Børnetøj Køge ApS

Nordre Pakhusvej 65

3600 Frederikssund


Årsrapport

3. januar 2018 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
12/03/2019
Anders Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBørnetøj Køge ApS
Nordre Pakhusvej 65
3600 Frederikssund
e-mailadresse:ap@let-marketing.dk
CVR-nr:39209748
Regnskabsår:03/01/2018 - 30/09/2018

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Virksomheden er en børnetøjsforretning. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultat har ikke været tilfredsstillende. 

 


Resultatopgørelse 3. jan. 2018 - 30. sep. 2018

Note 2018 -
kr. kr.
Nettoomsætning 595.893
Eksterne omkostninger -614.397
Bruttoresultat -18.504
Personaleomkostninger -218.935
Resultat af ordinær primær drift -237.439
Øvrige finansielle omkostninger -12.468
Ordinært resultat før skat -249.907
Årets resultat -249.907
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -249.907
I alt -249.907

Balance 30. september 2018

Aktiver

Note 2018 -
kr. kr.
Goodwill 25.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt 25.000
Produktionsanlæg og maskiner 25.000
Materielle anlægsaktiver i alt 25.000
Andre tilgodehavender 26.330
Deposita 52.455
Finansielle anlægsaktiver i alt 78.785
Anlægsaktiver i alt 128.785
Fremstillede varer og handelsvarer 392.520
Varebeholdninger i alt 392.520
Likvide beholdninger 35.717
Omsætningsaktiver i alt 428.237
Aktiver i alt 557.022

Balance 30. september 2018

Passiver

Note 2018 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Overført resultat -249.907
Egenkapital i alt -199.907
Gæld til banker 169.890
Leverandører af varer og tjenesteydelser 213.949
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 358.424
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 14.666
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 756.929
Gældsforpligtelser i alt 756.929
Passiver i alt 557.022

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Ingen bistand Anders Pedersen Nordre Pakhusvej 65 3600 Frederikssund true false false true 392097482018-01-032018-09-30 392097482018-01-032018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 392097482018-09-30 iso4217:DKK