FYNS FLYTTEFORRETNING ApS

Stat-Ene-Vej 135

5220 Odense SØ


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
02/11/2015
Connie Clausen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFYNS FLYTTEFORRETNING ApS
Stat-Ene-Vej 135
5220 Odense SØ
CVR-nr:26045452
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015
RevisorHØFFNER REVISION A/S OFFENTLIGT GODKENDTE REVISORER
Vesterbro 9, 1
Odense C
DK Danmark
CVR-nr:76637415
P-enhed:1002497487

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme.

 

Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

 

Direktionen anser fortsat betingelserne for at fravælge revision for opfyldt.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.


Odense, den 02/11/2015

Direktion
Preben Lund Clausen
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Fyns Flytteforretning ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Fyns Flytteforretning ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Odense, 02/11/2015Finn Høffner
Registreret revisor, FSR - danske revisorer
HØFFNER REVISION A/S OFFENTLIGT GODKENDTE REVISORER

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i at drive flytteforretning samt opmagasinering.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende. Bruttoresultatet er steget med tkr. 611 i forhold til regnskabsåret 2013/14, svarende til en stigning på 87,7 %. Årets resultat før skat er steget med tkr. 522 og udgør i 2014/15 tkr. 178.


Årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje. Selskabets ledelse er opmærksom på, at selskabet har tabt mere end halvdelen af sin selskabskapital.


Ledelsen forventer en øget omsætning fra primo 2015-16, idet der allerede ligger flere større ordre fra større kunder.

Resultatet for året 2015/16 forventes herfor at være bedre end i 2014/15.

Ledelsen og enkelte medlemmer af dennes familie vil i den mellemliggende periode stille den fornødne kapital til rådighed. Der henvises til note 5.
 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Gæld til famillie var sidste år indregnet under gæld til selskabsdeltagere og ledelse, men er nu indregnet under anden gæld. Sammenligningstal er tilrettet.

Herudover er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

 

Usikkerhed om fortsat drift
Der er væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift, idet selskabet har tabt mere end halvdelen af sin selskabskapital. Det bedømmes, at selskabet ikke vil få problemer med at opnå den fornødne finansiering, og årsregnskabet er derfor udarbejdet under forudsætning af selskabets fortsatte drift.

 

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

 

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

 

Leasing
Ydelser til operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Restforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser.

 

Resultatopgørelse

Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

 

Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, fremmed arbejde samt andre eksterne omkostninger”.

 

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:


                                                                         Brugstid        Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                   5 år                  0

 

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

 

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.

 

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

 

Finansielle anlægsaktiver
Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Egenkapital
Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Selskabsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 25% til 22% i indkomstårene 2014 – 2016. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I året er anvendt en skattesats på 22%.

 

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

 

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Likvide beholdninger
Likvide midler består af posterne indestående i pengeinstitutter.

 

 

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 1.309.220 697.616
Personaleomkostninger 1 -1.085.809 -976.481
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -8.100 -8.100
Resultat af ordinær primær drift 215.311 -286.965
Andre finansielle indtægter 687 0
Øvrige finansielle omkostninger 2 -37.336 -56.955
Ordinært resultat før skat 178.662 -343.920
Skat af årets resultat 3 -5.782 -162.429
Årets resultat 172.879 -506.349
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 172.879 -506.349
I alt 172.879 -506.349

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 24.300 32.400
Materielle anlægsaktiver i alt 24.300 32.400
Anlægsaktiver i alt 24.300 32.400
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 329.334 106.801
Udskudte skatteaktiver 68.341 74.123
Andre tilgodehavender 18.555 18.556
Tilgodehavender i alt 416.230 199.480
Likvide beholdninger 25 5.843
Omsætningsaktiver i alt 416.255 205.323
Aktiver i alt 440.555 237.723

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -1.254.207 -1.427.087
Egenkapital i alt 4 -1.129.207 -1.302.087
Gæld til banker 283.351 339.413
Leverandører af varer og tjenesteydelser 58.842 27.099
Anden gæld 791.601 773.368
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 435.968 399.930
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.569.762 1.539.810
Gældsforpligtelser i alt 1.569.762 1.539.810
Passiver i alt 440.555 237.723

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Løn og gager 949.415 783.527
Pensionsbidrag 72.985 97.964
Omkostninger til socialsikring 41.876 0
Andre personaleomkostninger og omkostninger til social sikring 21.531 94.989
  1.085.809 976.481

 

2. Øvrige finansielle omkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Renter, pengeinstitutter 27.197 34.794
Garantiprovision 3.000 2.625
Renter, kreditorer 639 516
Renter, lån 6.500 19.018
  37.336 56.954

 

3. Skat af årets resultat

 

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Ændring af udskudt skat 5.782 162.429
  5.782 162.429

 

4. Egenkapital i alt

  Virksomhedskapital Overført resultat Ialt
  kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 -1.427.087 -1.302.087
Årets resultat 0 172.880 172.880
Egenkapital ultimo 125.000 -1.254.207 -1.129.207

 

5. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen Det er ledelsens ansvar at indkalde til generalforsamling senest 6 måneder efter, at tabet er konstateret og her redegøre for den økonomiske stilling og om fornødent stille forslag til foranstaltninger, der bør træffes, herunder selskabets opløsning.

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at de fornødne kreditfaciliteter stilles til rådighed, og at selskabets ejere og enkelte familiemedlemmer fortsat stiller kredit til rådighed, hvilket er ledelsens opfattelse, at de gør.

Årsregnskabet er herfor af ledelesn udarbejdet under forudsætning af fortsat drift.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke indgået forpligtelser af nævnte art.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Garantistillelse over for Færdselsstyrelsen kr. 150.000.

01/07/2013 30/06/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed HØFFNER REVISION A/S OFFENTLIGT GODKENDTE REVISORER Vesterbro 9 b 5000 Odense C 260454522014-07-012015-06-30 260454522014-07-012015-06-301 260454522014-07-012015-06-300 260454522013-07-012014-06-30 260454522014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 260454522013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 260454522015-06-30 260454522014-06-30 iso4217:DKK