CNS ApS

Vestre Hedevej 15

4000 Roskilde


Årsrapport

1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/10/2019
Morten Mundt
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCNS ApS
Vestre Hedevej 15
4000 Roskilde
Telefonnummer:40573351
e-mailadresse:jens@messinvest.dk
CVR-nr:33151667
Regnskabsår:01/07/2018 - 30/06/2019

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktivitetet

Selskabets vigtigste forretningsområder består i at udøve virksomhed med vagt-og sikkerhedstjenester

og hermed beslægtet virksomhed.

 

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt resultat af selskabets

aktiviteter for regnskabsåret 2018/2019 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

 

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede op til forventningerne til året.

 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.         
  

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

       

Resultatopgørelse

 

Nettoomsætning
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ex. moms. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen

        
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, autodrift, administration mv.      

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

 

 

 

 

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.     

 

Balance

 

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af - og nedskrivninger. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineart over aktivernes forventede brugstid.     

 

Goodwill  7 år

 

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af - og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier :

 

Driftsmateriel og inventar                5 år              0-20%

 

Småanskaffelser med en anskaffelsessum på under kr. 13.500/13.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris.    

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.     

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.     

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.     

 

 

 

 

 
               
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.       
                       
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.                  
               
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.    

 

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Bruttoresultat 5.020.135 5.196.469
Personaleomkostninger -4.668.369 -5.099.350
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -33.300 -44.400
Resultat af ordinær primær drift 118.466 52.719
Andre finansielle indtægter 11.353 92
Øvrige finansielle omkostninger -2.096 -534
Ordinært resultat før skat 127.723 52.277
Skat af årets resultat -28.099 -11.501
Årets resultat 99.624 40.776
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 99.624 40.776
I alt 99.624 40.776

Balance 30. juni 2019

Aktiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 99.900 133.200
Materielle anlægsaktiver i alt 99.900 133.200
Deposita 19.814 19.814
Finansielle anlægsaktiver i alt 19.814 19.814
Anlægsaktiver i alt 119.714 153.014
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.417.175 970.202
Andre tilgodehavender 216.895 429.000
Tilgodehavender i alt 1.634.070 1.399.202
Likvide beholdninger 305.736 488.762
Omsætningsaktiver i alt 1.939.806 1.887.964
Aktiver i alt 2.059.520 2.040.978

Balance 30. juni 2019

Passiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 1.125.138 1.025.515
Egenkapital i alt 1.205.138 1.105.515
Leverandører af varer og tjenesteydelser 187.249
Skyldig selskabsskat 6.628 11.501
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 847.754 736.713
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 854.382 935.463
Gældsforpligtelser i alt 854.382 935.463
Passiver i alt 2.059.520 2.040.978

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte 10
true false false true 01/07/2017 30/06/2018 Ingen bistand Jens Christian Mess Rytterbakken 25 2670 Greve 331516672018-07-012019-06-30 331516672017-07-012018-06-30 331516672018-07-012019-06-30fsa:RetainedEarningsMember 331516672017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 331516672019-06-30 331516672018-06-30 iso4217:DKK