SØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS

Industrivej 30

7080 Børkop


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
05/06/2018
Carsten Thomsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS
Industrivej 30
7080 Børkop
CVR-nr:28893744
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseDanske Bank A/S
RevisorKROGH & THOMSEN I/S
Ulvehavevej 36
7100 Vejle
DK Danmark
CVR-nr:19154408
P-enhed:1003701975

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017 for Søren Christensen Tømrer- og Snedkerforretning ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Børkop, den 29/05/2018

Direktion
Søren Christensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Den uafhængige revisors erklæring om review

Til kapitalejerne i SØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for SØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle, 29/05/2018Carsten Thomsen , mne1341
registreret revisor
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er at udføre tømrer- og snedkerarbejde samt at eje anparter i andre selskaber.

 

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 337.625, som er disponeret som anført i resultatopgørelsen. Balancen pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 1.832.298. Årets resultat anses for tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens levetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler er oplyst under eventualforpligtelser.

 

BRUTTORESULTAT:

Selskabet har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

 

NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor levering har fundet sted.

 

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler med mere.

 

FINANSIELLE POSTER:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger.

 

SKAT AF ÅRETS RESULTAT:

Den i resultatopgørelsen udgiftsførte skat er beregnet med 22% af årets resultat reguleret for skattemæssige dispositioner.

 

Balance

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært baseret på følgende levetid:

Inventar og driftsmidler   5 - 8 år


Mindre nyanskaffelser u/kr. 13.200 samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

 

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Anparter i datterselskaber indregnes til selskabets indre værdi pr. balancedagen.

Den del af årets resultat for datterselskaber, der ikke udloddes som udbytte fra disse, er vist som reservefond.

 

 

 

 

VAREBEHOLDNINGER:

Varebeholdninger, der består af indkøbte byggematerialer, er optaget til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

IGANGVÆRENDE ARBEJDER:

Igangværende arbejder er optaget til kostpris med tillæg af aconto avance.

 

TILGODEHAVENDER:

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

GÆLDSFORPLIGTELSER:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb.

 

SELSKBSSKAT OG UDSKUDT SKAT:

Søren Christensen Tømrer- og Snedkerforretning ApS hæfter som administrationsselskab for dattervirksomheds selskabsskat overfor skattemyndighederne.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Værdien af skatteaktiv er ikke medregnet.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 174.049 -99.788
Personaleomkostninger 1 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -49.990 -42.504
Resultat af ordinær primær drift 124.059 -142.292
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 3 227.255 317.079
Andre finansielle indtægter 32.600 29.445
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder -730 -791
     Andre finansielle omkostninger -45.559 -33.988
Ordinært resultat før skat 337.625 169.453
Skat af årets resultat 4 0 0
Årets resultat 337.625 169.453
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 250.000 50.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 127.255 317.079
Overført resultat -39.630 -197.626
I alt 337.625 169.453

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10.648 14.774
Materielle anlægsaktiver i alt 10.648 14.774
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.428.442 1.301.187
Finansielle anlægsaktiver i alt 1.428.442 1.301.187
Anlægsaktiver i alt 1.439.090 1.315.961
Råvarer og hjælpematerialer 45.000 25.000
Varebeholdninger i alt 45.000 25.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.336 271.030
Igangværende arbejder for fremmed regning 97.500 0
Andre tilgodehavender 1.244.235 988.301
Periodeafgrænsningsposter 21.025 32.935
Tilgodehavender i alt 1.385.096 1.292.266
Likvide beholdninger 1.217.893 0
Omsætningsaktiver i alt 2.647.989 1.317.266
Aktiver i alt 4.087.079 2.633.227

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Reserve for opskrivninger 1.197.193 1.069.938
Overført resultat 260.105 299.735
Forslag til udbytte 250.000 50.000
Egenkapital i alt 1.832.298 1.544.673
Gæld til banker 0 289.050
Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.931 468.957
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 197.365 70.385
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 2.042.485 260.162
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.254.781 1.088.554
Gældsforpligtelser i alt 2.254.781 1.088.554
Passiver i alt 4.087.079 2.633.227

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 1.069.938 299.735 50.000 1.544.673
Betalt udbytte 0 0 0 -50.000 -50.000
Årets resultat 0 127.255 -39.630 250.000 337.625
Egenkapital, ultimo 125.000 1.197.193 260.105 250.000 1.832.298

 

 

Søren Christensen, Børkop ejer mere end 5% af selskabskapitalen.

 

Selskabskapitalen er uændret de seneste 5 år.

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016
  kr. tkr.
     
Lønninger 362.491 363
Udgifter til social sikring 6.919 7
Overført direkte udgifter -369.410 -370
  0 0

 

 

Antal personer beskæftiget i gennemsnit:          1

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2017 2016
  kr. tkr.
     
Inventar og driftsmidler 4.126 4
Leasing 38.076 38
Inventar u/kr. 13.200 7.788 1
  49.990 43

 

3. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

  2017 2016
Gedved Bolig Udlejning ApS - Ejerandel 50%:                    kr. tkr.

 

Årets resultat efter skat - I alt

 

459.170

 

616

 

Egenkapital pr. 30. september 2017

 

2.816.929

 

2.558

 

 

 

 

  2017 2016
ApS af 5/5 2014 - Ejerandel 100%: kr. tkr.

 

Årets resultat efter skat

 

-2.330

 

9

 

Egenkapital pr. 31. december 2017

 

19.977

 

22

 

4. Skat af årets resultat

 

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

 

  2017 2016
  kr. tkr.
     
Skat af årets skattepligtige indkomst 0 0
  0 0

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med datterselskab ApS af 5/5 2014 for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat.

 

 

Operationel leasing:                                
                                
Selskabet har indgået operationel leasingaftale for følgende beløb:

 

 

Rest

løbetid

Restydelse

Ydelse

2018

Ydelse

 2019

  mdr. tkr. tkr. tkr.

 

1 aftale

 

23

 

70

 

37

 

33

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

false false true false true 01/01/2016 31/12/2016 Den uafhængige revisors erklæringer (review) Grundlag for konklusion Marianne Tang Jørgensen Ulvehavevej 36 7100 Vejle 288937442017-01-012017-12-31 288937442017-01-012017-12-311 288937442017-01-012017-12-310 288937442017-01-012017-12-312 288937442016-01-012016-12-31 288937442017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288937442016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288937442017-01-012017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288937442016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288937442017-12-31 288937442016-12-31 288937442017-01-01fsa:ContributedCapitalMember 288937442017-01-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442017-01-01fsa:RetainedEarningsMember 288937442017-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288937442017-01-01 288937442017-01-012017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 288937442017-01-012017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288937442017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288937442017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 288937442017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288937442017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK