NIELS WINTHER APS

Jacob Adelborgs Allé 36

8240 Risskov


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er godkendt den
07/06/2018
Niels Winther
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenNIELS WINTHER APS
Jacob Adelborgs Allé 36
8240 Risskov
Telefonnummer:51244768
CVR-nr:19588335
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Niels Winther ApS.

 

Årsrapporten er udarbejdet af direktionen og aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

 

Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og efter dennes opfattelse, giver årsrapporten et retvisende billede af regnskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat

 

Ledelsesberetningen indeholder efter direktionens opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

 

I følge selskabets vedtægter skal årsrapporten ikke revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til godkendelse.


Risskov, den 06/06/2018

Direktion
Niels Winther
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktiviteten har været rådgivning. Ledelsen finder resultatet for tilfredsstillende.

 

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

 

Indtægter og udgifter medtages i takt med, at disse indtjenes henholdsvis afholdes.

 

Årets aktuelle skatter indregnes i resultatopgørelsen. Der er ikke udskudte skatter.

 

Alle beløb er i danske kroner.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Indtægter og udgifter medtages i takt med, at disse indtjenes henholdsvis afholdes.

 

Årets aktuelle skatter indregnes i resultatopgørelsen. Der er ikke udskudte skatter.

 

Alle beløb er i danske kroner.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Nettoomsætning 11.284
Bruttoresultat 11.284
Resultat af ordinær primær drift 11.284
Ordinært resultat før skat 11.284
Skat af årets resultat -2.482
Årets resultat 8.802
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 8.802
I alt 8.802

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 32.842
Igangværende arbejder for fremmed regning 80.000
Tilgodehavender i alt 112.842
Likvide beholdninger 240.946
Omsætningsaktiver i alt 353.788
Aktiver i alt 353.788

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000
Overført resultat 222.485
Egenkapital i alt 347.485
Skyldig selskabsskat 482
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 5.821
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.303
Gældsforpligtelser i alt 6.303
Passiver i alt 353.788
false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Niels Winther Jacob Adelborgs Alle 36 8240 Risskov 195883352017-01-012017-12-31 195883352017-01-012017-12-310 195883352017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 195883352017-12-31 iso4217:DKK