ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL

Lundborgvej 18

8800 Viborg


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/02/2019
Henrik Ottosen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenADVOKATAKTIESELSKABET DAHL
Lundborgvej 18
8800 Viborg
Fax:88919500
CVR-nr:20706899
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 for Advokataktieselskabet DAHL.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

 

Årsrapporten er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Viborg, den 28/02/2019

Direktion
Henning von LillienskjoldBestyrelse
Hans Erik Steffensen
Dan Børge Larsen
Kim Ricken Jørgensen
formand
Michael Rehling Hedegaard
Torben Buur
Frederik Bruhn

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at bistå DAHL Advokatpartnerselskab samt Dokken 2017 P/S med IT-løsninger og -Hosting heraf.

 

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat udgør et overskud på TDKK 142.

 

Efterfølgende begivenheder

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

 

Aktiviteten er ophørt ultimo 2018 og selskabet forventes derfor likvideret i foråret 2019.

 

Oplysning om egne kapitalandele

Selskabet besidder pr. 31.12.2018 en egen aktie, svarende til nominelt DKK 1.000.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Resultatopgørelsen

 

Bruttoresultat

Bruttoresultat omfatter nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning indregnes efter faktureringsprincippet, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til distribution, salg, reklame, IT, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger, pensioner, samt omkostninger til social sikring.

 

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver samt avance og tab ved løbende udskiftning af anlægsaktiver.

 

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

 

Skat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

 

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring.

 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

 

Driftsmateriel og inventar                                                                                                              3–5 år

 

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

 

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

 

Udskudt skat(fortsat)

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

 

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

 

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts- og investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likvider.

 

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som selskabets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter som afskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og betalt selskabsskat.

 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme for investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.

 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af mellemværende med aktionærerne.

 

Likvider

Likvide midler består af posten ”Likvide beholdninger” under aktiver.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 256.938 654.260
Personaleomkostninger 1 0 1.322
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -51.783 -51.783
Resultat af ordinær primær drift 205.155 603.799
Øvrige finansielle omkostninger -20.992 -14.053
Ordinært resultat før skat 184.163 589.746
Skat af årets resultat 3 -42.347 -129.744
Årets resultat 141.816 460.002
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 141.816 460.002
I alt 141.816 460.002

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 72.924
Materielle anlægsaktiver i alt 4 0 72.924
Anlægsaktiver i alt 0 72.924
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 491.522
Udskudte skatteaktiver 0 27.022
Andre tilgodehavender 296.289 842.441
Periodeafgrænsningsposter 147.833 0
Tilgodehavender i alt 444.122 1.360.985
Likvide beholdninger 2.249.602 1.418.635
Omsætningsaktiver i alt 2.693.724 2.779.620
Aktiver i alt 2.693.724 2.852.544

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 501.000 501.000
Overført resultat 1.720.711 1.578.895
Egenkapital i alt 2.221.711 2.079.895
Leverandører af varer og tjenesteydelser 456.688 348.147
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 386.221
Skyldig selskabsskat 15.325 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 38.281
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 472.013 772.649
Gældsforpligtelser i alt 472.013 772.649
Passiver i alt 2.693.724 2.852.544

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 501.000 1.578.895 2.079.895
Årets resultat 0 141.816 141.816
Egenkapital, ultimo 501.000 1.720.711 2.221.711

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager 0 -1322
  0 -1322

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2018 2017
  kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 51783 51783
  51783 51783

3. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat 15325 0
Ændring af udskudt skat 27022 129744
  42347 129744
     

4. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 155350
Afgang -155350
Kostpris ultimo 0
 
Af- og nedskrivning primo -82426
Årets afskrivning -51783
Tilbageførsel ved afgang 134209
Af- og nedskrivning ultimo -0
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 0
false false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Katrine Vestergaard Lundborgvej 18 8800 Viborg 207068992018-01-012018-12-31 207068992018-01-012018-12-310 207068992018-01-012018-12-310 207068992018-01-012018-12-311 207068992018-01-012018-12-312 207068992018-01-012018-12-313 207068992018-01-012018-12-314 207068992018-01-012018-12-315 207068992017-01-012017-12-31 207068992018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 207068992017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 207068992018-12-31 207068992017-12-31 207068992018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 207068992018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 207068992018-01-01 207068992018-01-012018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 207068992018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 207068992018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 207068992018-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK