757
I alt -295.581 -53.157

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.230.140 1.670.669
Materielle anlægsaktiver i alt 3 1.230.140 1.670.669
Andre værdipapirer og kapitalandele 434.679 405.174
Finansielle anlægsaktiver i alt 434.679 405.174
Anlægsaktiver i alt 1.664.819 2.075.843
Råvarer og hjælpematerialer 128.443 73.350
Varebeholdninger i alt 128.443 73.350
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.447.428 914.907
Tilgodehavende skat 31.491 5.334
Andre tilgodehavender 22.435 10.012
Tilgodehavender i alt 1.501.354 930.253
Likvide beholdninger 983.973 1.585.765
Omsætningsaktiver i alt 2.613.770 2.589.368
Aktiver i alt 4.278.589 4.665.211

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 4 500.000 500.000
Andre reserver 1.765.829 1.765.829
Overført resultat 786.926 1.180.907
Forslag til udbytte 98.400 96.600
Egenkapital i alt 5 3.151.155 3.543.336
Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser 91.384 78.836
Hensættelse til udskudt skat 70.500 172.000
Hensatte forpligtelser i alt 161.884 250.836
Leverandører af varer og tjenesteydelser 385.585 354.906
Skyldig selskabsskat 0 0
Anden gæld 6 579.965 516.133
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 965.550 871.039
Gældsforpligtelser i alt 965.550 871.039
Passiver i alt 4.278.589 4.665.211

Noter

1. Produktionsomkostninger

Lønninger
  2014 2013
  kr. kr.
Lønninger 1.387.198 1.335.370
Pensioner 191.020 158.322
Andre omkostninger til social sikring 65.913 53.698
  1.644.131 1.547.390

2. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Aktuel skat 0 -11.187
Ændring af udskudt skat 101.500 25.400
Regulering vedrørende tidligere år -540 0
  100.960 14.213

 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Indretning lokaler Produktionsanlæg og maskiner

Auto

mobil

  kr. kr. kr.
Kostpris primo 48.877 3.348.217 520.000
Tilgang 0 18.000 0
Afgang 0 -0 -0
Kostpris ultimo 48.877 3.366.217 520.000
       
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0
       
Af- og nedskrivning primo -43.992 -2.020.433 -182.000
Årets afskrivning -4.885 -349.644 -104.000
Tilbageførsel ved afgang 0 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -48.877 -2.370.077 -286.000
       
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 996.140 234.000
 

 

4. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Aktiekapital primo. 500.000
Tilgang i perioden, kapitaludvidelse 0
Aktiekapital ultimo 500.000

 

5. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital  Overkurs-fond Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 500.000 1.765.829 1.180.907 96.600 3.543.336
Udloddet ordinært udbytte   0   -96.600 -96.600
Årets resultat   0 -393.981 98.400 -295.581
Egenkapital ultimo 500.000 1.765.829 786.926 98.400 3.151.155

 

6. Anden gæld

Anden gæld 2014 2013
  kr. kr.
Skyldig moms 425.708 375.223
Anden gæld 154.257 140.910
  579.965 516.133

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Sydbank A/S har på vegne af selskabet stillet bankgaranti
overfor afsluttede arbejder med t/kr. 50 pr. balance dato.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere

end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende

værdi:

         Leif Thomsen, Humlehaven 32
         2500 Valby.

 

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med

nærtstående parter:

 

Selskabet er lejer af lokaler i bygningerne der ejes af Leif Thomsen.

Lejen er fastsat på markedsvilkår.

01/01/2013 31/12/2013 Revisionspåtegning Revisionsfirmaet Bent Rindom Pilekærvej 2 2970 Hørsholm 214784902014-01-012014-12-31 214784902014-01-012014-12-311 214784902014-01-012014-12-310 214784902014-01-012014-12-310 214784902014-01-012014-12-311 214784902014-01-012014-12-312 214784902014-01-012014-12-313 214784902013-01-012013-12-31 214784902014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 214784902013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 214784902014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 214784902013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 214784902014-12-31 214784902013-12-31 iso4217:DKK