OJ ENTREPRENØR ApS

Elbovænget 11

7000 Fredericia


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
04/03/2016
Ole Jensen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenOJ ENTREPRENØR ApS
Elbovænget 11
7000 Fredericia
Telefonnummer:60607912
e-mailadresse:jensen@bpanet.dk
CVR-nr:31577802
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseFynske Bank
Vendersgade 1 A
7000 Fredericia
RevisorMOGENS PETERSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Vejlevej 5
7000 Fredericia
DK Danmark
CVR-nr:14119507
P-enhed:1000683332

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for OJ Entreprenør ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Fredericia, den 25/02/2016

Direktion
Ole Schmidt Jensen


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i OJ Entreprenør ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for OJ Entreprenør ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.


Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Fredericia, 25/02/2016M. Petersen
statsautoriseret revisor
MOGENS PETERSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR: 14119507

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.


Generelt

 

Indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser (gæld) indregnes i balancen, når selskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige betalinger o.lign. vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Der er foretaget sammendrag af posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger til posten ”bruttofortjeneste”, jf. årsregnskabslovens § 32.


Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag.


Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.


Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler og salg samt kontorhold m.v.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedag-penge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger.


Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.


Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-relsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balance

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver værdiansættes på grundlag af anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

      Driftsmidler          3-10 år

 

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter mens tab indregnes under afskrivninger.


Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg er optaget efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender til den værdi, hvormed de forventes at indgå.


Udskudt skatteaktiv
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.


Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtigelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.


Udskudt skat
Det er selskabets politik at henføre selskabsskat til det år, hvori indkomsten regnskabsmæssigt konstateres, uanset om indkomsten medregnes i den skattepligtige indkomst på et andet tidspunkt. Udskudt skat svarer således til den skat, der vil udløses, såfremt selskabets aktiver realiseres til bogført værdi, og skattemæssige henlæggelser tilbageføres.


Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.


Selskabsskat
Årets beregnede selskabsskat til betaling efter fradrag af betalte a´contoskatter, indregnes i balancen under skatteforpligtelser eller tilgodehavende selskabsskat.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 803.452 843.683
Personaleomkostninger 1 -598.266 -427.086
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -144.199 -143.125
Resultat af ordinær primær drift 60.987 273.472
Andre finansielle indtægter 1.477 1.614
Øvrige finansielle omkostninger -36.045 -52.604
Ordinært resultat før skat 26.419 222.482
Skat af årets resultat 2 -6.660 -48.947
Årets resultat 19.759 173.535
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 19.759
I alt 19.759

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 531.240 388.105
Materielle anlægsaktiver i alt 3 531.240 388.105
Anlægsaktiver i alt 531.240 388.105
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 172.000 143.150
Udskudte skatteaktiver 50.489 48.159
Tilgodehavende skat 323 355
Andre tilgodehavender 0 826
Periodeafgrænsningsposter 11.000 0
Tilgodehavender i alt 233.812 192.490
Likvide beholdninger 0 12.195
Omsætningsaktiver i alt 233.812 204.685
Aktiver i alt 765.052 592.790

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -59.322 -79.081
Egenkapital i alt 4 65.678 45.919
Hensættelse til udskudt skat 35.240 26.250
Hensatte forpligtelser i alt 35.240 26.250
Gæld til banker 439.870 268.479
Leverandører af varer og tjenesteydelser 57.000 18.571
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 167.264 233.571
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 664.134 520.621
Gældsforpligtelser i alt 664.134 520.621
Passiver i alt 765.052 592.790

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 591.338 421.140
Sociale ydelser 6.928 5.946
  598.266 427.086

2. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat -2.330 60.487
Ændring af udskudt skat 8.990 -11.540
  6.660 48.947

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Driftsmidler
  kr.
Anskaffelsessum primo 1.076.001
Årets tilgang 348.000
Årets afgang -280.000
Anskaffelsessum ultimo 1.144.001
   
Afskrivning primo -687.896
Årets afskrivning -144.199
Årets afgang 219.334
Afskrivning ultimo -612.761
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 531.240
 

 

4. Egenkapital i alt

  Anpartskapital Overført resultat Ialt
  kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 -79.081 45.919
Årets resultat   19.759 19.759
Egenkapital ultimo 125.000 -59.322 65.678

 

Anpartskapitalen kr. 125.000 er fordelt i 125 kapitalandele á kr. 1.000 pr. stk. 
    
Der har ikke været ændringer i anpartskapitalen i de seneste 5 regnskabsår.       
            

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet
    
Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed.
    
    

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
    
Eventualforpligtelser
    
Der er stillet arbejdsgarantier for kr. 52.718. Garantibeløbet er dækket gennem pengeinstitut.
    
    

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der deponeret følgende:
   kr. 200.000 løsørepantebrev i Toyota Land Cruiser
   kr. 300.000 løsørepantebrev i gravemaskine og rendegraver
   til en samlet regnskabsmæssig værdi på kr. 445.550.
    

false 01/01/2014 31/12/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed MOGENS PETERSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Vejlevej 5 7000 Fredericia 315778022015-01-012015-12-31 315778022015-01-012015-12-311 315778022015-01-012015-12-310 315778022014-01-012014-12-31 315778022015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 315778022015-12-31 315778022014-12-31 iso4217:DKK